Magyar igazságügy, 1884 (11. évfolyam, 21. kötet 1-6. szám - 22. kötet 1-6. szám)

1884/21 / 1. szám

A házassági javaslat a törvényhozás előtt Majdnem egy századot betöltő idő az, a mióta Magyarország­nak minduntalan meggyülik a baja azzal, hogy házasságjogi pro­blémákat oldjon meg. E tekintetben az ország igen lassan megy előre. Nem panaszképen mondjuk. Házasságjogi legislatiót csak lassan lehet érlelni. Azt nem annyira az emberek, mint az idő teszi. Es tagadhatlan is az, hogy hazánkban a lassú fejlődés menetén nem egy házassági probléma oldatott meg. Tekintsünk csak vissza. Egy század históriája sokra taníthat meg bennünket. Ma száz esztendeje még ugy állottunk, hogy a kánoni jog ölelte fel a házassági jog egész intézményét. Az alól a protestánsok sem voltak mentesek egymás közötti házasságaikban sem. A mily erősen voltak a katholikus szentszékek a magyar alkotmányba be­ékelve, ép oly erősen tartották az egységes házassági bíráskodást a kezökben. E miatt csak III. Károly alatt történt egy kis csete­paté, ki azt kívánta a szentszékektől, hogy a protestánsok egymás közötti házassági ügyeiben protestáns egyházi jog szerint ítéljenek. Oly kezdeményezés, mely a sikerre bizony nem számíthatott. Később meg csak az történt, hogy Maria Theresia nem ugyan házas­sági ügyekben, de egyéb ezekkel rokon ügyekre nézve a szentszé­kek igen is bő terjedelmű bíráskodási körét meg akarta nyirbálni. De még ez sem sikerült. A véleményezésre felkért curia teljes ülésében ellene nyilatkozott.:;: És tudja isten mennyi ideig maradt volna meg a házassági jog egysége a kánoni jog szerint, ha olyan uralkodó nem támad mint II. József. Az igazi forduló pontot a házassági jog történe­tében a nagy emlékű uralkodó házassági pátense képezi, mely ha­zánk számára 1786. évi márczius 6-án adatott s mely kapcsolatban egy nagy bíráskodási szervezettel léptetett életbe. A mi előbb * Mindezekről s a még következő történelmi adatokra nézve lásd Kováls : A házasságkötés Magyarországon 1883. Magyar Igazságügy 1884. XXI. 1. 1

Next

/
Thumbnails
Contents