Magyar igazságügy, 1881 (8. évfolyam, 15. kötet 1-6. szám - 16. kötet 1-6. szám)

1881/15 / 1. szám - Az új perrend-novella

2 elv szigorú alkalmazása. Kiterjeszkedik ugyan a javaslat más tárgyakra is, melyek azonban már nem elvi jelentőségűek ; néhol többször helyes, máshol szükségtelen újításokat czéloz. Lássuk első sorban az elvi jelentőségű újításokat. Első helyen a semmitöszék eltörlése, az egységes legfőbb biróság áll előttünk (2. §). Az 1867-iki ministeri javaslat a külön semmitöszék intéz­ményét oly bámulatos varázshatalomnak hirdette, mely a perek lefolyását gyorsítani fogja, s mely pláne a szóbeliség előkészítéséül szolgál. Az első csodahatást ugyan a priori is könnyű volt meg­czáfolni, de tizenegy év tapasztalata „minden Demosthenesnél szeb­ben beszél". A másodikat, megvalljuk, sohasem értettük. Mi köze a semmitöszéknek a szóbeliséghez? Talán az, hogy Francziaország­ban van semmitöszék s van szóbeliség; s ha az egyiket megcsinál­juk, a másik csak felényi fáradságba fog kerülni ? A jóslott csodahatások elmaradtak. Igenis, megbecsülhetlen hatása volt a semmitöszéknek a törvénykezésre, de ez nem semmitöszéki formájában, hanem általában a legfőbb bíróságnak eltéveszthetlen hatásában áll az alsóbbakra ; azon eltéveszthetlen hatásban, hogy a legfőbb biróság a jogszolgátatás­nak irányt, a törvény egyenlő alkalmazásában vezérfonalat ad. Hibás szerkezeténél fogva a semmitöszék e hatást bár nagyban, de teljesen még sem eszközölhette, sőt az által, hogy a legfőbb ítélőszék ­nek föléje rendeltetett, utóbbi azon üdvös hatást épen nem gyakorol­hatta ; mert oly biróság, mely nem legfelső, soha ki nem vívhatta amaz absolut tekintélyt, melylyel régi hétszemélyes táblánk birt. A „Curiaa egységes nevezete alatt fennálló két teljesen elkülönített testület csakis akkor fogja a jelzett hatást teljes mérvben gyakorolni, ha nem n é v 1 e g, de tényleg egy lesz. Ezzel kapcsolatban természetesen devolutiv jogorvoslatok más alakot nyernek, s a javaslatnak e tár­gyat illető részletes intézkedéseire még vissza térünk. Az egységes Curiának egyik legfőbb feladata a jogegység bizto­sítása. Nem vitatkozva a felett, miben áll a felebbviteli jog alapja, s miben áll a biztosíték, mit e jog az igazság helyes kiszolgáltatá­sára nyújt — csak arra utalunk, hogy a hármas felebbviteli rend­szernél (hacsak a másod bíróságot felesleges, az ügyek lassítását előmozdító, tekintély nélküli testűletté nem akarjuk süllyeszteni) a harmad biróság legfőbb s legfontosabb hivatása nem a revisio sreformatióban, hanem a jogegység biztosításában áll. Igen helyes volt épen azon alkalomból, hogy a Curia egyesitteték, a javaslatnak a jogegység biztosítása eszközeiről gondoskodni (4. § . A javaslat erre nézve azt ajánlja, hogy a Curia polgári tanácsai az elvi jelentőségű kérdéseket az egyesült polgári tanácsok elé

Next

/
Thumbnails
Contents