Magyar igazságügy, 1881 (8. évfolyam, 15. kötet 1-6. szám - 16. kötet 1-6. szám)

1881/15 / 1. szám - Az új perrend-novella

XAz új perrend-novella. Dr. GARAY DEZSŐ k. törvényszéki birótó]. Annyi „novellát" olvastunk már a perrendtartásról, hogy hir­telenében a számát se tudjuk. Valóságos decameron; persze kevésbbé mulatságos tartalommal. A legújabb javaslatnak ugyan van egy előnye társai felett, s ez az, hogy rövid; csak kevés, bár itt-ott igen lényeges változtatást tesz a fennálló törvényen. Előnynek tartjuk ezt, mert ha csak a legégetőbb hiányok pótlására szorítkozik, minden­esetre nem fogja oly hosszú időre elodázni a szóbeliség behozatalát, mint tenné ezt oly terjedelmes, s minden egyes részletre kiható új törvény, milyen lett volna az utolsóelőtti javaslat által tervezett. Mert hiába, mi csak nem tudunk lemondani a reményről, hogy az egyedül helyes rendszernek előbb-utóbb győznie kell; sőt ma e reményünk épen azért erösebb, mert a legújabb javaslat áttekintése arról győzött meg, hogy az kisegitöül, a törvénykezés legérezhetöbb hiányainak pótlásául kiván szolgálni. Ezen álláspontból ki ellenezné a perrend ideiglenes novellaris javítását, ha azon adott ténynyel számol, hogy a szóbeliség haladék­talan behozatalát az irányadó körök lehetségesnek nem tartatják? Szabó Miklósnak épen e tárgyról mondott szép hasonlata, hogy t. i. a roskatag épület tatarozása csak elodázása annak, hogy helyébe új, korszerű épület emeltessék, — ma is és mindig jelsza­vunk lesz ; de hát a roskatag épület már bedöléssel fenyeget, pedig benne kell addig is laknunk, mig az új elkészül. így nincs mit egyebet tennünk, mint néhány gerendával megtámasztani azt. Ezek az adott tények. Ezen álláspontból óhajtandónak tartjuk, hogy a ptrendt. legfőbb hibái orvosoltassanak. Az előttünk fekvő javaslat indokolását nem ismerjük, de magából annak szövegéből — az okozatból az okra következtetve — a leg­kirívóbb hiányok lennének: a külön semmitöszék és általá­ban a devolutiv jogorvoslatok jelenlegi alakja, s ezzel kapcsolatban a legfőbb bíróság jelen szerve­zete mellett a jogegység garantiáinak teljes hiá­nya; továbbá a társas bíróságoknál az előadási rend­szer, ugy a mint jelenleg fennáll, s végre a tárgyalási MAGYAR IGAZSÁGÜGY. 1881. XV. I. 1

Next

/
Thumbnails
Contents