Magyar igazságügy, 1880 (7. évfolyam, 13. kötet 1-6. szám - 14. kötet 1-6. szám)

1880/13 / 1. szám - A köteles rész. (A m. tud. akadémia által jutalmazott pályamű). Bevezetés

>( A KÖTELES RÉSZ. )( (A m. tud. akadémia által jutalmazott pályamű.) Dr. ZSÖaÖD BENŰ-től. BEVEZETÉS. I. A mikor az ideiglenes törvénykezési szabályok készül­tek, megvolt már jogi nyelvünknek e szava: köteles rész. így fejezték ki már az osztrák polgári törvénykönyv hivatalos fordításában azt, a mit a német szöveg Pflichttheil-nak nevez. Az Országbírói Értekezlet az osztrák törvénybeli köteles rész képére alkotta bár velejében azt az intézményt, melylyel I. 7. §-ában a végrendelkezhetést megköté; mégsem nevezi köteles résznek, hanem törvényes osztályrésznek. Nem adnának igazat az Értekezlet jegyzökönyvei, ha tag­jai nyelvérzékének avagy arra törekvésöknek tulajdonítanék csupán ez elnevezést: hogy a különbségre, a mi az újon al­kotott intézményben az osztrák jogétól mégis csak megleszen, neve is reávalljon. A törvényes osztályrész szavában az ősi törvényes osztály rész sugalma élt ajkukon. Jól esett e visszhang a nemzeti jogból, melyet ép újjá születésénél s oly soká tart vala dermedöben az idegen kéz. Jól esett a gondo­lat, hogy az új törvényes osztályrész az ősi képmása, nem egyéb ; hogy a különbséget kép és mása közé a társadalmi átalakulás, a birtok felszabadulása mérte, s nem egyéb; jól esett hinniök : hogy az osztrák jogból vett intézmény az ősi fa kérgébe ojtva — magyar. S az Értekezlet javaslatának életbelépte óta törvénykezé­sünk nem is él a köteles részszel. Irodalmunk is, a mennyiben hazai joggal foglalkozik, csak elvétve ; a római s külföldi jog számára azonban csaknem kizárólag. S mondhatni, szó dolgában úgy állunk: hogy törvényes osztályrész alatt a ha?ai, köteles rész alatt a római s külföldi intézményt értjük. A KÖTELES KÉSZ. , 1

Next

/
Thumbnails
Contents