Magyar igazságügy, 1879 (6. évfolyam, 11. kötet 1-6. szám - 12. kötet 1-6. szám)

1879/11 / 1. szám - A dolus és culpa jelentősége a büntetőjogban

A dolus és culpa jelentősége a büntetőjogban.*) Dr. WERNER REZSÓ, ny. r. jogtanár. Es ist Prlicht der Theorie ihrerseits nicht nur für richtige Begriffe und Regein, sondern auch für die Möglichkeit und Sicherlieit ihrer praktischen Anwendung zu sorgen, der Wahrheit die Brauchbarkeit zu verschaffen. B i n d i n g Dic Normen und íhre üebertretung. II. 189. 1. I. Bevezetés. A büntetőjognak legfontosabb részét kétségkívül azon tanok képezik, melyek magára a bűncselekményekre, ennek közelebbi megvilágítására vonatkoznak. A bűncselekmény tulaj ­donképen az alap, melyből minden büntetőjogi intézkedésnek kiindulnia s melyre ismét visszatérnie kell. De e tanok köré­ből is, tekintettel a jogalkalmazás érdekeire, kiváló ligyelmet leginkább azok érdemelnek, melyeket a biró, mivel azokat a büntetőtörvényben codificálva nem találja, kénytelen a tudo­mányból meríteni. E tanok közé tartozik különösen a dolus és a culpa tana. A jelen század első évtizedében létrejött büntetőtörvény­könyvek az akkori kor követelményének eleget teendők, nemcsak a dolus és a culpa fogalmát, hanem ezek egyes fajait is, (külö­nösen a dolus generálist, és dolus indirectust) jónak látták coditicálni. Példaképen szolgálhat az 1843-ki magyar bjav., melynek III. fej. több idevonatkozó megállapítást tartalmaz, sőt a 33. §-ban egy tulajdonkép processualis szabályt is ir elő, uta­sítást adván a bírónak arra nézve, hogy mire kelljen ügyelnie annak megállapításánál: vájjon forog-e fönn szándékosság vagy nem ? Hogy a dolusnak és culpának ily törvényes definitiója a jogalkalmazás terén jó eredményt nem szülhetett, sőt hogy a jogalkalmazásnak egyenesen hátrányára volt, azt a múltnak praxisa eléggé bizonyítja. Ha szigorúan fontolóra vesszük a *) A »Magvar Igazságügy* jutalomtételére beérkezett és jutalomdíj­jal kitüntetett pályamunka. A pályázatról "a bíráló jelentést lásd alant a » Szemle < rovat élén. A szerk. MAGVAK. JUAzíjÁliÜíiY 1S79 XI. 1. 1

Next

/
Thumbnails
Contents