Magyar igazságügy, 1879 (6. évfolyam, 11. kötet 1-6. szám - 12. kötet 1-6. szám)

1879/11 / 1. szám - A dolus és culpa jelentősége a büntetőjogban

dolgot, a dolus és culpa codificatióját nem is lehet helyeselni; részint mert abstract s különösen oly fogalmakat, melyek az ember belső világához tartoznak, codiíicalni nem lehet; részint mivel ha codificaltatnának, a birót csak tévedésbe és azon vagylagos helyzetbe hoznák, hogy vagy a törvényes defini­tiókhoz ragaszkodva, szándékosságot vagy vétkességet consta­táljon ott is, hol nincs, illetőleg ne constatáljon, hol az való­ban létezik; vagy pedig jobb meggyőződését követve, túl tegye magát a törvényes definitiókon ott, hol ezeket alkalmazhatók­nak nem találja. E tekintetben törvénytudó biró és esküdtszék közt különbséget tenni és azt mondani, hogy csak erre nézve — mivel a bűnösség kérdésében szabad meggyőződése sze­rint van hivatva kélni — mellőzendő a dolus és culpa defini­tiója, nem lehet. Az ily megkülönböztetés helytelen és pedig egyrészt azért, mivel büntető ügyekben ma már a törvény­tudó biró is szabad meggyőződése szerint itél s más­részt, mert azon téves felfogásból indul az ki, hogy a dolus fogalma és létele egy és ugyanaz. Az esküdtszék nem a dolus vagy culpa fogalmát, hanem csak e fogalom lételét in concreto van hivatva megítélni. A mult példáján okulva, a legújabb büntető törvényköny­vek most már kivétel nélkül mellőzik a dolus és culpa meg­határozásait, meg lévén győződve e deíinitiókat illetőleg arról, mit egy német tudós mond: „Sie machen den unverstándigen Richter nicht verstándig und den verstándigen nicht verstán­diger, ja sie verwirren ihn und erzeugen Controversen, statt sie zu lösen." Ezek példáját követi a magyar bűnte tötörvény­könyv is, midőn csak általában kijelenti (75. §.), hogy bűntett csak szándékosan elkövetett bűncselekmény, vétkes bűncselek­mény pedig csak vétség lehet, s ez is csupán kivételkép az esetben, ha az a törvény különös részében annak van nyil­vánítva. E szerint a jogalkalmazó minden egyes esetben arra nézve: mit tekintsen dolusnak, mit culpának? — tisztán bölcs belátására, a tudományra van utalva s igy a bűnösség kérdésének — a büntetőjogban leg­fontosabb kérdésnek — eldöntése úgyszólván az ö kezébe van letéve.

Next

/
Thumbnails
Contents