Magyar igazságügy, 1877 (4. évfolyam, 7. kötet 1-6. szám - 8. kötet 1-6. szám)

1877/7 / 1. szám - A nyilvánkönyvek közhitelessége

3 fizetett, de még ki nem törölt követelés engedmény útján jog­érvényesen megszerezhető; a jelzálogos kereset ellen a már lefizetett adósság kifogásával nem lehet élni. Ugyanezen sza­bály áll a követelési jognak akár beszámítás, (compensatio) akár a tulajdon és zálogjognak egyesülése (confusio) által történt megszűnésének esetében is. Ugyanis a 1443. §. szerint: valamely követelés ellenében, mely a nyilvánkönyvekbe be van kebelezve, a beszámítás kifogásával csak akkor lehet élni az engedményes ellenében, ha az ellenkövetelés maga is, és pedig a követelés mellett bekebeleztetett, vagy pedig az en­gedményesnek a követelés átvételével tudtul adatott. Továbbá az 1446. §. kimondja, hogy oly jogok és kötelezettségek, me­lyek a nyilvánkönyvekbe bekebeleztettek, az egy személyben történt egyesülés által meg nem szüntetnek, mig a nyilván­könyvekböl ki nem tömítettek. Még több oly intézkedést tartalmaz az osztrák polgári törvénykönyv, melyből látható, hogy a törvényhozók a telek­könyv közhitelességének elvét ösztönszerűleg átérezték, és a törvénybe is fölvették.2) Nevezetesen az 1500. §. szerint az elbirtoklás vagy elévülés utján szerzett jog nem szolgálhat hátrányára annak, ki a nyilvánkönyvekbe bizva, valamely tárgyat vagy jogot magáévá tett, mielőtt az elbirtoklás vagy elévülés foly­tán szerzett jog a nyilvánkönyvekbe bekebeleztetett.:;) E sze­rint az, ki természeti elbirtoklás folytán (1468. §.) tulajdonossá lett, joggal bir szerzésének bekebeleztetését és az eddigi tu­lajdonosnak kitörlését követelni. (1498. §.). Mig azonban az átíratás meg nem történt, és a most már elévülés folytán jog­vesztessé lett tulajdonos joga a telekkönyvből ki nincs törülve : ö harmadik személyek irányában ugyanazon hatással rendel­kezik, mintha még anyagilag jogosult volna. Ugyenez áll a tcrmészetileg elbirtokolt szolgalmakra nézve is. A legfőbb 2) Ilyen például a 443. §-ban kifejezett azon elv, hogy „ki a tlyil­vánkö.ny veket m e g nem tekinti: minden esetben szen­ved mulasztásáért." 3) Majdnem általános az a nézet, hogy a nyilvánkÖnyyi tulajdonos ellenében az osztr. polg. törvkönyv által megengedett elbirtoklás a nyil­vánkönyvi publica íides elvével éles ellentétben áll és annakokáért az elbirtoklási intézményt a publicitást elvből kiindulva szokás ostromolni. Miután azonban a fent előadottak szerint az osztrák polgári törvénykönyv értelmében az elbirtoklás harmadik személyek jogaira sérelmes nem le­het : az elbirtoklás közvetlenül a publica fides kiindulási pontjából nem támadható meg. Az elbirtoklás megengedése körüli vitában tehát nem annyira publicitási elv jöhet szóba, hanem atraditionalis és a b e­keblezési elmélet és a támadás közvetlenül ez utóbbinak kiindulás pontjából intézhető. E vitában a nyilvánkönyv közhitelességének pártolói azért fognak mindenkor a bekeblezési elmélettel tartani, mert. csak ezen elmélet valósítja meg következetesen a közhitelességi elv azon corolla­riumát, hogy az ingatlanokra vonatkozó dologbeli jogok szerzésének egyedüli tere és egyedüli ismeretforrása a telekkönyv legyen. í*

Next

/
Thumbnails
Contents