Magyar igazságügy, 1877 (4. évfolyam, 7. kötet 1-6. szám - 8. kötet 1-6. szám)

1877/7 / 1. szám - A nyilvánkönyvek közhitelessége

X A NYILVÁNKÖNYVEK KÖZHITELESSÉGE DR. CsiLLAG GYULA, egyetemi magántanártól. III. Az osztrák polgári törvénykönyv rendszere és az 1871. jul. 25-iki osztrák uj telekkönyvi rendtartás. Az osztrák polgári törvénykönyv a német telekkönyvi rendszerek alapelveit fogadta el; az anyagi értelemben vett nyilvánosság elvét, vagyis a telekkönyv közhitelességét nem egy szakaszában nyíltan elismeri, s követi. — Ámde ezen elvhez nem marad mindig következetes ; a harmadik jóhiszemű jogszerzőnek teljes védelmét nem valósítja meg elvi követke­zetességgel és azon három év lefolyása alatt, mig a nyilván­könyybe bevezetett tulajdonos az ellenmondástól ment, teljes és megtámadhatlan jogot elbirtokolja, nem csak ezt, hanem a vele jóhiszeműen szerződő harmadikat is kiteszi azon veszély­nek, hogy nyilvánkönyvi joga jogelődjének a telekkönyvbe bár szabályszerűen bekeblezett, de valamely belső kellék hiánya folytán érvénytelenített jogszerzésével együtt, esetleg tehát a nyilvánkönyvi bejegyezvények egész sorozata a veszedelmes három év alatt megsemmisíttetni és a telekkönyvből a közhitel érzékeny sérelmére kitöröltetni fog. A törvénykönyv 1467-ik §-a-ugyanis azt mondja: „Ingat­lan dolgok tekintetében az, kinek nevén azok a nyilvánköny­vekben állanak, a teljes, minden ellenmondástól ment jogot szintén három év leforgása alatt szerzi meg." Mi következik ebből? A telekkönyvi tulajdonosnak az ingatlant el is kell birtokolnia és a tulajdonos ellen nyert zálogjogok is csak az elbirtoklás határideje után válnak teljes biztosságuakká. És igy az osztrák polgári törvénykönyv rendszerében a nyilvánossági elvnek csak egyik, a tagadó oldala nyert kifejezést, t. i. azon elv, hogy a mi a telekkönyvbe nincs bekebelezve, az a föld­birtoknak jogilag fönnálló terhét nem képezi. Ellenben a máso­dik elv, a tevőleges, nem vitetett következetesen keresztül és igy, a ki a nyilvánkönyvekben bizva, jogokat szerez, még folyvást keserű csalódásoknak lehet kitéve. Ezen háromévi elbirtoklás jogintézményét az osztrák polgári törvénykönyv az osztrák-szláv tartományok tartomány­táblái (Landtafel) rendtartásaiból vette át. Azon jognézet, hogy MAGVAR IGAZSÁGŰGV. 1877. VII. 1. 1

Next

/
Thumbnails
Contents