Magyar igazságügy, 1874 (1. évfolyam, 1. kötet 1-5. szám - 2. kötet 1-6. szám)

1874/1 / 1. szám

2 mészetesnek látszik. Az 1867-iki átalakulás után ismét Tóth Lörincz indított egy üj folyóirati vállalatot (Jogtudományi szemle. 2 kötet. Pesten 1868-69), mely azonban két kötet megjelenése után meg­szűnt létezni. A törvényhozási munkálatok "az igazságszolgáltatás terén ekkor már megkezdődtek, de az első kezdeten túl még nem haladtak. A tájékozás még meg nem történt, a döntő határozatok a követendő irányra nézve még nem hozattak. Ezen ingadozás köze­pette az uj vállalat nem tudott gyökeret verni. Épen oly kevéssé tudott fennállani Hoffmann Pál egyetemi tanár nagy buzga­lommal megindított vállalata, a „Jog- és államtudományi folyóirat" (Pest, Heckenast, 1. köt. 1871). Tudományos értéke elismerésben részesült; ha mégis az első évfolyamon túl nem tartotta magát, ezt hajlandók vagyunk azon körülménynek tulajdonítani, miszerint nem támaszkodva jogéletünkre, a jogtudománynak szerves vonat­kozását az igazságügyre majdnem egészen mellőzte. Vállalatunk, ugy hiszszük, szerencsésebb viszonyok között indul meg. Meghaladtuk azon feudális állapotokat, melyek között Szalay László „Themise" meg nem élhetett. Az idegen jog uralma megszűnt, a magyar birodalom törvényhozásának érvényesítését semmi sem gátolja. A kezdetleges habozáson is túl vagyunk, mely az 1867. év utáni küzdelmeket jellemezte. Végre midőn a jogtudo­mánynak akarunk szolgálni, azon meggyőződésből indulunk ki hogy csak az az igazi tudomány, mely jogéletünket, igazságügyün­ket képes megtermékenyíteni, eszmékben gazdaggá, formákban czél­szerüvé tenni. Kedvezőbbek továbbá, ugy hiszszük. a körülmények azért is, mert miután a birói és államügyészi karban jogunk hivatásszerű közegeket nyert: a jogélet folytonossága, önállósága biztosítva van. A közjegyzői és ügyvédi rendtartást a törvényhozás legközelebb fogja megalkotni, küszöbön van a jogi tanulmány törvényes ren­dezése is: ezzel az összes jogi professiók tekintetében az egyöntetű, önhangzó, elvileges rendezkedés be lesz fejezve. Szabadjon ezen hivatásszerű férfiakra számitanunk, midőn vállalatunkat megindít­juk, mely támogatásuk mellett arra fog törekedni, hogy összes igazságügyünknek uj eszmék alapján pezsgő lendületet adjon. És kedvezőbbek, ugy hiszszük, a körülmények, mert folyóira­tunk feladatát nem elméleti kutatások képezendik, nem is a jog­tudomány egyes ágait, egyes szakait akarjuk kizárólag mívelni, hanem feladatunkat abban látjuk, hogy az összes magyar igazságügy­nek, Összes jogi életünknek tudományos, módszeres, elvileges ala­pokon való rendezésében és fejlesztésében mint szerény munkások részt vegyünk. Ezen feladatnak törekszünk majd érvényt szerezni, midőn az újonnan létesített jogintézményeket fogjuk gyakorlati mű­ködésükben figyelemmel kisérni és midőn az újonnan létesítendő reformok előkészítéséhez hozzá szólunk. Ezen feladatból kiindulva

Next

/
Thumbnails
Contents