Magyar igazságügy, 1874 (1. évfolyam, 1. kötet 1-5. szám - 2. kötet 1-6. szám)

1874/1 / 1. szám

MIT AKARUNK. Hazánkban az irodalom minden terén tapasztaltuk, hogy a könnyebb szerkezetű hirlapok megelőzték a komolyabb igényekhez simuló, irodalmi értékre törekvő szemléket, folyóiratokat. A hirlapok száma minden téren aránylag igen jelentékeny, szerkezetük ügyes­sége nagy részt nem esik kifogás alá, az olvasó közönség pár­tolása a legtöbb vállalatot biztosítja anyagilag. Mihelyt azonban a folyóirat a hirlap ephemer alakján túl akar menni, mihelyt módszeres tervszerűséggel, kritikai gondossággal a tudomány vala­mely ágának akart szolgálni, majd szellemi közreműködés, majd anyagi pártolás hiányában megszűnt. Ezen átalános tapasztalatot észlelhetjük a jogirodalom terén is Míg az utóbbi évtizedben három jogi heti lap keletkezett és mindhárom széles olvasó közönséggel dicsekedhetik és szerkezeté­ben közönsége igényeinek teljesen megfelel: a jogirodalom több­szörös kísérlet daczára, avatott kezektől eredő kísérlet daczára egy komoly szerkezetű jogi r e v i e w t maradandólag nem volt képes létrehozni. Talán nem csalódunk, ha azon meggyőződésben élünk, hogy sajátlagos körülmények okozták ezen vállalatok kedvezőtlen sorsát, oly körülmények, melyek midőn egy hasonló vállalatra hívjuk fel a jogi közönséget, már nem zavarják törekvéseinket. Ezen remény nélkül legalább vállalatunkba nem bocsátkoztunk volna. A halhatatlan emlékű Szalay László volt az első, ki a 1 harminczas évek lejártával „Themis" név alatt az első nagyobb­szerü jogirodalmi vállalatot indította meg. Csodálkozhatunk-e azon­ban, hogy az ősiség és az urbériség korszakában, akkor, midőn hazánkban az állandó bíróságok eszméje még csak a létesítendő újítások távol homályában derengett, midőn váltótörvényünk szer­kesztésére a szomszédos Ausztriától kellett codificatort kölcsön venni, hogy akkor Szalay vállalatára hazánkban még nem volt tér? Az ötvenes években Tóth Lörincz indított meg egy nagyobbszerü jogtudományi folyóiratot (Jogtudományi és törvény­kezési tár. 1855-tol). — Tartalmát gazdagnak, szerkezetét szeren­csésnek lehet nevezni, de valamint a német nyelvben működő bíróságok, a német nyelvű törvénykönyvek mellett magyar jogiro­dalom nem fejlődhetett, ugy a magyar folyóiratnak elbukása is ter­MAGVAR IGAZSÁGÜGV. 1874. I. 1

Next

/
Thumbnails
Contents