Közgazdaság és pénzügy, 1931 (7. évfolyam, 1-10. szám)

1931 / 1. szám - A részvénytársaságok belső tartalékai. (Titkos tartalék) 1. [r.]

2 A részvénytársaság nyilvános mérlegében kimuta­tott saját tőke: a részvénytársaság nyilvános saját tő­kéje. A belső (valódi) sajáttőke azonban nem lehet több, mint a nyilvánosan kimutatott. Miután azonban a rész­vénytőkét ugy az egyik, mint a másik összeg egyformán tartalmazza, a részvénytőke erejéig nincs különbség, hanem a különbség a saját tőkének a részvénytőkét meg­haladó részében: a „tartalékában és a nyereségben rejlik. Feltéve, hogy a valódi saját tőke nagyobb, mint a kimutatott saját tőke, akkor a valódi tartalék bizonyos része a nyilvános mérlegben mint tartalék szerepel, a másik része — a nyilvános tartalék feletti többlet — azonban a nyilvános mérlegből nem tűnik ki. — Ez az utóbbi része tehát a saját tőkének nem szerepel kifelé, hanem éppen úgy, mint a belső mérleg, belső (intern) szerepet játszik és ezért jogosultnak tartom, hogy az^ ed­digi „titkos tartalék" kifejezés helyett, a nem nyilvános tartalékot, a nyilvános és belső (intern) mérleg kifejezé­sek közötti ellentét mintájára : „belső" tartaléknak nevez­zem. Különösen fontosnak tartom ennek az elnevezésnek a bevezetését, mert a „titkos" szóban van valami gyanú­sító és tisztességtelen íz, amely pedig egy olyan foga­lomhoz, mint a „belső tartalék", annak köz- és magán­gazdasági jelentősége és törvény általi elismerése miatt is egyenesen méltatlan. A következőkben tehát a nem nyilvános tartalékot, eddig titkos, rejtett, csendes, latens tartaléknak és láten­ciának nevezve, „belső" tartaléknak fogom nevezni, ami alatt a rt. saját tőkéjének a nyilvános mérlegben ki nem mutatott része értendő. A belső (intern) tartalék a vállalat belső (intern) mérlegében valóságos mérlegtétel és a saját tőkének épp úgy egyik része, mint a nyilvánosan is kimutatott tarta­lékok,^ amelyektől azonban abban különbözik, hogy a nyilvános mérlegben eltűnik, anélkül azonban, hogy gaz­daságilag is eltűnnék. — Ez természetes is, mert hiszen a „meglevőn" nem változtat az, hogy ki van-e mutatva, avagy nincs. Ebből következik, hogy a belső tartalékra vonatkozó vizsgálat egy részét alkotja a részvénytársaságok saját tőkéjére, illetve annak egy részére:'a tartaléktőkékre vonatkozó vizsgálatnak és továbbmenőleg azok a meg­állapítások, amelyek a saját tőkére és a tartaléktökére érvényesek, mint benn f oglaló ítéletek a belső tartalékot is magukban foglalják.

Next

/
Thumbnails
Contents