Közgazdaság és pénzügy, 1930 (6. évfolyam, 1-10. szám)

1930 / 1. szám - A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi III. törvénycikk reviziója

2 len helyes megoldás az 1907. évi III. törvénycikk reví­ziója ügyében majdan kiadandó novelláiig intézkedésbe az állami kedvezmények terjedelmére vonatkozóan oly általános rendelkezés felvétele, amely szerint az 1907. évi III. törvénycikk érielmében állami kedvezményekben részesíthető iparvállalatok, a vállalatok által egyébképen fizet endó összes adók és illetékek alól mentesek. Ennek az általános rendelkezésnek azonban nem csupán a jelen­leg fennálló adókra és illetékekre kell vonatkoznia, ha­nem a mentesítést biztosítani kell a jövőben behozandó ilyen közszolgál tat ásókra is, ami annál íontosabb, mert a törvény meghozatalának idejében uj adók és illetékek behozatalával alig kellett számolni, a jövőben azonban uj adók, illetve illetékek behozatalának lehetőségét sajna, nem kapcsolhatjuk ki teljesen gondolatkörünkből, ámbár a jelenlegi túladóztatás mellett ez sem pénzügyileg, sem közgazdaságilag, sem pedig szociális szempontból meg­okolható nem lenne. Ki kell tehát rekeszteni a lehetőségét hogy a közszolgáltatások bizonyos fajtája az állami ked­vezmények keretéből kizárassék. Itt főképpen a vagyon­átruházási illetékre gondolunk, amely ma tudvalevően nem tartozik az állami kedvezmények keretébe, jóllehet annak ezen keretbe való visszaillesztése mindenképpen indokolt és megkivánható. E téren tudvalevően az tör­tént, hogy a vagyonátruházási illetéket, amely eredetien az állami kedvezmények alapján ugyancsak elengedésre került, az 1920. évi XXXIV. t.-c. 8. §-,a a kedvezmények kőiéből kivette. Ennek az ipart sújtó intézkedésnek in­doka, kizáróan az állambevételi érdekek fokozott szem­elött tartása volt, annak fenntartása tehát jelenleg, ami­dőn az államháztartás egyensúlya immár teljesen helyre­állott, semmiképpen sem megokolt és ez az ipar érde­keire fölötte hátrányos megszorítás most már föltétle­nül elejtendő lenne. Ha tehát az iparfejlesztési novella az állami kedvezmények terjedelmét a fent kifejtett ja­vaslatunknak megfelelően általános érvényű adó és ille­tők alóli mentességre vonatkozó rendelkezéssel állapit ja meg, — ugy ennek a rendelkezésnek keretében ez a kér­dés is megoldást találna. Ugyanebben a csoportban kell tárgyalnunk az 1907. évi III. t.-c. 12. §-ának 2. bekezdését is. Ezen törvény­szakasz értelmében az újonnan létesitendö, vagy lényege­gesen kibővülő gyárak és ipartelepek a község (város) által szedett vámdijak és egyéb helyi szolgáltatmányok alól is felmenthetők még abban az esetben is, ha nem esnek az 1907. évi III. t.-c. rendelkezései alá, de feláll í­tásukat, vagy kibövitésüket közgazdasági érdekek teszik kívánatossá. Ha az erre vonatkozó gyakorlatot vizsgál-

Next

/
Thumbnails
Contents