Közgazdaság és pénzügy, 1930 (6. évfolyam, 1-10. szám)

1930 / 1. szám - A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi III. törvénycikk reviziója

KÖZGAZDASÁG És PÉNZÜGY VI. évfolyam 1. szám 1930. január Szerkesztik : Dr. GLÜCKSTHAL ANDOR Dr. LÉNÁRT VILMOS X A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi 111. törvénycikk revíziója. Irta: Dr. Ullmánn István. A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi 111. t-c iskolapéldája annak, hogy jó törvény, a viszonyok előre nem látható ós soha cl nieim gondol] mértékben törtiént változása ellenére is alapgondolatában és felépítésében jó marad. Iparfejlesztési törvényünk, ha részleteiben természetszerűen nem is felel meg az ipar mai jogos köve­telményeinek, de az általános elgondolás szempontjából ma is helytálló. Ezért arra az utóbbi időkben mindinkább felmerülő kérdésre, vájjon ezt a törvényt hatályon kívül kellene-e helyezni és egészen nj törvénnyé] kellene-e pó­tolni, — határozottan nemmel Felelhetünk. Más kérdés természetszerűen az, vagjom revízióra szorul-e az 1907. évi III. törvényekk, amire azt kell mondanunk, hogy ilyen revízió szüksége önként értődőén fennforog. Ön­ként értődik ez, mert hiszen ezelőtt huszonhárom esz­tendővel egészen más körülmények között alkotta meg. (Zt a törvényt a törvényhozás és teljesen elképzelhetetlen Volna, hogy ez a jogalkotás a csaknem két és félévtized alatt történt események között is változatlanul marad­hasson. Az 1907. évi ITT. t.-c. revíziója tehát jogos kérelme az iparnak s ezt — a törvény alapgondolatának és fel­építésének érintetlenül hagyásával — mielőbb foganatba is kellene venni. Rámutatni óhajtunk azokra a kivánalmakra, ame­lyek a hazai ipar jelenlegi helyzetében a szóban lévő) tör­vény revíziójánál figyelemreméltóak. Ha ezeket a kívá­nalmakat csoportosítjuk, mindenekelőtt a hazai iparnak nyújtandó állami kedvezmények terjedelmévé] kell^kez­denünk. A törvény adó- és ilioték-kedvozanényeket óhajt az iparnak biztosítani, ám a jelenleg érvényes rendelke­zések köre e tekintetben nem oly tág, mint aminőt a gyár­ipar sulvos helyzetében jogosan megkívánható. E tekin­tetben minden taxaeiót oihibázottuak tartunk és azegyet­1

Next

/
Thumbnails
Contents