Iparjogi szemle, 1935 (29. évfolyam, 1-6. szám)

1935 / 1. szám - A fegyelmi bizottság felállításának célja és szervezete

2 IPARJOGI SZEMLE reskedelnn j0g alapján ítélkező elsőfokú bíróságok mellett működnek. A kereseti kérelem csakis abbahagyásra irányul­nál;. Kártérítési kérelem külön nem érvényesíthető. A válasz­tott bíróságok elnökét, valamint annak helyetteseit az igaz­sagugyminiszter a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértés­ben azon bíróság tagjai közül jelöli ki, amely mellett a vá­lasztott bíróság működik. A választott bírákat (ülnököket) az illetékes kereskedelmi és iparkamara javaslatára a kereskede­lem- és közlekedésügyi szövetségi miniszter nevezi ki. E törvény a magyar törvény által 1923-ban megvalósít­ható elgondoláson épül fel, a magyar vb. hatásköre azonban az árrombolások kérdésére is természetszerűleg kiterjed. Az 1933. évi XVII. tc.-ben foglalt felhatalmazás azonban már egy lépéssel tovább megy, amennyiben megadta a kamaráknak a lehetőséget arra, hogy a választott bíróságok intézményét továbbfejlesszék; a választott bíróságokat átalakítsák a felek választásától függetlenített, kisorsolt tagokból felállítandó döntőbíróságokká. Az osztrák törvény miként a magyar versenytörvény is, a választott bíróság kreálásával azt a célt kívánta szolgálni, hogy a tisztességtelen versenybe ütköző cselekmények a gaz­dasági élet autonómiája keretében oldassanak meg. Dr. Hallá Aurél keresk. min. tanácsos a legteljesebb elis­meréssel nyilatkozik a kamarák mellett működő Választott Bíróságokról (Lásd »ÜzleU 1935. jan. 9-iki sz.) és felette kívá­natosnak tartja annak az elvnek az érvényesülését, hogy a ke­reskedő és iparos világ; a maga erejéből, a rendelkezésére bo­csátott törvényes eszközökkel teremtsen rendet a ma üzleti­verseny életében. Komoly megfontolást érdemel tehát úgymond, az a re­formjavaslat is, amelyet a Budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamara dolgozott ki. Ez a javaslat arra irányul, hogy az üz­leti verseny kérdésében a jogszolgáltatást közelebb hozza az élethez, s amint a büntető eljárásban már lehetővé van téve, úgy a polgári bíróság előtt is lehetővé kell tenni, hogy kisebb természetű ügyekben, amikor a fél jóhiszeműsége megállapít­ható, a rendes bíróság az ügyet jogkövetkezmények nélkül megszüntethesse s azt a méltányosnak látszó eljárás végett az illetékes kamarához áttehesse. Az illusztris cikk írója a magyar kereskedelem és ipar szilárd meggyőződését juttatja kifejezésre amidőn megálla­pítja, hogy ha a kormány a reformtervezetet magáévá teszi, akkor a tisztességtelen versennyel szemben való védelmi rend­szer teljesen kiépítést nyer s e téren nemzetközi viszonylat­ban ismét a jogfejlődés élére kerülnénk. A kiépített rendszer kizárná azt a lehetőséget, hogy éppen a tisztességtelen ver­seny alapján történő fellépés magában rejtse a tisztességtelen versenybe ütköző célzatot és így el volna kerülhető az ellenfél felesleges zaklatása, aránytalan költségekkel megterhelése, és bekövetkeznék az az ideális állapot, amely felé az üzleti versenyben résztvevőknek s a törvényhozónak is haladnia kell, hogy az üzleti tisztességbe és általában a jó erkölcsökbe ütköző bármely üzleti eljárás (így az árrombolás is) szinte automatikusan a csirájában elfojtható legyen«. Dr.'Bányász István. A fegyelmi bizottság felállítá­sának célja és szervezete* A fegyelmi bizottság felállításának célja. 1. §. A keres­kedelmi és iparkamarák abból a célból, hogy a kamara terü­letén működő kereskedők és iparosok (természetes és jogi sze­mélyek) oly magatartása, amely a tisztességtelen versenyről szóló 1923 :V. t.-c. (Tvt) és az üzleti hirdetések korlátozása, valamint a tisztességtelen versenyről szóló törvény módosí­tása tárgyában alkotott 1933:XVII. t.-e. (Üht.) rendelkezéseibe ütközik, a közérdek szempontiának figyelembe vétele mellett fegyelmi megtorlásban részesüljön, másfelől abból a célból, hogy az idézett törvénycikkbe ütköző kisebb jelentőségű jog­sérelmek szakszerű elintézésére megfelelő szervezet létesíttes­sék, fegyelmi bizottságot állít fel. A fegyelmi bizottság szervezete és megalakítása. 2. §. A fegyelmi bizottság áll: 1. egy elnökből; 2. két ülnökből. A fe­gyelmi bizottság a kamara által megválasztott jury tagok sorából alakul. A fegyemi bizottság szervezetét és megalaku­lásának módját a kereskedelemügyi és az igazságügyi minisz­ter által egyetértőleg kiadandó rendelet fogja szabályozni. A kamara szabályzata azonban kimondhatja, hogy a fegy. bizott­• A Budapesti Keresk. és Iparkamara által a keresk. mim­hez felterjesztett, a kamara teljes ülése, a kamarák és az ér­dekképviseletek által elfogadott törvénytervezeit. fág tagja csak a kamara választott bíróinak névsorába felvett jury tag lehessen és szabályozhatja, hogy a névsorba felvettek közül az egyes ügyben eljárásra hivatott bizottsági tagok meghatározása milyen módon történjék. A kamarai szabály­zat érvényességéhez az igazságügyminiszter jóváhagyása szükséges. A fegyelmi bizottságok hatásköre. 3. §. A fegyelmi bizott­ságok hatáskörébe tartoznak: I. a) A Tvt. és az Üht. alapján eljáró rendes (választott) bíróságok (Tvt. 44. §.) által, b) az Üht. 12. §-a szerint kijelölt ítélőbíró által, c) a Tvt., illetve az Üht. rendelkezéseibe ütköző cselekmények felett ítélkező bün­tetőbíróságok által, d) egyéb hatóságok által, e) a kereske­delmi és iparkamara által áttett ügyek, továbbá II. f) az érde­kelt felek kérelmére egyenesen a fegyelmi bizottság előtt megindított ügyek. A bíróság által a fegyelmi bizottsághoz áttett ügyek. 4. §. Ha a Tvt. és az Üht. alapján eljáró bíróság (rendes bíróság, kamarai választott bíróság) a felek meghallgatása után úgy találja, hogy a) a keresetben előadott jogsérelem az alperes jóhiszemű mulasztására vagy gondatlanságára vezethető visz­sza és az alperes igazolta, hogy a törvényellenes magatartást abbahagyta, vagy hogy b) a sérelem megállapítása körül ag­gályos jelenségek mutatkoznak (beugratás), vagy hogy c) a keresetet felperes csak bosszantás, zaklatás vagy reklám céljá­ból indította meg, az eljárást hatáskörének leszállításával megszüntetheti és az esetleg fennforogni látszó csekélyebb je­lentőségű rendellenesség, illetőleg a kereskedői tisztességbe üt­köző más magatartás fegyelmi úton való megtorlása végett, a felek egyikének kérelmére, avagy hivatalból az illetékes ke­reskedelmi és iparkamarához küldi át. A felek közös kérelmére a bíróság ezen áttételt elrendelni köteles. Az áttétel módja. 5. §. A bíróság az eljárás megszünteté­sét és az áttételt végzésben mondja ki. A végzést indokolni kell. A végzésben a bíróság az alperest biztosítékadásra köte­lezheti és az eljárás megszüntetését, valamint az áttétel fo­ganatosítását a biztosíték letételétől teheti függővé. — A biz­tosítékadás módja, időtartama és a biztosíték mérve tekinteté­ben a 6900/1934. I. M. számú rendelet 6. §-át, 16. §-a 2. bekez­désének 2 mondatát, 3-ik bekezdését és 17. §-át, úgyszintén az általános magánjog szabályait megfelelően alkalmazni kell. — Nem lehet követelni biztosítékot akkor, ha a felek egybe­hangzóan kijelentik, hogy a biztosítékadástól eltekintenek. — A megszüntető végzésben a bíróság az eset körülményei sze­rint dönt a költségek viselése tárgyában. Felfolyamodás az áttételt elrendelő végzés ellen. 6. §. A hatáskör leszállítását és az áttételt elrendelő végzés ellen, annak közlésétől számított 3 nap alatt felfolyamodásnak van helye az illetékes kir. ítélőtáblához, amely a Pp. 4. cím 3. fe­jezetében meghatározott szabályok szerint végérvényesen dönt. A perköltségek viselése tárgyában hozott határozat ellen külön nem lehet felfolyamodással élni. A hatáskör leszállításának és az áttételnek hatálya. 7. §. Oly ügyekben, amelyekben a kir. bíróság hatáskörét ezen tör­vény 4. §-a értelmében jogerősen leszállította, nem lehet a kamarai választott bíróság előtt keresetet indítani; ha a ka­marai választott bíróság szállította le a hatáskörét, nem lehet a keresetet újból a kir. bíróság előtt megindítani. A hatáskör leszállító és az áttételt elrendelő végzés hivatalból figyelembe veendő perakadály (Pp. 180. §. 2. bek. 1. pont 3. bek.). A ka­marai fegyelmi bizottság az áttételt elrendelő bírósági végzés alapján az eljárást megindítani köteles. Ha azonban a tény­állás felderítése után úgy találja, hogy oly súlyosabb jogsé­relem forog fenn, amely feletti döntés hatáskörét meghaladja, avagy ha úgy találja, hogy az általa foganatosítandó intézke­dések az érdekelt felek jogos érdekeinek megvédésére nem mu­tatkoznak alkalmasoknak, avagy a jogsérelmet okozó fél a sé­relmes magatartást bírósági tilalom ellenére tovább folytatja, jogosult a fegyelmi bizottság előtti eljárást befejezettnek nyil­vánítani azzal, hogy a felek számára a rendes bírói út igény­bevételére való jog (Tvt. 4. §.) ismét feléled. Az ideiglenes intézkedés kapcsán történő áttétel. 8. §. Ha az ideiglenes intézkedés kapcsán eljáró ítélőbíró arról szerez meggyőződést, hogy a jogsérelemnek fegyelmi bizottság által való elbirálása a jogsérelem kisebb jelentősége és a további pereskedés elkerülése céljából kívánatos, a feleket meghall­gatja arra nézve, hogy a további pereskedés mellőzésével nem kívánják-e az egyébként foganatosítandó ideiglenes intézkedés mellett az ügynek a fegyelmi bizottsághoz való áttételét. Amennyiben a felek hozzájárulnak, az ideiglenes intézkedésben egyszersmind az ügyet a fegyelmi bizottsághoz teszi át. Amennyiben pedig a fegyelmi eljárás lefolytatását közérdek­ből szükségesnek látja, idevonatkozólag a perbírósághoz az ideiglenes intézkedés kapcsán javaslatot tesz. Eljárás hatósági stb. megkeresésre. 9. A c), d), e) alatt hivatkozott hatóságok és intézmények azon eseteket, ame­lyekben a fegyelmi eljárás megindítását közérdekből szüksé-

Next

/
Thumbnails
Contents