Iparjogi szemle, 1935 (29. évfolyam, 1-6. szám)

1935 / 1. szám - Árrontás

IPARJOGI SZEMLE XXIX ' Jahrgang HAVI FOLYÓIRAT MONATSSCHRIFT GEWERBERECHTLICHE RUNDSCHAU AZ IPARJOGVÉDELMI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE 1935 január Nr. 1. szám Tagsági járulékként Ifi Jáhrlicher Bezugspreie 'v ISSRSTST'LVÍQ: DR BÁNYÁSZ JENŐ és DR FAZEKAS OSZKÁR Kiadja: az Iparjogvédelmi Egyesület Herausgegeben von: Vérein für Gewerbiichen Rechtschutz, Budapest V., Alkotmány ucca 8. Árronfás Közismert gazdasági alapigazság, hogy az árak feladata a gazdasági élet összhangjának, a termelés és fogyasztás kölcsö­nös alkalmazkodásának biztosítása. A rossz gazdas'ági viszo­nyok, a közönség vásárló erejének meggyengülése és ezzel kapcsolatban a gazdasági harcnak kiélesedése azonban erőtel­jesen veszélyezteti ezt az összhangot és így különös fontos­ságot és jelentőséget ad az árrontás kérdésének. Ez összhang egészséges megteremtése céljából a verseny­törvény alapján eljáró bíróságok feladata, hogy ott, ahol az árrontás tisztességtelen motívumokból táplálkozik, vagyis ál­talában a jóerkölcsöikbe ütközik, hatályos védelemben része­sítse az árrontásra felépített üzletvitel által létalapjukban a legsúlyosabban megtámadott versenytársakat. A budapesti kereskedelmi és iparkamara mellett működő jury tehát helyes irányban halad, amidőn ez okból állandóan kutatja az árleszállítások, a beszerzési áron, illetve az alatt tör­ténő árusítások elfogadható belső okait. Bár megállapítja, hogy »valamely árunak másnál olcsóbban, akár a beszerzési áron alul is való árusítása önmagában még nem ütközik a Tvt.-be és így jogellenes támadásnak még nem tekinthető, mindazon­által ha az üzleti gesztióból felismerhető, hogy az 'jlcsó áru­sítás minden jogos gazdasági érdek nélkül, kizárólag a ver­senytárs szándékos megkárosítása, tönkretétele végett törté­nik*, — az ily üzleti magatartás már, a jury nézete szerint, a versenytörvény alapján mérlegelhető tisztességtelen ver­sennyé minősülhet. Hasonló álláspont: (K. 2576/1932., K. 2529/ 1932., K. 2458/1933.) Tisztességtelen versennyé válhat tehát az árleszállítás, ha alapja törvénysértés, szerződésszegés, a versenytárs gazda­sági munkájába való erkölcstelen bekapcsolódás, a közvéle­mény megtévesztése, hamis hírek terjesztése, a súly és minő­ségi megtévesztés, árösszehasonlítá.sok stb., stb. Erkölcstelen árleszállítást hirdet tehát az a versenytárs, aki hitelének tisz­tességtelen kihasználása, vagy az állammal, versenytársaival, vagy hitelezőivel szembea fennálló kötelezettségeinek szán­dékos, rosszakaratú elmulasztása által árukat, vagy munkatel­jesítményt olyan áron kínál, amelyek a termelési költségeket sem fedezi és így a rendszeres gazdálkodás követelményeivel ellenkezik. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy nem a komoly, gazdaságilag indokolt, vagyis az áru minőségével kapcsolatos, hasznothajtó árleszállítás, illetve ármegállapítás ténye üldö­zendő, hanem a megtévesztést célzó momentumok, az egyen­lőtlen feltételek mellett folytatott erkölcstelen verseny, avagy az oly átmeneti erkölcstelen ármegállapítások, melyeknek célja a gyengébb anyagi eszközökkel rendelkező versenytársnak a gazdasági küzdőtérről való fokozott leszorítása; majd a ver­senytársak tönkretétele után versenyen kívüli árdiktatúra. illetve árdrágítás. Míg a Választott Bíróság abbahagyásra kötelez és költ­ségben marasztal, addig a rendes (polgári) bíróság a tisztes­ségtelen versenyzőt abbahagyásra és szándékosság vagy gon­datlanság esetében kártérítésre kötelezheiti. A kártérítési felelősség azonban csak akkor állapítható meg, ha valaki a versenytársa tönkretétel céljából oly ala­csony árakat szab, hogy azokkal józan gazdasági felfogás sze­rint, általában lehetetlen az üzlet folytatását megbénító vesz­teségek nélkül versenyezni. Ha azonban ez alacsony árak mel­lett valami haszon még elérhető és az árleszállítás eredmé­nye csupán az, hogy a versenytársak sem tarthatták fenn a magas árakat, ez esetben nem beszélhetünk károkozásra al­kalmas tisztességtelen versenyről. Mint látjuk a versenytörvény intézkedései tág teret ad­nak a megtorlásnak: a) általában az erkölcstelen alapokon nyugvó és erkölcstelen célt szolgáló árrontásokkal szemben: b) továbbá a legmesszebbmenő oltalmat nyújtják jobb tudomás ellenére elkövetett, megtévesztő és valótlan adatokra (1923. V. 16. §.), üzleti titkokra (17. §.), avagy megvesztegetések út­ján megszerzett üzleti előnyökre támaszkodó erkölcstelen ár­ajánlatokkal szemben. Megingathatlan tétel tehát, hogy tisztességes és becsületes eszközökkel folytatott versenyküzdelem keretén belül a ver­senyző az érvényesülés érdekében bármilyen eszközt felhasz­nálhat, avégből, hogy versenytársai elől a vevőket elhódítsa. Ezen versenyző tevékenységében mindössze az alkalmazott versenyeszközöknek nem szabad az üzleti tisztességbe, vagy a jóerkölcsbe ütközniök. Azzal tehát, hogy valaki boldogulá­sával, megengedett eszközökkel folytatott kereskedelmi vagy ipari tevékenységével versenytársainak kárt, vagy érzékeny veszteséget okoz, tisztességtelen versenyt még nem folytat. Ezt a felfogást juttatja érvényre a külföldi irodalom és jog­szolgáltatás egyaránt. (Callmann: Der unlautere Wettbewerb, Dr. Wolfgang Heintzelcr: Die Grenzen zullássiger Preisunter­bietung, Dr. Alexander Kistér: Preisunterbietung als unlauterer Wettbewerb; Waltér Muller: »Kann Unterbietung unlauterer Wettbewerb sein?«) A német jogászkörök az árrontás tisztességtelen verseny­eszköz jellegét a vevőközönségnek téves irányban való illeték­telen befolyásolásában látják. Az árrontást tisztességtelen ver­senynek csak az esetben minősítik, ha a hirdetés vevőközön­ség illetéktelen, erkölcstelen befolyására törekszik, vagyis a vevőközönségben annak a tévhitnek a felkeltésére alkalmas, hogy a drágábban árusító versenytársak méltánytalanul ma­gas haszonkulccsal dolgoznak stb. A közönség megtévesztése már kimeríti tisztességtelen, verseny tényálladéki elemeit. A külföldi szakírók megoldhatlan feladatnak látják az ár­rombolás fogalmának definiálását. Maga a juri sem foglal el az árrontás kérdésében általános elvi álláspontot, miután az árrontás fennforgása, vagy fenn nem forgása — szerinte is kizárólag a fent kifejtett elvek szem előtt tartásával — ese­tenként bírálandó el. (J. 25.119—1934.) Tagadhatatlan az árrontás kérdésében a joggyakorlat még nem kielégítő és ezért véglegesen kialakultnak sem tekint­hető. Azonban már kijegecesedett az az elvi álláspont, hogy az árrontás a tisztességtelen versenyről szóló törvénybe ütkö­zik, ha körülményei tisztességtelenek, vagyis ha azok erkölcs­telen motívumokon nyugodnak. Ez a kérdés azonban az üzleti életben annyira előtérbe került, hogy az érdekeltek — így első­sorban a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara — éppen most foglalkoznak azokkal a módozatokkal, amelyektől remé­lik, hogy a védekezést e jelenséggel szemben is olyan elvi alapra állíthatják, hogy az e téren mutatkozó visszaélések el­fajulása véglegesen kiküszöbölhető lesz. Nem kétséges, hogy e törekvés sikerrel fog járni, s újabb jogszabályalkotásra éppen a generális klauzula folytán e szempontból sem lesz szük­ség. A külföldi jogban is a megnyugtató megoldásokat egyedül a versenytörvény keretén belül keresik. így legutóbb Ausztriá­ban, ahol az árrontás kérdésének elbírálását a magyar vá­lasztott bíróságok intézményéhez hasonlóan, a laikus elem be­vonásával alakított választott bíróságok hatáskörébe utalják. Az új törvény a generális klauzula (versenytörvény L %) hatályát kifejezetten kiterjeszti az árrontás kérdésére is. Ez­által az árrontás az üzleti tisztességbe ütköző erkölcstelen versenyeszközzé nyilváníttatott. A felperes ily ügyekben szabad választása szerint a vb-nál, vagy az illetékes rendes bíróságnál perelhet. A kereset benyúj­tásával felperes választási jogát elveszti. A már benyújtott keresetnek visszavonása joglemondásnak tekintendő. A bíró­ság köteles illetékességét hivatalból vizsgálni. A törvény által felállított választott bíróságok hatásköre kizárólag árrontási kérdések elbírálására terjed ki. A választott bíróságok a ke-

Next

/
Thumbnails
Contents