Iparjogi szemle, 1933 (27. évfolyam, 1-12. szám)

1933 / 1. szám - A peres eljárás felfüggesztése - Ki állapítsa meg valamely üzleti magatartás erkölcsös vagy erkölcstelen voltát?

IPAEJOGI SZEMLE — Meg kell, hogy állapítsuk tehát, hogy a tisztességtelen versenytörvény kiművelése, kifihomítása, eltekintve egyes túl­hajtásoklól, — jogos és kívánatos. E tevékenység kiinduló­pontját azonban nem minden esetben a generális klanznla, a „1 iszlességtelcn", az „erkölcstelen,, eljárás hangoztatása, ha­liéra az üzleti magatartás meg nem engedett volta kell, hogy képezze. A Jnry intézményét, illetve a laikus elemnek a verseny­jogi kérdésekbe való bevonását, a kamarák mellett működő erkölcsi testületeket ma már úgyszólván valamennyi kamará­nál megtaláljuk. Általános a törekvés, hogy e testületek (bi­zottságok, tanácsok, egyeztető hivatalok), mint a magyar Jitry, a bírói eljárásba szervcsen bekapcsoltassanak. Cél a felvilágosítás, a bírói intézkedésben való megnyug­vás, a jóhiszemű, az elkövetett cselekmény helyes erkölcsi megítélésére való nevelés. íme az út a Jnry felé1!... Az ajándékozás és ráadás kérdését szabályozó német rende­let époly kevéssé elégíti ki a rendelet híveit, mint ellenzőit. Az alapelvnek számtalan kivétellel történő áttörése, a rende­let gyakorlati célját nagyrészt megbinsította, úgyhogy cmlí­téaremáltó eredmény ezen szabályozástól nem válható, lühelyütt is hangoztatjuk ama ismételten elfoglalt álláspon­tunkat, hogy a ráadás, az ajándékozás kérdését törvényszaka­s/okkal szabályozni nem lehet. Ami erkölcstelen, az a ver­senytörvény 1. §-ába ütközik és e szakasz védelmet kell, hogy nyújtson a tisztes, egyenes és a közönség által könnyen ellen­őrizhető versenyeszközükkel dolgozó kereskedelemnek fis iparnak. A védjegyes áruk fix árának védelme és az árkalkuláció. A magyar, német, francia, osztrák, angol és amerikai bírósá­gok és kamarák elvi állásfoglalásából megállapíthatjuk, hogy a márkás árnk árvédelminek a kérdése a szabadforgalomból kivont, az árnk szabad versenyét nem érintő, magántulajdon­ban lévő áruk fix árát szabályozza. A közönség és a viszont­eladó érdekét egyaránt szolgálja. Előbbi a védjegyes áruk azonos minőségében, ntóbbi pedig a propaganda által köz­ismertté és keresetié vált áj árnk eladási lehetőségében ta­lálja meg a maga jogos érdekeit. Az árkalkuláció kérdése, figyelemmel arra, hogy a véd­jegyes áru áralakulása a kizárólagosságot biztosító védjegy­jog természetéből ered, arra támaszkodik, — nézetünk sze­rint a versenyjog keretén belül nem mérlegelhető. De egyéb­ként is a védjegyes áru magas ára, a védjegyes áruk szabad­versenyében kétségkívül alul marad, mivel a vevő a véd­jegyes áruknál kizárólag magasabl> kultúrigényének és a propaganda erejének, avagy az áru gazdaságosabb kihasznál­hat ásának, a fogyasztó kényelmének hatása alatt áll, amely jobb, frissebb, ízlésesebb védjegyes áruval, élénkebb, megka­póbb propagandával eredményesen ellensúlyozható. A felvilágosítás fis tanácsadás versenyjogi vonatkozásai. (Ajánlósorok.) E kérdés panasz formájában ismételten felmerült. A német joggyakorlat szerint a felvilágosítás-adót az ajánlat gondatlanságáért általában felelősség nem terheli. Tarlozik azonban lelkiismeretes felvilágosítást adni. Gondatlansága azon­ban a konkrét eset körülményei szerint tisztességtelenné is válhat az esetben, amidőn gondatlansága oly nagyarányú, hogy az már lelkiismeretlenségnek tekinthető. így az üzlet­tulajdonos — főképen a későbbi főnökkel szemben — felelős az elbocsátott, alkalmazottnak, a szokásos elismerő szavakat meghaladó dicsérő szavakkal telített bizonyítványban foglalt /utalókból nyeri „feltétlen, rátermettség" helytálló voltáért. Sok esetben jogunk van haiigani; ha azonban beszélünk, sza­vainknak a valóságot fedniök kell — és bizalmas felkérés cse­lén tudatosan egyes súlyos ténykörülményeket elhallgatni nem szabad. A munkaadó korábbi alkalmazottjairól nyilat­kozni nem köteles, ha azonban véleményt nyilvánít, az abban foglaltaknak fedniük kell a valóságot. Oly klauzula — mely a felelősségei még súlyos gondatlanság esetére is kizárja — semmis. Joggyakorlat A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Jnry elvi .jelentőségű határozatai. A Jury legutóbb tartott ülésében állást foglalt a reklámélet legfontosabb — és a kereskedelmi és iparoskörök — részéről igen sokat vitatott kérdésekben. A Jnry nem. emel kifogást az olcsó áron forga­lomba hozott és a kirakatokban elhelyezett úgynevezett rek­lámcikkek osztogatása ellen, — úgyszintén megengedett esz­köznek tekinti az áruknak beszerzési áron való kínálását is. Mindenki annak ad, akinek akar és oly áron, amelyet a sajit Hiteti érdekeivel összeegyeztethetőnek tart. Nem tekinti tisz­tességleien versenynek az áruknak „Beszerzési áron" történő hirdetését sem, feltéve, hogy a hirdetés megfelel a valóság­nak. Az ily hirdetéseket azonban a Jnry oly alkalmi árusí­tásuknál; minősíti, amelyek a kiárusítással egy tekintet alá esnek. A Jury tehát módot akar nyújtani az érdekeltségnek arra, hogy az ily kiárusításokat a kamarák által ellenőriztet­liessék. Hirdető a „beszerzési áron" hirdetett árukról jegyzé­ket tartozik adni és az ily árukat az üzlet egyéb áruitól elkü­löníteni. Tisztességtelen versenynek minősíti azonban a Jury a forgalmi áruknak állandóan és rendszeresen beszerzési áron, vagy beszerzési áron alul történő eladását, vagy hirdetését. Az ily üzleti gesztié ugyanis ellenkezik az üzletvitel alap­elvével. A kereskedő állandóan beszerzési áron nem adhat el. Ugyancsak az üzleti erkölcsbe ütköző reklámeszköznek tekinti a Jury a költségesebbnek látszó újsághirdetések közzététele helyeit, egy egész szakmához tartozó áruknak állandóan be­szerzési áron, vagy azon alul történő eladását. (Amikor a fű­szeres beszerzési áron, vagy alul adja az üzletkörén kívül eső, avagy a reklámcikkét képező textil- és cipőárukat, míg vi­szont a textil- és cipőkereskedő a fűszerárukat.) E reklám eszközük útján a versenyvállalatok, habár önkéntelenül is, a tőlük idegen, vagy távolálló szakmák tünkretételén át ki vánják a saját ünös érdekeiket szolgálni. Végül foglalkozott a Jury az ajándékozás és a „törpe-", „görbe"-súlyok reklámo /.ésának és kiajánlásának a kérdésével. A Jury álláspontja szeriiit a versenyvállalatok az i'rak leszálltásával és ne aján­dékozásokkal, avagy a közönség játékszenvedélyére alapított «üzletekkel» versenyezzenek, továbbá ne alkalmazzanak oly, a. kereskcde'mi forgalomban szokásos súlymennyiségtől eltérő súlymcgjelüléseket (gürhe-súlyok), amelyek a közönség meg­tévesztésére alkalmasak lehetnek. Ajándékozás, Nem tekinthető tisztességtelen versenynek általában valamely cég részéről oly gyártmányok, készítmé­nyek, tárgyak ingyen, azaz minden ellenérték és kötelezettség nélkül való osztogatása, amelyek kifejezetten reklámcélt szol­gálnak, az első pillanatra mindenki által felismerhető reklám tárgyaknak tekinthetők, avagy feltűnő reklám fel írásokkal vannak ellátva. E szokásos, a figyelmességek határát meg­nem haladó reklámtárgyak osztogatása tehát megengedett reklámeszköz, tekintet nélkül az illető tárgyak származására, hogy 1. i. a «reklámtárgy>> az illető vállalattól vagy más vál­lalatiéi származik-e. Ezen keretben fokozottan reklámcélúnak tekinthetők a nem mindennapi szükségletet jelentő cikkek, fő­leg a gyermekek által kedvelt játékszerek és hasonló tárgyak. Ez «ingyen»-tárgyak hirdetését, azonban feltétlenül kifogá­solja. (I. 6996/1932. IV.) A forgalmi áron alul — silányabb minőség. Kifogás alá esik és meg nem engedett üzleti eljárás, ha az olcsóság oka az áru silányabb belértékében, selejtes voltában leli magyarázatát. A Jury súlyt helyez arra, hogy az áron alnl árusító kereskedő az olcsó árusítás okát pontosan jelölje meg, az áru silányabb minőségét, selejtes voltát pedig no hallgassa el. (I. 6996/1932. TV.) Blokkok gyűjtése. A Jury álláspontja szerint amennyiben az üzleti eljárás kifejezetten forgalmi rabalt jellegével bír. vagyis a verseny vállalat a vásárolt áruk után kifizetett ösz­szegböl a visszafizetést előre meghatározott, áruban, a vételár pontosan megjelölt százalékában eszküzli, ez üzleti eljárás ki­fogás tárgyává nem tehető. (I. 6996/192. IV.) A védjegyes név egyes betűinek az áruban való elhelye­zése. A vevő jutalmat kap, ha az általa megvett áruban el­rejtett betűkből egy nevet összeállít. A Jury álláspontja sze­rint ezen ajándékozási mód, mint a játékszenvedély felkelté­sére alkalmas üzleti eljárás a lottójövedéki kihágás alá esik. A versenytörvény szempontjából oly irányban kifogásolható, hogy a nyújtott szolgáltatás túllépi-o a szokásos figyelmes­ségek határát; ennek a megállapítása azonban esetenként mérlegelendő. (I. 6996/1932. IV.) A távozó alkalmazottakra vonatkozó üzleti közlések ki­fogás tárgyává csak az esetben tehetők, ha a volt munkaadó p körlevelet ismételten szétküldi Cs pedig oly beállításban, amely az illető alkalmazottak távozásának körülményeit ferde megvilágításba helyezheti. (I. 6996/1932. IV.) Felelős szerkesztő: dr. Fazekas Oszkár Szerkesztőség: V, Alkotmány ucca 8., III. em. Aut. 264—03 Kiadóhivatal: VII, Erzsébet körút 5.. 1. em. Telefon: József 462—99 Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása Nyomdaigazgató: Wózner I.

Next

/
Thumbnails
Contents