Iparjogi szemle, 1932 (26. évfolyam, 1-12. szám)

1932 / 1-2. szám - A szabadalmi oltalmi idő meghosszabbítása

2 IPARJOGI SZEMLE 1—2. szám. Joggyakorlat* Ajándékozás. Ingyen juttatás. (A külföld állásfoglalása.) ..ingyen juttatás" hirdetése, amennyiben az „ingyen jut­tatás" állandó alapja valamely üzleti vállalkozás egész üz­letvitelének és a versenyvállalat a piac cikkeinek nagyobb körben való ismertté tétele és terjesztése végett bizonyos rö­videbb tartamú időszakon át ingyenesen — ellenérték nélkül — hoz forgalomba, nincs elvi ellentétben az üzlet fogalmá­val és így annak hirdetése nem minősül szükségképpen a jó erkölcsökbe ütközőnek. Az. időleges áldozat ugyanis a vevő és a fogyasztókör büvölésében megengedett módon megtérül. (Kúria 48.839—1931.) Az ajándékozás, ingyen juttatás kér­désében már ismételten közöltük a Jury és a Vb-ok dönté­seit. Ausztriában külön törvény rendezi e kérdést. Német­ország most tette közzé a ráadásokról (Zugaben) törvény­tervezetét. Tiltja a kiskereskedelemben az ingyen ráadás fel­ajánlását, tehát nem csupán annak hirdetését (osztr. törv.). E tilalom alól kivétel: Ha a cég neve a reklámtárgyon állan­dóan, tartósan és feltűnően szerepel, külön forgalmi értékkel nem bír, pénzben van feltüntetve, amelyet a vevő kívánsá­gára az ajándék helyett ki kell szolgáltatni, a szolgáltatás független a sorsolástól vagy véletlentől és az az áruval rokon­természetű. Megengedi a tervezet az ingyenes információt, tanácsadást, lapok olvasóinak ingyenes biztosítását. Verseny­társnak tekinti úgy a főáru, mint az ajándék előállítóját, illetve forgalomba hozóját. A tervezet azonos a Jury állás­pontjával. A Jury a fősúlyt arra helyezi, hogy . az ajándé­kozás ne legyen állandó jellegű, továbbá a főáru értékével arányban álló és végül a főáruval rokontermészetű áru. A szabadalom tárgyát képező áru a szabadalom lejárta után sem hozható más versenytárs által forgalomba oly el­nevezéssel, amely elnevezést a szabadalom tulajdonosa ve­zetett be a forgalomba. Különbséget kell ugyanis tennünk a szabadalom tárgyát képező áru és az árut megjelölő név (védjegy) között. Míg a gyártmány, a találmány, a sza­badalom lejárta után közkinccsé válik, addig a védjegy, mint származási jegy, mint egy bizonyos meghatározott vál­lalatra utaló jelzés, továbbra is annak a vállalatnak tulaj­donában marad, amely vállalatra utal. (J. 1415—1932.) A szándékosság vagy gondatlanság hiánya, sőt a jó­hiszeműség sem szolgáltathat okot arra, hogy oly üzleti maga­tartás, amely egyébként tárgyilag sérti a törvény valamely rendelkezését, annak következménye alól mentesítse. (Kúria, 3749—1930.) Nem a nyomdai megjelenésével, hanem a közforgalom­ból való kikerülésével kezdődik a hat havi elévülés. Az 1923 : V. t.-c. (Vt.) 37. §-a alapján kifejlődött joggyakorlat szerint a folytatólagos jogsértő cselekmény vagy magatar­tás esetében az elévülési határidő az utolsó jogsértés elkö­vetésének vagy a jogsértő magatartás abbanhagyásának utolsó napjától számítandó. A jelen esetben folytatólagos jogsértést panaszol a felperes, mert a panaszolt nyomdai termék mindadig sérti a versenytárs védett érdekeit, amed­dig az közkézen forog, illetve azt az utazóközönség vásá­rolja Tehát nem a nyomdai termék megjelenésének, hanem annak a közforgalomból való kikerülésének napja a döntő. (Vb. 3531—1931.) A nyomtatványok közléseinek fedniök kell a valóságot. A menetrend-füzet azt állítja fedőlap közléseiben, hogy ez „az összes vasutak kivonatos ?nenetrendje". A választott bí­róság úgy találta, hogy ez a kitétel nem felel meg a való­ságnak, mert a kiadmány lényegében véve csupán a Buda­pest—Balaton közti vonatjáratokat tartalmazza teljesen, ellenben a többi vonatjáratok közül csak egynéhányat és azokat sem teljesen. A választott bíróság ez üzleti eljárást a Vt. 2. §-ába (reklámszédelgés) ütköző eljárásnak minősí­tette. Ugyancsak elítéli a választott bíróság a füzet ama közlését, hogy annak „kiadója" egy Jótékonysági Egyesület. A választott bíróság alapot látott alperesnek marasztalá­sára, mert a fenti állítást olyannak tartotta, amely a nyom­tatvány kelendőségének fokozására alkalmas. (Vb. 3531— 1931.) Felelősség a propaganda közlésekért. Egy versenyvalla­lat üzletnyitása alkalmával a fővárosi és vidéki hírlapok egy részében egy közleményt tett közzé, amelyeknek egyes kité­telei a szédelgő feldícsérés és hírnévrontás tényálladékát ki­merítik. Azt, hogy az alperesek szerzői és feladói ezeknek a közleményeknek, panaszos abból a tényből következteti, hogy ezek a közlemények egy hónapon belül azonos szöveggel lát­tak napvilágot. Panaszolt tagadja azt, hogy ezeket a közle­ményeket a hírlapok az ő tudtával és megbízásából tették volna közzé, csupán csak annyit ismert be, hogy feltehető, A *)-gal jelzett jogesetek nem jogerősek. hogy a vállalat nyomdája adta le a kifogásolt közleménye­ket. A választott bíróság abban nem látott akadályt a pana­szolt marasztalására, hogy nincsen olyan bizonyíték, amely­nek alapján megállapítható volna, hogy a panaszolt köz­leményeket panaszlott tette közzé, mert az kétségtelen, hogy a közlemények közzététele az új vállalkozásának sikere érde­kében történt, azoknak hasznát és reklámját panaszlott köz­vetve élvezte és semmit sem tett aziránt, hogy a közlemé­nyeknek megtévesztő és a versenytársra nézve sérelmes kité­telei megfelelő módon helyreigazíttassanak. Tehát a közle­mények tartalmát hallgatólag megáévá tette. Azzal nem vé­dekezhetnek, hogy a közlemények megjelenéséről nem tu­dott, mert igenis számos fővárosi és vidéki elterjedt napi­lapban az ő vállalkozásukra vonatkozólag megjelent fontos közlemény semmiesetre sem kerülhette el figyelmüket annál kevésbé, mert panaszlott saját beismerése szerint is nagyon valószínű, hogy a közleményeket a vállalkozással szoros üz­leti összeköttetésben álló nyomdavállalat tette közzé, amely­nek révén panaszlott is megtudhatta azoknak megjelenését. Általános utalások reklámközlésekben csak az esetben kifogásolhatók a versenytörvény alapján, ha a közlés, a sajtóközlemény oly utalást vagy adatot tartalmaz, amely annak a feltevésnek alátámasztására alkalmas volna, hogy a versenytárs egy a közlésből kétségkívül felismerhető kon­kurrensével szemben, annak hátrányára kíván érvényesülni. E nélkül a Vt. 13. §-ában körülírt cselekmény tényálladéka meg nem állapítható. (Vb. 3531—1931.) A külsőségek, a látszatok nem tarthatnak valótlan köz­léseket. Amikor a kis könyv — nagyot mond: A Vt. 2. §-ában foglalt tilalom még akkor is megáll, ha — 3. §-ban körülírt korlátozástól eltekintve — az árunak ter­mészete és terjedelme már eleve kizárja a szédelgő feldícsé­rést képező állítás valóságának lehetőségét. Az a körülmény paciig, ez általánosan szokásos, hogy mások is belégázolnak a törvény által tilalmazott területbe, nem mentheti fel a panaszlottat a töivény által statuált jogkövetkezmények alkalmazása alól. (Vb. 3531—1931.) Hirdetéseknek ingyenes és megrendelés nélküli közlése. A kamarai választott bírói eljárás során megálapítást nyert, a panaszlottak kiadmányukban olyan liirdetéseket tettek közzé, amelyekre megrendeléseket nem vettek fel, sőt az ott hirdetett cégeknek és egyéneknek azokról előzőleg semmi­féle tudomásuk sem volt. Ezt a panaszt a választott bíró­ság alaposnak találta. És pedig kettős irányban: 1. Az ál­tal, hogy a kezdő vállalkozásban megjelent nyomtatványban számos olyan hirdetés van, amelyeknek megrendelője nem volt, kiadmányukat olybá kívánták feltüntetni, mintha az kitűnő hirdető orgánum volna, hisz látszólag már első meg­jelenésekor igen sok tekintélyes oldalról érkezett hirdetések­kel dicsekedett. Ez az eljárás megtévesztő, mert az alperesek kiadmányának nagyobb jelentőséget és értéket tulajdonít, mint amilyen az a valóságban megillethetné. Ez nem fér össze az üzleti tisztességgel és a jó erkölcsbe is ütközik, tehát a Vt. 1. §-a alá eső eljárásnak tekintendő és miután az áru kelendőségének fokozására is alkalmas, a Vt. 2. §-ába is ütközik. 2. Habár csupán a valószínűség szól amellett, hogy a konkurrens vállalat egyes esetekben a hirdetések ötletét, alakját és szövegét a versenytárs kiadmányából vette át és így ezt a tényt kétségtelenül beigazoltalak -nem tekinthető, a választott bíróság mégis a panaszos speciális érdekei szempontjából is jogsértőnek találta az alperesi el­járást. Ugyanis az alpereseknek célja az ingyenes és meg­rendelés nélküli hirdetések közlésével nemcsak az volt, hogy saját kiadmányuknak jelentőségét túlozzák, hanem az is, hogy a hirdetett cégeknek és egyéneknek elhatározására er­kölcsi nyomást gyakoroljanak abban az irányban, hogy egy­részt a már megjelent hirdetések díjazását vállalják, más­részt, hogy a jövőben a hirdetéseket folytatólag rendeljék. Mindkét irányban az erkölcstelen eszközzel kierőszakolt hir­detésszerzés a felperesnek versenytársi érdekét közvetlenül érinti és így a Vt. 2. §-a alá esik. (Vb. 3531—1931.) A ;Gyár« elnevezés használata. Az ipartörvény módo­sításáról szóló 1922. évi XII. tc. végrehajtása tárgyában kibocsátott 78.000—1932. K. M. rendelet 4. §-a értelmében a kézműves jellegű iparűzés szokásos kereteit meghaladó­nak, azaz gyárszerűnek kell tekinteni azokat az üzemeket: 1. amelyben elemi erővel hajtott munkagépeket használnak és állandóan legalább 10 alkalmazottat foglalkoztatnak, fel­téve, hogy a termelés kizárólag tovább-iladók részére törté­nik; 2. amelyek nemcsupán továbbnladók részére, hanem a fogyasztók közvetlen kielégítésére is dolgoznak ugyan, de elemi erővel hajtott munkagépet használnak és állandóan legalább 20 alkalmazottat foglalkoztatnak; 3. amelyekben elemi erővel hajtott munkagépet nem használnak ugyan, de állandóan legalább 25 alkalmazottat foglalkoztatnak. Az

Next

/
Thumbnails
Contents