Iparjogi szemle, 1932 (26. évfolyam, 1-12. szám)

1932 / 1-2. szám - A szabadalmi oltalmi idő meghosszabbítása

IPARJOGI SZEMLE YYUI évfolyam AAVI- Jahigang HAVI FOLYÓIRAT MON ATSSCHRIFT GEWERBERECHTLICHE1932--* 1-2 SZÁM RUNDSCHAU AZ IPARJOGVÉDELMI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Tagsági járulékként 1f) Jáhriicher Bezugspreis IU P IIHR^ETTVNG: DR BÁNYÁSZ JENŐ és DR FAZEKAS OSZKÁR Kiadja: az Iparjogvédelmi Egyesület Herausgegeben von: Vérein für Gewerblichen Rechtschutz, Budapest V.. Alkotmány ucca 8. A szabadalmi oltalmi idő meghosszabbítása írta: Dr. FAZEKAS OSZKÁR A 15 éves oltalmi idő, melyet a legtöbb állam tör­vényhozása kezdettől fogva magáévá tett, rövidnek bizo­nyult. Gyakran igen értékes találmányok kikísérletezése, gyártási előmunkálatai és a praxisba való átültetése éveket vesz igénybe, nem is szólva a végsősorban döntő üzleti ér­tékesítés (bevezetés, propaganda) időtartamáról, ami gyak­ran még ennél is hosszabb időt igényel. Az ilykép elvesz­tett idő és munka dupla veszteséget, egyben a tőkebefek­tetést is erősen megnöveli, amit a megmaradó és lényege­sen megrövidült oltalmi idő alatt annál nehezebb azután amortizálni. Az a serkentő erő, amelyet a szabadalom kép­visel, a feltalálóra és — ami még legfontosabb — a gyá­rosra (tőkésre) gyakorolt hatásában ilykép megcsökken, sőt problematikussá válik. Ezek a megfontolások, amelyek 8 európai iparállamot (és számos Európán kívülit) arra indítottak, hogy 15 évnél hosszabb oltalmi időt (például Ausztria, Németország és Hollandia 18 évit, Spanyolország és Finnország 20 évit) en­gedélyezzenek, különös aktualitást nyernek a jelenlegi ál­talános gazdasági depresszió következtében. A mai viszonyok között egyfelől sokkal nehezebb investálni, sőt kockáztatni, másfelől sokkal kisebb a kilátás a befektetések jövőbeli amortizálására. Ez indította a Magyar Vasművek és Gép­gyárak Országos Egyesületét arra, hogy a kereskedelmi mi­niszterhez javaslattal forduljon a szabadalmi oltalmi idő­tartamnak 20 évre való meghosszabbítása iránt. Schilling Zoltán, a szabadalmi bíróság elnöke, folyó évi január 23-án ankétet tartott ebben a kérdésben és az értekezlet elé egy tervezetet terjesztett, amelynek kapcsán, — részben a tervezettel összhangban — de részben azzal ellentétben is, rövidre fogva a következőkben ismertetjük azokat az irányvonalakat, amelyeket követendőknek tar­tunk: 1. A bevezetésben jelzett okokból az iparfejlesztés ál­talános érdekei szempontjából előnyösnek tai'tjuk az ol­talmi idő meghosszabbítását. 2. Elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk azt, hogy ezt megelőzőleg a szabadalom belföldi gyakorlatba vétele kellő­képpen biztosíttassék. A jelenlegi törvény alapján sajná­latos módon kialakult gyakorlat lehetővé teszi ugyanis azt, hogy a szabadalom — különösen a külföldi tulajdonos ke­zében — az intézmény alapgondolatául szolgáló iparfejlesz­tés helyett, a szakipar elnyomására használtassák fel. En­nek a tűrhetetlen állapotnak orvoslását célozzák — bár sze­rintünk nem teljesen kielégítő megoldással — az 1929. évi XVIII. tc-be iktatott, de gyakorlatilag életbe még nem lé­pett hágai egyezménynek a kényszerhasználati engedélyre xonatkozó rendelkezései. Ha ezeket a bírói gyakorlat helye­sen fogja az életbe átültetni, úgy minden gyakorlatias sza­badalmat, melynek alkalmazásbavétele gazdaságilag indo­kolt, a belföldön kell majd gyakorolni. Ennek kikényszerít­hetősége szolgál biztosítékul arra nézve, hogy a szabadalom­ban megtestesített rendkívüli kiváltság nemcsak a szaba­dalomtulajdonosnak, hanem a hazai közgazdaságnak is ja­vára fog szolgálni. 3. Tekintettel arra, hogy eddig a legtöbb állam, különö­sen Ausztria és Németország is a 18 éves oltalmi időt fo­gadta el, ezt mi sem licitálhatjuk túl, mert különben az a következmény állana elő, hogy egy és ugyanazon iparcikk tekintetében, az irányadó külföldi államokban a szabad ver­seny minden erőfeszítése már két évvel előbb venné kezdetét mint nálunk és ez által a hazánkban ezer okból amúgyis hátramaradó ipari színvonal mesterségesen további két év­vel visszaszoríttatnék. 4. Ez alkalomból célirányos volna az oltalmi idő kezdő­pontját is megváltoztatni, olykép, hogy az ne a bejelentés napjától, hanem csak a közzététel napjától fogva számíttas­sék, amely nappal az oltalom tényleg a kezdetét veszi (34. §.). Ez által véget érne az az igazságtalanság, hogy az oltalmi idő egy része csupán a papíron marad, anélkül, hogy gyakorlatilag érvényesülne. 5. A fennálló gyakorlási és használatbavételi (licenti­ális) engedélyek az engedélyes kívánalmára, a meghosszab­bított oltalmi idő tartamára automatikusan kiterjesztendők. A szabadalomtulajdonosnak járó ellenszolgáltatás bármelyik fél kezdeményezésére revízió alá veendő. A vonatkozó perek — minthogy lényegileg kötelmi jogviszonyt tárgyaznak, t. i. fennálló szerződés módosítását involválják — a rendes bí­róság (nem a szabadalmi bíróság) hatáskörébe utalandók. Amennyiben azonban a perben szabadalmi jogi vonatko­zású kérdés merül fel, úgy annak elbírálása iránt a szaba­dalmi bíróság keresendő meg. 6. A meghosszabbított időtartamra fizetendő díjak megszabásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a magyar­országi szabadalom után fizetendő összes évdíjak kellő arányban legyenek azon díjak összegéhez, amelyeket más iparállamok szednek, nehogy a külföldiek szabadalmi beje­lentéseik eszközlésénél a magyar szabadalmi jogterület fi­gyelembevételétől mesterségesen elriasztassanak; ez az in­tézmény által célbavett iparfejlesztés rovására menne. E téren a háború előtti viszonyokhoz képest amúgyis nagy­mérvű visszaesés tapasztalható, aminek káros kihatásai több vonatkozásban már is érezhetők. Végül hangsúlyozzuk, hogy az oltalmi idő meghosszab­bítása csupán egy intézkedés a szükséges számos és mesz­szebbreható kezdeményezés sorában, amire az előrelátó ipari jogpolitika szempontjából szükségünk volna ahhoz, hogy a szabadalmi jogrendszerben rejlő iparfejlesztési energiánkat kellőképpen hasznosíthassuk.

Next

/
Thumbnails
Contents