Iparjogi szemle, 1931 (25. évfolyam, 1-12. szám)

1931 / 1. szám - A védjegyes árukkal történő visszaélések

IPARJOGI SZEMLE yyi/ évfolyam /VAV' Jahrgang HAVI FOLYÓIRAT MON ATSSCHRIFT GEWERBERECHTLICHE RUNDSCHAU AZ IPARJOGVÉDELMI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE 1931 Január Nr. I, SZÁM Jáhriicher Bezugspreis SZERKESZTIK: SCHRIFTLEITUNG: DR BÁNYÁSZ JENŐ és DR FAZEKAS OSZKÁR Kiadja: az Iparjogvédelmi Egyesület Herausgegeben von : Vérein für Gewerblichen Rechtschutz, Budapest V.. Alkotmány ucca 8. A védjegyes árukkal történő visszaélések A Juryiifk a védjegyes áruk védelmével kapcsolatos dön­tései a legteljesebb és legtökéletesebb oltalmat nyújtják a bel­és külföldi védjegytulajdonosoknak egyaránt. A versenyjog szelleméből következik, hogy a védjegyes áruk a forgalomban való konkurrens áruikként jelentkezzenek, vagyis egymástól éilónken megkülönböztethetők legyenek. Beó kell nevelnünk a gazdasági piacon megjelenő versenyvállalatokat, hogy eredeti alkotásokkal, színhatásokkal, formákkal, stb. stb. irányítsák áruikra a fogyasztóközönség figyelmét és ne törekedjenek hamis látszattal vállalatukat, illetve áruikat más vállalat áruiként feltüntetni és ezzel a védjegytulajdonosoknak vevő­körét elvonni, más vállalatnak jó hírnevét és védjegyes árui­nak tekintélyét, a fogyasztóközönség részéről élvezett bizalmat aláásni. (J. 20.079/1929.) A versenytörvény a védjegytörvény védelmi körén túlterjeszkedik. A tisztességtelen versenyről szóló 1923. évi V. t.-c.-ben és az ezt kiegészítő rendelkezésekben szabályozott védelmi kör a védjegyek oltalmáról szóló 1890. évi II. t.-c. és az ezt kiegé­szítő, illetőleg módosító jogszabályban meghatározott és a kereskedelmi forgalomra szánt készítményeknek és áruknak más hasonló készítményeiktől és áruktól való megkülönbözte­tésének biztosítására irányuló védelmi körön túlterjeszkedik és a védjegy oltalmáról szóló jogszabályokban meghatározott szempontokon kívül az üzleti tisztesség és általában a jó erkölcs összes követelményeinek tekintetbe vételét tartja szem előtt. Annak elbírálása, hogy a kereset tárgyául szolgáló üzleti verseny folytatása az 1923. évi V. t.-c. idevonatkozó rendelkerése értelmében az üzleti tisztességbe, vagy általában a jó erkölcsökbe ütköző módon történik-e, a védjegy törlése iránt folyamatba tett közigazgatási eljárás tárgyától nem függ. (CP. IV. 2132/1930.) Tisztességtelen versengnél nem res judicata védje gybitor­lási eljárás során hozott felmentő ítélet. Alperes a tisztesség­telen verseny miatt indított polgári perben res judicatával védekezik, mert a védjegybitorlás miatt indult bűnügyi eljá­rás során vele szemben felmentő ítéletet hozott a büntető­bíróság. A Kúria kimondja, hogy ez a körülmény a panasz­lott magatartásának a tisztességtelen versenyre vonatkoró törvény alapján való önálló megbírálását nem gátolja, mert: még védjegyjogi szempontból jogos védjegyhasználat ese­tén is fennforoghat a Tvt. rendelkezéseibe ütköző magatartás: nincs tehát alap az alperes felhozta res judicata esetének hivatalból figyelembevételére. (CP. IV. 5422'1929.) Egg korábban elterjedt védjeggyel szemben hasonló (Etám —Eta) védjeggnek belajstromoztatása — tisztességtelen ver­seny. A védjegy belajsiromozása nem zárja ki azt, hogy a korábbi védjegy tulajdonosa a Tvt. S. §-a alapján összetéveszt­hetőség miatt felléphessen. Valamely védjegy be jegyzésén ok ténye nem zárja iki azt, hogy egy régebben bejegyzett hasonló védjegy tulajdonosa az újabb bejegyzésű védjegy használata ellen a Tvt. 8. §-a alap­ján az összetéveszthetőségük miatt felléphessen. A felperes a Tvt. 31. §-a értelmében külföldi voita elle­nére is érvényesítheti a Tvt. alapján a versenytársat meg­illető jogokat, mert egyrészt a keresetindítás idején már volt belföldi üzlettelepe, másrészt pedig az ipari tulajdonjog nem­zetközi védelméről szóló és az 1908. évi LII., valamint az 1913. évi VIII. t.-cikkekbe foglalt nemzetközi egyezmény értelmében az Unió berni lajstromába bejegyzett kereskedelmi nevek és védjegyek tulajdonosai az egyezményben részes államok terü­letén a saját honosokkal egyenlően részesítendök hathatós oltalomban s ez oltalomnak nem szükségkép való előfeltétele a védett névnek és jegynek a belföldi közönség körében előzetes általánosságban ismert volta, hanem elégséges, ha az egyez­mény kötelékébe tartozó más államban fennál a kvalifikált használat és felismerhető e használatnak a belföldre is kiter­jesztésre irányuló szándék; már pedig ez az adott esetben a felperesi védjegynek régibb belföldi bejegyzéséből kétségtele­nül megállapítható. (C. P. IV. 5322—1929.) Általános védelem. A Jury általában erkölcstelennek ítéli a védjegyes árukkal űzött bármily természetű visszaéléseket, így a gyártási áru­jelzéseknek megsemmisítését, úgyszintén a védjegyes áruk árának betartását ellenőrző úgynevezett kontrolljegyek, az áruban elhelyezett ajándéktárgyak eltávolítását, a védjegyes áruknak a védjegytulajdonos akarata ellenére, kimérés útján történő árusítását (J. 7251929., J. 43.580/1929), a kért áru helyett, figyelmeztetés nélkül, idegen áru kiszolgáltatását (Vb. 24 538/1929.), az idegen védjegyek, árujegyek átragasztását (Vb. 48.849/1929.), idegen védjegyeknek, árujegyeiknek cégtoldatként történő alkalmazását (Vb. 44.500/1928.), más védjegyére való utalással, idegen, hasonló árunak eladását (Vb. 24.538/1929.), a védjegyes áru állagának célzatos megsértését, más védjegyes áruk állagában idegen áruk elhelyezését (J. 51.430/1929.), a»/. ellenőrző üzletvitel zárt, hézagmentes kiépítése esetén a véd­jegytulajdonos által a közérdekek szem előtt tartásával meg­állapított fix árak be nem tartását (Vb. 39.820 1929.), a véd­jegyes árukra utaló figyelmeztető közléseket. („Azonos hatású, mint az Aspirin", „Itt Sidolt nem tartunk".) — (Vb. 48491929.) Itt említjük meg, hogy a Kúria a Kamarai Választott Bíróságok ama megállapítását, hogy a kért áru helyett figyelmeztetés nélkül idegen áru kiszolgáltatása tisztességtelen verseny, — a maga részéről is nemcsak, hogy elfogadta, hanem vétségnek minősítette és ezzel ez üzleti eljárást a védjegyes árukkal űzött egyik legsúlyosabb visszaélésnek minősítette. A védjegyes áruk pótanyaga. A Jury eddigi álláspontjával egyezően, megállapítja, hogy meg nem engedett, tisztességtelen versenyeszköznek tartja egyes versenyvállalatok (betegpénztárak, körkórházak és köz­intézmények) részéről követett azt az eljárást, hogy a forga­lomban immár bevezetett, ismert és keresett, tehát gazdasági értéket képező márkakészítmények pótlására (adott esetekben az orvosi recept rendelkezései ellenére is) sajátkészítésű véd­jegyes árukat (gyógyszereket) szolgáltatnak ki, továbbá, hogy védjegyzett elnevezés alatt forgalomba hozott és a betegpénz­tárak, közkórhózak, közintézmények részére szállított gyógy­szerkülönlegességeket a védjegytulajdonos akarata ellenére nem eredeti csomagolásban, hanem megbontva és átcsomagolva szolgálják ki a betegeknek. Megállapítja végül a Jury, hogy mindazok a vállalatok, amelyek védjegyes, illetve azokkal rokontermészetű áruk forgalombahozatalával foglalkoznak, a védjegytulajdonos versenytársának tekintendők és így a versenytörvény rendel­kezései alapján megvan a lehetőség arra, hogy a közintézmé­nyek (betegpénztárak, közkórházak) árukiszolgáltatásai a tisz­tességtelen versenyről sróló törvény rendelkezései és az ezek alapján kifejlődött joggyakorlat általános érvényű szabályai­nak figyelembevételével mérlegeltessenek. (J. 2358/1929.) A Jury, illetve Választott Bíróság tehát üldözi az oly cselekményeket, amelyek védjegybitorlásra való felbujtási tartalmaznak, amelyek a viszonteladót arra késztetik (avagy rendeletekkel, határozmányokkal, fenyegetésekkel, stb. arra kényszerítik), hogy a fél által kért, illetve gyógyszereknél az orvos által előírt védjegyes áru helyett azok (esetleg egyen­értékű) pótszereit szolgáltassák ki. (Vb. 6056/1929.)

Next

/
Thumbnails
Contents