Iparjogi szemle, 1930 (24. évfolyam, 1-12. szám)

1930 / 1. szám - Az ábrás és szóvédjegyek összetéveszthetősége és a német Reichsgericht

2 IPARJOGI SZEMLE lehet kétség a felől, hogy ez a cselekmény mégis csak több, mint egyszerű ízléstelenség, s így de lege ferenda az esetnek tanulságul kell szolgálni arra nézve, hogy a titoksértés tény­állását tágabban vonjuk meg az eddiginél és jelesül a formai­lag „tisztességes" úton, de tartalmilag mégis a bizalommal való visszaélés útján felhasznált titoknak is megadjuk a büntetőjogi oltalmat. 2. Tilos-e a titok továbbadása, ha az nem „verseny cél­jára" történik, vagy ha nem valósítja meg önmagában a „felhasználás" fogalmát? A Eeichsgericht kimondotta, hogy a titoktartási kötelezettség nincs megsértve, amikor az alkal­mazott az apjának titoktartás terhe mellett tett oly közlést, amely jogosult érdekek megóvására szolgált (1919 nov. 17., VI. 275/1919. sz., Markenschutz u. Wettb. XIX. 166. 1.). De a dolog nem mindig ilyen ártatlan. Tudok egy esetről, ami­kor egy külföldről nagy költséggel idehozott kelmefestőmes­ter az ő gondosan titkolt festési eljárását bizalmasan közölte alkalmazott-társával, aki azt közös főnöküknek árulta el. A főnök erre nyomban elbocsátotta a külföldi alkalmazottat és vígan használja a festési titkot. A főnök nem követte el a 15. § 1. bek.-ben körülírt magánjogi jogsértést, mert az al­kalmazott és főnöke közt versenycélzat nem képzelhető, de a törvény fent kifejtett értelme szerint nem követett el bün­tetendő cselekményt sem, mert hiányzott fogalmilag a ver­senycélzat. A másik értelmezés arra a kétes értékű eredmény­re vezetne, amelyre a Budapesti Tábla fent idézett döntése jut, hogy t. i. a főnök büntetés alá esnék ugyan, esetleg kártérítésre is köteles volna, de a titok felhasználásának abbanhagyására nem volna szorítható. Az alkalmazott-társ pedig egyáltalában nem vonható felelősségre, mei't nem „használta fel" a titkot, csak „elárulta". Pedig a legkirívóbb hűtlenséget, a bizalommal való visszaélést, tulajdonkép ő kö­vette el. Helyesebb ezért a csehszlovák 1927 júl. 15-i 111. sz. TVT. 13. § 1. bek., amely egyfelől az alkalmazott részére bár­mi módon hozzáférhetővé vált titkot bevonja a tilalom körébe, másfelől pedig versenycélzatot nem követel meg, csak azt, hogy a titok „verseny céljára felhasználható" legyen. Az üzleti titok elárulása nem alkalmazott részéről ön­magában fennálló jogunk szerint kétségkívül nem büntetendő cselekmény és a TVT. alapján magánjogilag sem tilos cse­lekmény, hacsak már önmagában a TVT. 1. §-a alá nem esik, tehát maga az elárulás nem hitelrontás, hírnévrontás, vagy nem történik avégből, hogy a titkot más versenytárs hasz­nálja fel. Vájjon általános jogelvek alapján az ily cselek­mény magánjogilag tilos-e, más lapra tartozik. Mindenesetre feltűnő, hogy a TVT. által közvetlenül szem előtt tartott tényállás szerint a törvénybe vagy a jó­erkölcsbe ütközést más személynek kell megvalósítania, mint a felhasználást, miből folyólag nem állnak be a jogkövetkez­mények, ha a felhasználó nem tudott arról, hogy az eláruló tisztességtelen úton jutott a titok birtokába. Az elárulónak tehát csak el kell titkolnia a megszerzés útját, s akkor ő is, a felhasználó is minden jogkövetkezménytől mentes! Itt is látszik, mennyire szükséges lehet az abbanhagyási keresettel egybekapcsolható eltiltás, amely a jóhiszemű felhasználóval szemben is alkalmazásba jöhet. 3. A most kifejtettek értelmében az, akire nem „üzleti érintkezésben" híztak a 15. § 2. és a 21. § 3. bek.-ében emlí­tett műszaki jellegű mintát vagy utasítást, hanem azt más úton tudta meg — feltéve, hogy maga ez az út nem a jó­erkölcsbe ütköző —, azt akár verseny céljára is felhasznál­hatja. Mi az „üzleti érintkezés"? Üzleti érintkezésben áll két versenytárs, akik ugyanabba a kávéházba járnak s kártyá­zás közben az egyik a másiknak kifecsegi a maga műszaki titkát? Az egyik talán oly ravasz, hogy a másik együgyüből tervszerűen kiszedi a fontos adatokat? Milyen nehéz ezt a beugratást bizonyítani! S ez a Schlaumeier szaladhasson haza s kezdhesse használni a receptet, mintát stb.? A 15., 21. §-ok 1. bekezdése nem ad védelmet, ha a titok nem tör­vénybe vagy jóerkölcsbe ütköző módon jutott a versenytárs tudomására, vagy nem „árulták el" neki. Már láttuk fent, hogy a Kúria sem tekinti elárultnak az olyan titkot, amelyet maga a titok birtokosa közöl másokkal, s annak felhasználá­sában csak a jóízlés elleni vétséget lát. Nem „üzleti érintke­zés" továbbá a munkaadó és alkalmazottja közti érintkezés í,em (RG. 1910 okt. 20. I. 590/104. Mark. u. Wettb. XI. 10. 1.). Do a titoknak verseny céljára való felhasználása erkölcste­len és így tilalmazandó volna akkor is, ha nem „üzleti érint­kezésben" jutottak a bn-tokába, amint egyszer ez a felhaszná­lás a bizalommal való visszaélésként jelentkezik. A TVT. 1. §-a a magánjogi oltalom keretében rikítóbb esetekben se­gíthet; de nagy kérdés, szabad-e itt megállnunk és a bizalom­mal való ily cinikus visszaélést megtorolatlanul hagynunk. 4. Ha üzleti érintkezésben ugyan, de nem műszaki jel­legű mintát vagy utasítást használnak fel akár verseny cáljára is, a TVT. 1. § körén túl nincs paragrafus. V. ö. a fent már em­lített esetet, amikor az egyedáruság megszerzésére társulok egyike az adatokat a másiktól kitudva, magához kaparintja az egész jó üzletet. Ide vág a budapesti kir. törvényszék kö­vetkező döntése is: A versenytörvény 15. §-a, amely az üzleti vagy üze­mi titok jogosulatlan felhasználását tilalmazza, ennek egyik eseteként sorolja fel az üzleti érintkezésben másra bízott műszaki jellegű minta, rajz vagy modell jogtalan felhasználását. Magától értetődik, hogy ennek a műszaki jellegű mintának vagy rajznak olyannak kell lennie, amely üzemi vagy üzleti titkot képez, amelyről tehát csak a beavatottak szerezhetnek tudomást, s amely ma­gából az eladásra kerülő áruból fel nem ismerhető. A kir. törvényszék álláspontja szerint sem a tárcsák mérete­zése, sem azok lyukbeosztása üzemi titkot nem képezhet, mert azok bármely szakértő által egyszeri rátekintés útján utánozhatok, s így a felperes által átadott raj­zoknak sincs semmiféle műszaki jellege vagy jelentő­sége. (B. Tsz. — 42.286—1928., Iparjogi Szemle XIII. évf. 11. sz. 6. 1.) 5. A szolgálati viszony megszűnése után a volt alkalma­zott elárulhatja vagy verseny céljára is felhasználhatja az e minőségben megtudott vagy rábízott üzleti vagy üzemi tit­kot, míg az olyat, amelyet nem e minőségében tudott meg vagy bíztak reá, csak akkor használhatja fel, ha tisztességes úton jutott hozzá. így jelesül a szolgálati viszony megszű­nése után is fennáll a titoktartási kötelesség, ha a szolgálat vállalása éppen az üzleti titok kitudása céljából történt (K. VII. 3977—1927., idézi Bányász, Tisztességtelen verseny, Bpest 1929., 71. 1.), vagy ha valaki e célból csak színlegesen vállal alkalmazást (Kohler id. h.). A most érintett álláspontot — úgy látszik — a Bpesti Kamara Juryje is osztja, amikor kifejti: „Eldöntendő kérdés tehát, vájjon az alkalmazott a munka minőségénél fogva megtudott vagy reábízott tit­kot árult-e el, avagy azt pl. gazdája távollétében csente el (lerajzolta a modellt). Utóbbi esetben felelősségre von­ható az alkalmazotti viszony megszűnése után is, míg ellenesetben a törvény értelmében nem követett el tisz­tességtelen versenyt. A cselekménynek tehát törvénybe (csalás, okirathamisítás, lopás, ingó dolog rongálása, levéltitok- vagy magánlaksértés stb.) vagy a jóerkölcsbe kell ütköznie". (J. 1462—1927., Bányász id. m. 217. 1.) Ehhez csak annyit jegyeznék meg, hogy a Jury bátran lehetne valamivel kevésbbé jogászias s helyezhetné a fősúlyt a bizalommal való visszaélésre, a breach of faith-re, ami egy­felől közelebbi és szabatosabb meghatározás, mint a jóerkölcs megsértése, másfelől függetlenítené őt a Btk. kategóriáitól, amelyek itt közömbösek is, mert pl. éppen a modell lerajzo­lása történhetik lopás, ingórongálás, magánlaksértés stb. teljes kizárásával és mégis erkölcsileg époly elítélendő, gaz­daságilag époly károsító, jogilag tehát époly büntetendő le­het, mint ha ily cselekményekkel kapcsolatos volna. Ha nem is kifejezetten, de mégis meglehetős határozott­sággal koncedálja ezt a m. kir. Kúria is egy legutóbb eléje került esetben. A munkaadó egy mintakollekciót adott át utazó ügynökének azzal a rendeltetéssel, hogy azt ügynöki tevékenysége során felhasználja. Az ügynök a kollekciót az alkalmazási viszony megszűnte után is magánál tartotta a végből, hogy azt egy munkaügyi perben bizonyítékul felhasz­nálhassa (tehát nem tisztességtelen verseny céljából!). A Kúria egy másik perben megállapította, hogy az ügynök meg­sértette a titoktartási kötelességet, mert: Nem vitathatja sikerrel a felperes (az ügynök) azt, hogy őt a titoktartás csak a szolgálat tartama alatt kö­telezte, mert az alkalmaztatási viszony megszűnésével a szerződés értelmében a dolgot felperes visszaadni tarto­zott és ha ennek ellenére azt vissza nem adta, hanem továbbra magánál tartotta, maga teremtett olyan hely­zetet, amelyben az üzleti titok megsértése a szolgálati viszony megszűnése ellenére és annak utána is lehetővé vált... (Kúria P. VII. 3977/1927., Jogi Hírlap 1929. évf. 683. sz.) Ha a Kúria itt a szerződés szavaira hivatkozik, ez nem jelenti azt, hogy más lenne a helyzet, ha a szerződés e rész­ben semmit sem tartalmazott volna, mert természetes, hogy a mintakollekció nem az utazó ügynöké, hanem a főnöké. S fontos leszögezni azt is, hogy a Kúria a titoksértést megálla­pítja anélkül, hogy annak elárulása vagy versenycélzatú fel­használása történt volna, pusztán a titokkal, a főnök bizal­mával való visszaélés alapján. „A szolgálati viszony megszűnése" alatt egyébként

Next

/
Thumbnails
Contents