Iparjogi szemle, 1929 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1929 / 1. szám - A verseny szabadsága és tisztessége 2. [r.]

*XIII. évf — L szám T TV TI X^V T /^V T Budapest, 1929 jan. hó IPARJOGI Megjelenik minden hó 1-én, mini a „MAGYAR GYÁRIPAR" / ,,IPARJOGVÉDELMI EGYESÜLET insja rendes melléklete jj-——, — — „. lagsági járulékul kapják Jury SZEMLE Jur^ Az eszmei javak, az üzleti tisztesség, szabadalmi-, védjegy-, minta-, szerzői-, név- és cégjog oltalmát szolgáló folyóirat AZ „IPARJOGVÉDELMI EGYESÜLET" KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST VII, MIKSA UCCA 8. SZÁM TELEFÓN : AUT.-824—35, 264—03 Szerkesztik: DR BÁNYÁSZ JENŐ és DR FAZEKAS OSZKÁR A verseny szabadsága és tisztessége*) írta: Dr. MESZLÉNY ARTÚR II­A defenzív eljárás megengedettsége, mint vezető meg­különböztetés, más ítéletekben is kifejezésre jutott. így nem látott a vbíróság tisztességtelen versenyt abban, hogy a kartellben tömörült versenytársak védekezésül az outsider ama reklámjával szemben, hogy ö „kartellen kívül'' áll, sőt retorzióként, árubeszerzési nehézségeket igyekeztek neki támasztani. (20.899/1927., Bányász 17. 1.) S a Jury is elismeri, hogy az alperesek által szétküldött körlevél („nevezettnek semminemű címen rabattot nem adunk", „vele az üzleti össze­köttetést megszüntetjük", „aki tőle vásárol, annak számlá­ját zárjuk és kiadmányunkat még minimális rabattal sem szolgáltatjuk ki"), a védekezésnek a legszélsőségesebb fegy­vere ugyan, de indokoltnak jelenti ki, ha a támadás a ver­senytársak gazdasági érdekeit érzékenyen károsítja és e támadás másként el nem hárítható. (29.435/1926., Bá­nyász 20.) Miként az Iparjogi Szemle 1927. évf. 14. lapján egész terjedelmében közzétett indokolásból kiviláglik, ez a véle­mény a védekező tendenciát a közérdekkel —- amely az adott esetben kulturális érdek volt — hozza kapcsolatba és ez alapon tekinti igazoltnak a kartellbe tömörült versenytár­sak részéről kiszabott boykottot. Megállapítja, hogy a zenemű­kereskedelemben a bolti ár szigorú betartása fogyasztói érdek is azért, hogy tudományos és irodalmi értékű zene­művekkel spekulációt ne űzhessenek, másfelől kulturális érdek, hogy a versenytárs ne csak a nagyon kelendő műve­ket árusítsa, s (ezt már csak a sorok közül olvasom ki) a, nem kelendő művek eladásánál rá szakadható veszteség ellen az árak kartellszerű megállapításával védekezhessék. Ezért a panaszolt magatai-tást a Jury csak akkor tekintette tisztességtelen versenynek, ha annak támadó jellege volt anélkül, hogy az ellenfél az egész szakma jogos exisztenciális érdekeit veszélyeztető magatartást tanúsított volna. Az előbb már említettem, hogy a Jury nyomatékosan hangsúlyozza az individuális önrendelkező jogot az adásvételi forgalomban. Egy legújabban kelt vélemény szerint „a gyá­rosoknak, illetve kereskedőknek ama ténykedése, hogy az áru kiszolgáltatását minden indokolás nélkül megtagadják, a 'fvt. tiltó rendelkezései, illetőleg az üzleti tisztesség és a jó erköl­csök szempontjából kifogás alá nem eshetik. A konkrét eset­ben mérlegelés tárgya lehet, vájjon az alperes támadása: a) kizárólag a felperes által előállított, illetve forgalombahozott áru boykottjára, bj avagy általában a felperes üzletkörébe eső áruk továbbeladásának betiltására vonatkozott-e, c) és illetve hogy az alkalmi egyesülésbe tömörült versenytársak a levélben foglalt kitételnek általános boykott je'entőségét tulaj­donították-e" és ehhez képest a Jury a b) és c) alatti esetben a Tvt. 1. §-a elleni jogsérelmet lát. Annyiban azonban meg­van a kongruencia ez állásfoglalás és a megelőzők között, hogy a versenytárs üzleti tevékenységének teljes megbénítá­sában látja az aggresszivitás oly fokát, amelyet a fennálló jogrend el nem tűrhet. S ugyancsak a jogos védelem szempontja dominál egy egészen más téren is, amikor a Jury a konkrét eset körülmé­nyeinek mérlegelése alapján úgy találta, hogy a kereskedő, aki versenytársának üzletéből távozó vevőket megszólított és •) Pótlás. Az Australian industries preservation act-ekre vonatkozólag értekezésünk elején közölt adatok tekintetében lásd Kohler, Der unlautere Wettbewerb, 1914., 12. s. k. 11., a Fugger-féle kartellszerződés tekintetében ugyanott 4. 1., az 1577-iki német Reichspolizeiordnung tekintetében pedig u<> vallott 3. 1. megkérte, hogy ezentúl nála vásároljanak — oly magatartás, amelyet egyébként éppen a legújabb időben a legélesebben elítélt —, a versenytárs éles támadásával szemben (plakátok, röpcédulák osztogatása az uccán a versenytárs üzletének kö­zelében) nem követ el tisztességtelen versenyt. Ez a felfogás nem mindenütt vitátlan, s jelesül a német jogfejlődés nem ismeri el a jogosultságát sem a védekező vevöfogdosásnak (Kohler 26. 1.), sem a védekező hírnévrontásnak (RG. 1898. dec. 9., Jur. Wschr. 1899. 53. 1.), amint az állítás a valóság­gal tudatosan ellenkezik (RG. 1904. febr. 2., Jur. Wscnr. XXXIII. 185. 1., idézi Kohler 241. 1. 5. j.). A Jury állásfogla­lását csak helyeselhetem, morális indokoltságán kívül azért is, mert teljesen fedi a Magánjogi Tkv. Tjav. 1712. §-ában felállított fogalmát a jogos védelemnek: „Nem jogellenes a sérelmet okozó cselekmény, ha szükséges volt avégett, hogy a tettes a sértettnek közvetlen jogellenes támadását magáról vagy másról elhárítsa (jogos védelem)". A határokat tehát úgy szabnám meg: 1. a cselekménynek nem szabad a védeke­zés körét túllépnie és támadás, bosszú vagy megtorlás jelle­gét öltenie (s ennyiben az előbb említett boykottrendszabályt, amennyiben már nem önvédelemként, hanem retorzióként jelentkezett, nem tudom egészen jogosultnak tekinteni), és 2. a büntetlenség, amelyet a Btk. a vétlen védelem határainak félelemből, zavarodottságból stb. túllépése számára biztosít, itt magánjogilag (mert erre minden jogszabálybeli alap hiányzik), nem jöhet szóba. Vájjon büntetőjogilag képzel­hető-e: ezt döntsék el a kriminalisták. Miként a kartellek árszabályozó tevékenységét nem te­kinthetjük eo ipso közérdekbe ütközőnek, úgy viszont az ár­rontás is bizonyos határig megengedett, azon túl azonban tisztességtelen versennyé fajulhat. A Jury szerint a szabad verseny a versenytárs tetszésére bízza, hogy minő áron adja áruját, s a vásárlók előnyben részesítése még nem tisztesség­telen verseny (11.154/925. Bányász 16. 1.). Nem tehető kifő-ás a Tvt. szempontjából az önköltségi áron aluli eladás ellen sem (32.435/1927. Bányász 19. 1). Az áron aluli eladás tisz­tességtelen versennyé csak akkor válik, ha az árut valóban nem adják a hirdetett áron, vagy az olcsóság oka a kínált minőségnél silányabb áru, vagy az eladónak az eladásnál kö­vetett magatartása olyan, hogy tisztességtelen versennyé mi­nősül (14.486/1926., Bányász 19.). A német bíróságok egy legutóbbi, nagy port felvert esetben ennél jókora lépéssel to­vább mentek és tisztességtelennek bélyegezték azt az eljárást, amikor a továbbeladó kerülő úton szerzett be egv tömeget a védjegyes áruból és azt a kartellárnál olcsóbb áron hozta for­galomba (v. ö. Ipafj. Sz. XXII. évf. 24. 1.). Ezzel szemben a budapesti Jury arra hivatkozva, hogy a kereskedő szent joga, hogy minél olcsóbban szerezhesse be áruját, nem látott kive ni valót azon, hogy az alperes másodkézből, tehát a gyáros he'y­beli képviselőjének megkerülésével szerezte be az árut, sőt harciasan kikel a monopolizáló törekvés ellen (55.152/1927., Iparj. Sz. XXII. évf. 6. 1.) A budapesti Jury ez álláspontja mellett feltűnő, de — miként mingyárt kifejtem —, érthető és helyes, hogy kifogás tárgyává tette a következő s-övegű hirdetést: „Figyelmeztetés! Csakis a legsürgősebb szükségle­teit fedezze, mert rövidesen visszamegyek áraimmal." (Vb. 4674/1927., Bányász 24. 1.) Ha a választott bíróság ennek megoldására azt hozza fel, hogy ez a verseny­eszköz károsan befolyásolja a szabad versenyt, úgy ezzel talán nem nyúlt le az elhatározás végső gyökeréig. Magában a hirdetés szövegében ugyanis nem foglal­tatik sem vevőfogdosás, sem egyes vagy valamennyi ver­senytárs ellen irányzott támadó cselekmény, sem pedig a versenyszabadság egyéb korlátozása. Ami benne foglaltatik, az inkább a vételkedv mesterséges lohasztása, lebeszélés a vá­sárlásról azzal, hogy a közönség vái'ja be, míg a hirdető ol­csóbban hozza áruját forgalomba. Hiszen ha a hirdetés nem a jövőre, hanem a jelenre szólna és azt tartalmazná, hogy „csak nálam vásároljon, mert én vagyok a legolcsóbb"; ezt

Next

/
Thumbnails
Contents