Iparjogi szemle, 1925 (19. évfolyam, 1-10. szám)

1925 / 1. szám - Az eszmei javak egyesületeinek fúziója

2 II'AIUOGI SZKMLM eredményezzen, amely óhajtásban az összes tagtársak­kal egynek tudja inasát. Bányász Jenő dr., az ÜVE főtitkárja ata] arra a. közismert tényre, hogy az ÜVE a maga elé tűzött cé­lokat egészükben megvalósította, amennyiben az 1923. évi V. te.-be iktatott törvényünk 41., 43. és 44. §-ai a kereskedelmi és iparkamarák kebelében létesített Zsűrinek és Választott Bíróságnak oly hatáskört biz­tosítsanak, amely biztos zálogát képezi annak, hogy az üzleti verseny körében a jogszolgáltatás az üzleti élet hivatott tényezőinek irányadó felfogására fog támasz­kodni. A törvény a kereskedelmi és iparkamarák, va­lamint a bíróságok együttműködésétől várja a keres­kedelmi és ipari közfelfogás helyes kialakulását. Amily sürgősen szükséges volt a törvényes munkakörben a jogászi, a műszaki, a kereskedelmi és az ipari elem együttműködésének törvényes biztosítása, szintoly fon­tossággal bír, hogy ugyanezek a tényezők a gyakorlati és egyesületi életben is egyesítsék munkáikat. Ez a gondolat vezette a/, előkészítő bizottságot akkor, ami­dőn a két egyesület fúzióját javasolta és tisztelettel kéri az együttes közgyűlést, hogy az ez irányú előter­jesztést jóváhagyólag vegye tudomásul. Radványi László dr. indítványára azután közfel­kiáltással megtörténi a tisztújítás, mire Baumgarten Nándor dr. mint újonnan megválasztott elnök a maga és tiszttársai nevében köszönetet mond a közgyűlésnek a kifejezett bizalomért. Minthogy az elnöklő Nagy Ferenc már ismertette az Iparjogvédelmi Egyesület célját, ezúttal részletes programot nem ad. Egyesületünk feladata — úgymond — azokat a kettős értelemben ideális célokat megvalósítani, ame­lyekre eddig fennállása alatt is törekedett. Kettős ér­telemben ideális a' cél. mert eszmei javak védelméért küzdünk és minden közvetlen anyagi érdekeltség nél­kül leszünk kötelesek az objektíve helyes jogi refor­mokat megjelölni. Mégis kívánatos, hogy az általános jellegű érdekképviseletekkel szoros kapcsolatot tart­sunk fenn és e célra indítványozza, hogy ezen érdek­képviseletek vezértiszt viselőit elnöki tanácsunkba meg­hívjuk és egyúttal felkérjük azokat, hogy elnöki taná­csunkban magukat kiküldötteik által képviseltessék. Mint Nagy Ferenc Önagyméltósága kifejtette, eddigi jogvédelmünk, bár a múlttal szemben kétségtelenül ha­ladást tüntet fel, több szempontból kiegészítésre és egységesítésre szorul. A védjegyoltalom terén megtettük a döntő lépést, midőn 1913-ban a nemzetközi egyezményhez csatlakoztunk és a véd­jegyek nemzetközi egységes lajstromozását elismer­tük. Annál inkább szorul reformra hazai védjegy­jogunk és különösen szükséges a védjegyek megbíz­ható nyilvántartása. Teljesen elavult a gyakorlati élet igényeivel szemben az ipari mintaoltalom és a köz­igazgatási útra utalt mintaoltalmi per. A szabadalmi törvény reformjával immár évek óta foglalkozunk. A tisztességtelen versenyről szóló törvény megalkotása és annak szigorú következményei aránytalanná teszik a szabadalmi törvény enyhén minősített kihágásait. Midőn az 1923: V. tc. közgazdasági érdekeltségünk óba jávai egybehangzóan a legszigorúbb szankciókat tar­talmazza, aránytalan, hogy a találmány és védjegy­éhez képest kevesebb védelemben részesül, úgyhogy ma a verseny tisztességének megsértése esetleg bűntett­ként minősül, míg az eszmei javak legfontosabbika, a szabadalom1 megsértése csak 600 Ikoronáig büntethető kihágás. Egyesületünk működése kiterjed a szerzői jogra is. E téren az 1921: LI. tc. egészen újkeletű és a legmodernebb szerzői jogi reformeszméket tartalmazza. Ez is összhangba hozandó a tisztességtelen versenyről szóló törvény szerzői jogi vonatkozású szakaszaival íróink és művészeink alkotásainak védelmére pedig kívánatos, hogy azon államok, melyek jelenleg a ha­zánktól elszakadt területeken uralkodnak, mentől előbb belépjenek a berni unióba, nehogy szerzőink és Íróink szellemi tulajdona e területen bárkinek prédájául szol­gálhasson. Ugyan-e cél elérésére szolgálna, ha az oszt rák példát követve azon országokkal, melyek nem tag­jai a berni uniónak, irodalmi egyezményeket létesíte­nénk színpadi és zenei alkotásaink védelmére. Élénk éljenzés követi e szavakat, amelynek lecsen­desülése után Meszlény Artúr dr. egyetemi magántanár tartott „a tisztességtelen verseny"-ről gondolatokban gazdag s a/, eddigi joggyakorlat figyelemreméltó mozza­natait méltató előadást. Itt adjuk még a jelenvoltak névsorát, amely termé­szetesen teljességié nem tarthat igényt. Adler Miksa, Aelitsener József, Baumgarten Nándor dr.. Behr Dezső. Belatini Belatiny Artúr, Braun Vilmos, Baycr An­laldr., Ballá Sándor, BányájSZ Jenő dr., Borosa Géza dr., Bolgár Jenő, Biró Elek dr,j Barna Jenő dr., Baedeí Hermann, Bérezi Róbert, Bálás P. Eleméé, Bech Sala dr,, tírenner Alajos dr., Bernaner Zsigmond, Biber Dezső dr., Bérezi Antal dr., Csókits Henrik, üikk Kidéi, Éber István, Fazekas Oszkár dr., Fodor Annin dr., Földváry Ferenc, Fodor Gábor, Fehér Gyula, Fuche Vilmos, Fischer Béla, Farkas József, Fábián Béla, Félix Aladár, Föklessy Béla dr,, Földi Károly dr., Farkas Vilmos, Gáspár Fülöp, <iál Imre, Gerő Nándor, Gergely Vilmos. Grauer Miksa dr., Gusztáv Béla dr., Gerenday Béla, Gál Miklós dr., Györbiró István dr., Harsányi Jenő, G. Hetéén Mór, Kal­már Jakab, Kayser Szilárd dr., Kartsoke Alajos dr.. Kemény Dezső <li\, Kovacsevirs Milcnko. Heller Pál, Heinrich Ferenc, Hóklej Kde dr.. Kelemen Frigyéé OÍ dr., Kertész János, Kor­ner Jenő, László Artúr, Lúgos János, Meller Ernő, Malonyai Emil dr., Meszlény Artúr dr., Mayer Géza dr., Mcleghy Géza dr., Nagy Ferenc dr., I'ai> Dezső dr., Palágyi Róbert dr., Pol­lák Illés. Portellei- Tódor. Richter Béla dr.; Radványi László dr., Ranschburg Nándor dr., Reicfa ()dön, Si.nko Károly, Sax­lehner Kálmán, Schmidt István, Schmiedl Miklós dr., Sax­lehner Ödön, Sichermann Frigyes dr., Schön Fülöp, Spitzer József dr., Szigeti László, Szilasi .lakai). Szenté Lajos dr., Szegő Ernő dr., Sziirday Róbert, Szálai Emil dr., Takácsy Ákos dr., Torma István dr.. Török László dr., Volzcr Károly dr., Zoltán József dr., Zwack Béla és mások. Távolmaradásukat Kimenteitek: Bittner János, Deinbitz Gyula, Dóczi Sámuel dr., Fenyő Henrik, Gessler János, Haidekker Sándor, Hirmaim Ferenc, Köhler András, Hajdú Miklós dr., Hallá Aurél dr., Jezsovics János dr., Kaszab Ala­dár, Kuncz Ödön dr., Müller József Leó, Marton Alajos, Nagy István dr., üszwald István dr., Pompéry Elemér, Róna Sándor, Sehuster Rudolf dr., Schön Márk, Szász János dr,. Szávay byula Székács Antal, TJIlroann Antal. Az Iparjogvédelmi Egyesület tisztújítása 'Az 1925 február 12-iki közgyűlésen az előkészítő bizottság jelölésének megfelelően Radványi László dr. indítványára a választásokat, közfelkiáltással a követ­kezőkép ejtette meg: Tiszteletbeli elnökök: Nagy Ferenc dr. egy. tanár, v. b. titkos tanácsos, onioravieai Heinrich Ferenc, v. keresk. miniszter. Elnök: Baumgarten Nándor dr., egy. tanár. Társelnök: Saxlehner Kálmán, ügyv. alelnök: Fazekas OszJíár dr., alelnökök: Bernaner Zsigmond, Kuncz Ödön dr. egy. tanár, főtitkár: Bányász Jenő dr.. titkár: Volzer Károly dr., s. titkár: Szcepkovszky Ár­pád dr. Az elnöki tanács tagjai: Auer György dr. kir. főügyész, Ballá Sándor, Bayer Antal, Brenner Alajos dr. kir. jbíró, Fodor Ármin dr. kir. kúriai tanácselnök, Gerenday Béla udv. tan., Gessler János, Kaszab Aladár, Ledermann Mór, Mayer Géza dr., a szab. bg. alelnöke. Meszlény Artúr dr. egy. ml tan., Müller József Leó, Nagy István dr. kir. tsz. bíró, Neumann Károly dr. min. tan., Oszwald István dr., a bp. kir. tsz. elnöke, Pompéry Elemér, a szab. bir. elnöke, Rausch Aladár, Róna Sándor, Rotter Zsigmond, Sehuster Ru­dolf, a szab. felsőb. elnöke. Székács Antal udv. t., Szur­day Róbert, Vámébry Rusztem dr. egy. rk. tan., Zwack Béla, pénztáros: Porteller Tódor. Szakosztályok: Szabadalom: Elnökök: Schimanek Emil m. e. tan., Lévy Béla dr., előadók: Bérezi Róbert, Urbach Lajos dr. Védjegy: Elnökök: Saxlehner Ödön, Pollák Illés, előadók: Szász János dr.. Szenté Lajos dr., Richter Béla dr. Üzleti verseny: Elnökök: Pap Dezső dr. államtitkár. Bálás P. Elemér min. tan., előadók: Beck Salamon dr.. Kelemen Frigyes dr., Malonyay Emil dr. Szerzői jog: Elnökök: Ranschburg Viktor, Szálai Emil dr., előadók: Ranschburg Nándor dr., Palágyi Róbert dr. A szakosztályok elnökei, tagjai az elnöki tanácsnak, Tagjai továbbá a budapesti kereskedelmi és iparkamara elnökségének s a meghívott általános jellegű érdek­képviseleteknek kiküldöttjei. Hivatalból résztvesznek ezeken az üléseken a szakosztályok előadói. Megválás/, tátott végül egy ."> tagból álló igazgató-választmány.

Next

/
Thumbnails
Contents