Erdélyrészi jogi közlöny, 1907-1908 (1. évfolyam, 1-54. szám)

1907 / 1. szám

I. évfolyam. Mi.m fMo#..-i- j@l KP lozsvár. 190?. deczeniber 22 MELYÜK 0 w A KOLOZSVÁRI ÉS MA.a -r^fl KIR. ÍTÉLŐTÁBLÁK HATAROZATTARÁVAL A KOLOZSVÁRI, MAROSVÁSÁRHELYI, BRASSÓI ÉS NAGYSZEBENI ÜGYVÉDI KAMARÁK HIVATALOS LAPJA. ; FŐMUNKATÁRSAKi Hi\ Tóth György, Kuszlrich János, ítélőtáblai tanácsjegyzők. SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : Bír. Papp József ügyvéd, ü. kamarai titkár. Szerkesztőség és kiadóhivatal: KOLOZSVÁR, Deák Fercncz-uteza S£. sz. Jl<kj»Je!en minden va§iirna|)on. ELŐFIZETÉSI DBJ: Egész évro 16 Kor. Félévre 8 Kor. Negyedévre 4 Kor. Kéziratok bérmentve a szerkesztőséghez, Előfizetések s hirdetések a kiadóhivatalhoz intézendők. TARTALOMJEGYZÉK: Lapunkról: Dr, Papp József szerkesztő. Munka­társak névsora. — A jó telekkönyvek biztosítékairól I. II., irta: Dr. Fekete Gábor táblai elnök. — Ügyvéd-közjegyző, irta: Dr. Menyhárt Gáspár kolozsvári ügyvéd. — Birói önkormányzat, irta: Dr. Jékey Dániel kolozsvári kir. táblai elnöki titkár. — KÜLÖNFÉLÉK. HIRDETÉSEK. MELLEKLET: Jogesetek tára. — Elvi jelentőségű határozatok a kolozs­vári és marosvásárhelyi kir. Ítélőtábláktól. Lapunkról. Talán szokatlanul tűnik fel olvasóink előtt az, hogy mi, egj ..iogi szaklap" beköszöntöt irunk, programmot adunk. De azért tesszük ezt: hogy lapunk szükségességét, létjogosultságát indokoljuk s tesszük azért is, hogy már eleve útját vágjuk annak, a minden „erdélyi" ellen rendszerint elhangzani szokott vádnak, hogy particularis hajlamokat követünk. Lapunk szükségességét, létjogosultságát abban látjuk, hogy az ország erdélyi részeiben — sajnos — még ma is érvényben álló osztrák polgári törvénykönyv alapján ítélkező bíróságaink, valamint az ezen bíróságok elékerülő perekben működő ügyvé­deink, a legritkább esetben jutnak azon helyzetbe, hogy meg­ismerhessék, kritikai figyelemmel kisérhessék, a hivatkozott tör­vény szerint Ítélkező bíróságaink, főleg pedig a két erdélyrészi kir. ítélőtábla (a kolozsvári és marosvásárhelyi kir. ítélőtábla) elvi jelentőségű határozatait s így egyáltalán nem áll módjuk­ban, hogy ezen elvi jelentőségű ügyek ismerete s tárgyilagos megvitatása mellett, ugy az osztrák polgár! törvénykönyv szerint eldöntendő, valamint szűkebb hazarészünk speciális viszonyai folytán felmerülő más egyéb vitás esetekben, egy egységes jogi gyakorlatot megteremtsenek. Különösen áll ez ma, midőn ujabb törvényeink szerint az :^azságszolgáltatás annyira decentralizáltatott, hogy a perügyek h^jmsgyobb százaléka végső fórumban ís — törvényszékeket nem is említve — a hivatkozott két Ítélőtábla előtt döntetik el. (Pol­gári felülvizsgálati, büntető felebbviteli ügyek, nem felebbezett válópörök stb.) Oka ennek az, hogy az erdélyi részekben (tehát országúnál egy nagy földrajzi területén) jogi szaklap egyáltalán meg nem jelenik, sőt (bár ez a kijelentésünk vádként hangzik el) jogi élet­ről, a jogász közönség együttes érdeklődéséről sem igen beszél­hetünk. A fővárosi szaklapoknak pedig sem helyük, sem alkal­muk nem igen van arra, hogy a mi külön jogéletünkről részle­tes tudomást vehessenek. Ezenkívül az erdélyrészi négy társkamara érintkezése is a minimális és sablonos hivatalos érintkezésre van szorítva, egy­másnak általános érdekű ügyeiről tudomást és tapasztalato­kat nem szerezhetnek s hogy csak a fegyelmi ügyeket említsük, e részben is a kölcsönös érintkezés hiánya miatt egységes jog­gyakorlat ki nem fejlődhetett. Mind ezen fontos, tárgyilagosan ismertetett okok arra bírták a négy erdélyrészi ügyvédi kamara váIasztmányát,hogy ezen szaklapnak megindítását kezdeményezze, s ezen lapot a maga részéről a legmesszebbmenő erkölcsi támogatásában részesítse, elismervén e lapot a magok hivatalos lapjának is. A szaklap kiadását és szerkesztését pedig szerény szemé­lyemre bízta. E szaklap hivatását s feladatát pedig, az én szerény fel­fogásom alapján a következőkben vázolom s ez egyszersmind lapunk programmja is. Ezen szaklapban propagálni fogjuk a jogszolgáltatás álta­lános érdekeit, s az azt művelő bírói,*ügyészi, közjegyzői s ügyvédi kar általános érdekeit. Mngvitatjuk az ez irányban napi rendre kerülő összes kérdéseket, eszmékkel szolgálunk a közös, fontos czélra : igazságszolgáltatásunkat emelni s ez okon javítani helyzetét azoknak is, kik életüket e nemes czélnak szentelték. A jogegység, minél nagyobb fokú megteremtése érdekében állandó éber figyelemmel kisérjük s e lapok hasábjain ismertetni fogjuk bíróságaink s különösen két királyi táblánk elvijelentöségü határozatait s a m. kir. Guria • ide vonatkozó döntéseit. Ez alapon a mi kis körünkből összegyűjtjük s a nagy nyilvánosság elé visszük a mi jogéletünk külső nyüvánulásait, módot adunk az összehasonlításokra s ezzel a jogélet általánosítására. (Ennyit a particuláris törekvések esetleges vádja ellen.) Figyelemmel kisérjük az egyes bíróságok működését; fog­lalkozni fogunk fontos közigazgatási kérdésekkel, s törődni fogunk az egyes ügyvédi kamarák közérdekű ügyeivel, egyszóval helyt találnak lapunkban mindazon ügyek, kérdések és intézkedések, melyek jogász közönségünket érdeklik. Lapunk ügyvédközönsége érdekében közölni fogjuk heten­ként a két itélö-tábla által azon héten elintézett ügyek jegyzé­két, a hozott határozat feltüntetésével. Az alaki büntető-jog. az osztrák polgári törvénykönyv, a telekkönyvi rtts. stb.-re vonatkozó eddigi jogygakorlatunkat tör­vényszakaszok szerint rendezve, lapunkban szintén közölni fog­juk, oly alakban, hogy ezen fontos gyűjtemény abból kivágható s külön könyvként beköthető legyen. Ezen fontos és fölötte nehéz feladataink megoldása érde­kében szükségünk van a mi intelligens jogászközönségünk nagy­mérvű támogatására. Ez a lap az, melyet — mint a jó régi lapoknál szokásban volt — olvasói kell megírjanak. VBÍBL kCAd )

Next

/
Thumbnails
Contents