Bírák és Ügyészek Lapja, 1919 (10. évfolyam, 78-79. szám)

1919 / 78-79. szám

X. évfolyam. Budapest, 1919 március 14. 78—79. szám. ES ÜGYESZEK LAPJA Az Országos Birói és Ügyészi Egyesület hivatalos értesítője Szerkesztik: Di*. RÁTH-VÉGH ISTVÁN Dr. SZÉKÁCS ALADÁR ítélőtáblai birö, ügyvezető társelnök. közigazgatási biró, igazgatósági lag. Szerkesztőbizottság: dr.SCIIÜSTER RUDOLF S magyar szabadalmi tanács elnöke, dr. DEGRÉ MIKLÓS budapesti ítélőtáblai tanácselnök, dr. NITSCHE GYŐZŐ a magyar szabadalmi hivatal elnöke, dr. KOVÁCS MARCELL budapesti Ítélőtáblai biró, dr. MENDELÉNYI LÁSZLÓ a magyar Curia elnöki tanácsosa. Szerkesztőség : I., Rátb György-u. 20. sz, Kiadóhivatal: IV., Egyetem-utca 4. sz. Megjelenik kéthavonként. Előfizetési díj: Egész évre 6 korona. Az egyesület tagjainak ingyen jár. 1919. évi XXVII. néptörvéuy az itélőbirák és az állainüíjyészek illetjményeiről. (Jóváhagyatott a Magyar Népköztársaság Elnöke állal 1911). évi március bú .1. napján. Kihirdettetett a/. Országos Törvény tárban 1919. évi március hó (3. napján ) l FEJEZET. Általános rendelkezései;. \. §. Az itélőbirák és az államügyészek kivételnek az állami tisztviselők részére megállapított fizetési osztályokból és külön fize­tési csoportokba soroztainak. •2. §. Az itélőbiráknak és az államügyészeknek igényük van: 1. fizetésre, 2. lakáspénzre, 3. az 1904:1. törvénycikken alapuló személyi póllék kivételé­vel mindazokra a pótlékokra, segélyekre és egyéb mellékilletmé­nyékre, amelyekben az állami tisztviselők általában részesülnek. 3. §. A jelen törvény alapján járó fizetésre (6. és 19. §.) és lakáspénzre vonatkozó ügyekben — más eljárás kizárásával — a járandóságok utalványozására hivatott hatóság, végső fokban a mi­niszter határoz. A miniszter határozala ellen a közigazgatási bíróság előtti eljárásnak van helye. II. FEJEZET. Fizetés. 4. §. Az itélőbirák és az államügyészek hat fizetési csoportba soroztainak. Az első fizetési csoportba tartozik: a járásbiró (vezető járás­biró), a törvényszéki biró, a telekkönyvi belétszerkesztő biró és az államügyész (vezető államügyész); a második fizetési csoportba tartozik: az ítélőtáblai biró, a tör­vényszéki tanácselnök, a törvényszéki elnökök kétharmada, a járás­bíróság! elnök és alelnök, a központi telekkönyvi hivatal elnöke, a főállamügyészi helyelles, az államügyészségi elnök és alelnök; a harmadik fizetési csoportba tartozik: a curiai biró, az Ítélő­táblai tanácselnök, a törvényszéki elnökök egyharmada, a budapesti törvényszék másodelnöke, a budapesti bünlelőtörvényszék másod­elnöke, a budapesti központi járásbíróság elnöke, a legfőbb állam­iig) észi helyettes, a főállamügyész, a budapesti államügyészség el nöke, az állami zárlali bíróság elnöke és a közigazgatási biró; a negyedik fizetési csoportba tartozik: a curiai tanácselnök, az Ítélőtáblai elnök, a budapesti ítélőtábla másodelnöke, a Budapesten elhelyezett három törvényszék elnöke, a budapesti főállamügyész, a közigazgatási bírósági tanácselnök és a szabadalmi lanács elnöke; az ötödik fizetési csoportba tartozik: a Curia másodelnöke, a budapesti ítélőtábla elnöke, a legfőbb államügyész és a közigazgatási bíróság másodelnöke; a hatodik fizetési csoportba tartozik : a Curia elnöke és a köz­igazgatási bíróság elnöke. :;. §. Az első fizetési csoportban kilenc, a második fizetést csoportban hat, a harmadik fizetési csoportban négy, a negyedik fizetési csoportban kél fizetési fokozat van, az ötödik és a hatodik fizetési csoportban Gzetési fokozatok nincsenek. <; §. Az itélőbirák és az államügyészek fizetésének a csoportok és fokozataik szerint a birói és ügyészi pótlék beszámításával — megállapított mértékét a jelen törvényhez csatolt táblázat tünteti lel. 7. §. A kinevezés a fizetési csoport legalsó (1.) fokozatára szól (13. §.). A magasabb fizetési fokozatokba az előlépés hároméven­ként önmagától következik be. 8. §. Az itélőbirák és az államügyészek fizetésének folyósítá­sára nézve az állami tisztviselőkre vonatkozó általános szabályok irányadók. 9. §. A magasabb fizetési fokozatba való előlépésre igényt adó szolgálali idő áltól a naplói számít, amely nappal az itélőbirót vagy az államügyészt a fizetési csoportjába tartozó valamely állásra ki­nevezték. Aki ugyanazon fizetési csoporton belül egyik állásról a másikra átlép, korábbi fizetését és a magasabb fizetési fokozatba való elő­lépésre szerzett igényéi megtartja. lű. §. A magasabb fizetési fokozattal járó fizetést annak a hónapnak első napjától kezdve kell utalványozni, amely az igényt megállapító szolgálati idő leteltét közvetlenül követi. 11. §. A magasabb fizetési fokozatba való előlépés függőben marad a bűnlett vagy vétség miatt közvádra indított büntető birói eljárás folyamaiba lételétől vagy a fegyelmi vétség miatt indított fegyelmi birói eljárás elrendelésétől az eljárás jogerős befejezéséig, valamint a hivataltól való felfüggesztés tartama alatt. Ha az itélőbirót vagy az államügyészt a büntető és a fegyelmi eljárás során jogerősen el nem ítélték, a magasabb fizetést attól a naptól kezdve kell folyóvá tenni, amelytől az különben járt volna. 12. §. A magasabb fizetési fokozatba való előlépésre igényt adó szolgálati időből elvész: a) az az idő, amelyet az itélőbiró vagy az államügyész ideig­lenes nyugalomban töltölt; b) az egy évet egyhuzamban meghaladó szabadságidőnek egy évet meghaladó része; c) a fegyelmi bírósági határozat következtében a hivataltól fel­függesztett állapotban töltött idő, ha a fegyelmi eljárás jogerős el­ítéléssel ért véget; d) a jogerős fegyelmi itélel hatálya alatt töltött idő (1871 : VIII. t.-c. 24. §-a). 13. §. Az első fizetési csoporl hetedik vagy ennél magasabb fokozatából a második fizetési csoportba tartozó állásra kinevezeti itélőbirónak vagy államügyésznek fizetését úgy kell megállapítani, mintha azt a szolgálali idői, amelyei az első íizelési csoport hete­dik vagy ennél magasabb fokozatában töltött, már a második íize­lési csoportban töltötte volna. A második fizetési csoport negyedik vagy ennél magasabb fo­kozatából a harmadik fizetési csoportba tartozó állásra kinevezett itélőbirónak vagy államügyésznek fizetéséi úgy kell megállapítani, mintha azt a szolgálati időt, amelyet a második fizetési csoport ne­gyedik vagy ennél magasabb fokozatában töltött, már a harmadik íizelési csoportban töltötte volna. III. FEJEZET. Lakáspénz. 14. §. Az itélőbirák és az államügyészek lakáspénzének Összegét a Magyar Népköztársaság kormánya rendeletlel állapítja meg. Azok az itélőbirák és államügyészek, akik természetben kapnak lakási, lakáspénzre igényi nem tarthatnak. 15. §. A lakáspénz előzetes naptári negyedévi részletekben jár. Egyebekben az állami tisztviselők lakáspénzének folyósítására nézve általában érvényei- jogszabályok irányadók.

Next

/
Thumbnails
Contents