A kartel, 1933 (3. évfolyam, 1-5. szám)

1933 / 1. szám - Gyakorlati kérdések a karteljogban. 3. [r.]

III. ÉVFOLYAM A KERESKEDELMI JOG MELLÉKLETE 1. SZÁM. A JOGI ÉS GAZDASÁGPOLITIKAI SZEMLE A melléklet szerkesztéséért, Dr. KELEMEN SÁNDOR ügyvéd felelős. A „Kartel"-t a „Kereskedelmi Jog" előfizetői díjmentesen kapják A mellékletet illető szerkesztőségi levelek Dr. KELEMEN SÁNDOR címére (Budapest VI, Andrássy út 48) küldendők. Egy füzet bolti ára 60 fillér Gyakorlati kérdések a karteljogban Irta: Dr. Kőházy Endre kir. törvényszéki bíró III. (Folytatás.) MULASZTÁS ÉS IGAZOLÁS. A) Az igazolás esetei. Az 1931. évi XX. t.-c. a gazdasági ver­senyt szabályozó megállapodásokról (kartel­törvény), mely 2. §. 1. bekezdésében a kartel­szerződések (megállapodások vagy határoza­tok) bemutatását rendeli, a bemutatás vagy más kötelező cselekmény elmulasztásával kap­csolatban az igazolás kérdésében kifejezett rendelkezést nem tartalmaz. Mégis a 2. §. negyedik bekezdésében megemlékezvén a be­mutatás elmulasztásáról vagy hiányosságáról, úgy rendelkezik, hogy ilyen esetben „a m. kir. közgazdasági (kereskedelmi) miniszter a be­mutatásra kötelezett felet a bemutatás telje­sítésére vagy hiánypótlásra felhívhatja és a fél ennek a felhívásnak eleget tenni kö­teles". Az igazolás lehetőségére utal a törvény 14. §-ának 1. és 2. pontja is: „A m. kir. kincstári jogügyi igazgatóság­nak a m. kir. közgazdasági miniszter utasítása alapján előterjesztett kérelmére rendbünte­tésül pénzbírsággal kell büntetni azt: 1) aki az 1. §. alá eső megállapodás vagy határozat bemutatását a törvény ellenére igazolatlanul elmulasztja; 2) aki a 6. §. 1. pontja alapján a hozzá intézett felhívásnak igazolatlanul eleget nem tesz". (A 6. §. 1. pontja szerint a miniszter, ha a közérdek veszélyeztetését látja fenn­forogni, a kartelmegállapodásban résztvevő feleket az ügy megvizsgálása végett felvilá­gosítás-adásra és iratok bemutatására hív­hatja fel). A karteltörvény végrehajtására kiadott 5381/1931. M. E. számú rendelet az igazolás­ról már kifejezetten rendelkezik. így 9. §-ában kimondja: „A m. kir. közgazdasági (kereskedelem­ügyi) miniszter a bemutatás elmulasztása ese­tében a kötelezetteket felhívja a bemutatásra és mulasztásuk igazolására. A pénzbírság ki­szabása iránt az intézkedést (T. 14. §.) mel­lőzni kell az ellen, aki kimutatja, hogy be­mutatási kötelezettségének hibáján kívül nem tett eleget". Igazolásról szól a rendelet 10. §-a is: „Ha a beadvány nincs a megszabott mel­lékletekkel ellátva, a beadvány vagy mellék­letei a szükséges adatokat nem tartalmazzák, egyébként hiányosak, végül ha a bemutatott okirat tartalma érthetetlen, a m. kir. közgaz­dasági (kereskedelemügyi) miniszter a be­mutatásra kötelezetteket az eset körülményei szerint megszabott határidő megállapításával megfelelő beadványoknak és okiratoknak be­mutatására kötelezi. Ha a m. kir. közgazda­sági miniszter felhívásának az abban meg­szabott határidőben vagy e határidő lejárta után a mulasztás egyidejű igazolásával eleget tettek, a bemutatást szabályszerű időben tör­téntnek kell tekinteni". Az idézett törvényes rendelkezésekből ki­tűnik, hogy igazolási eljárás a karteljogban három esetben indulhat meg. Nevezetesen: 1) a karteltörvény 1. §-ában meghatáro­zott megállapodás vagy határozat bemutatá­sának elmulasztása esetén (T. 2. §. 4. be­kezdés, 14. §. 1. pont és R. 9. §.); 2) ha a bemutató beadvány vagy mellék­letei a végrehajtási rendelet 7., 8. §-aiban fog­laltaknak nem felelnek meg, a miniszter a be­mutatásra kötelezetteket hiánypótlásra, vagy felvilágosításra felhívja s e felhívásban meg­szabott határidőt a fél elmulasztja (T. 2. §. 4. bekezdés, R. 10. §.); 3) ha a fél a miniszter által elrendelt köz­érdekű vizsgálat során a miniszter felhívá­sának nem tesz eleget (T. 14. §. 2. pont). Természetesen ezek a mulasztások lehet­nek teljesek, ha a kérdéses cselekményt a fél egyáltalán nem teljesíti, vagy pedig a kése­delem esetei. A mulasztásokat a fenti 1) eset­ben a miniszternek a bemutatásra és a mu­lasztás igazolására való felhívása követheti (T. 2. §. 4. bek. és R. 9. §.), ugyanis ilyenkor

Next

/
Thumbnails
Contents