Bérmunkás, 1953. július-december (40. évfolyam, 1788-1812. szám)

1953-07-04 / 1788. szám

Entered as second-class matter at the Post Office, at Cleveland. Ohio under the Act sf March S. 1879 MAGYAR NYELVŰ LAP AZ IPARI UNIONIZMtJS SZOLGALATABAN VOL. XL. ÉVFOLYAM CLEVELAND, 1953 JULY4 NO. 1788 SZÄM Kik állcanakRhee mögött A FEGYVERSZÜNETI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁT MEGKADÁ­­LYOZÓ CSELEKMÉNYEKRE A HÁBORÚS PR0F1THARÄ­­CSOLÓ$ BIZTATJÁK A DÉLKOREAI ELNÖKÖT. SEOUL — Most azt lenne a legfontosabb kikutatni, — noha ezzel az amerikai sajtó nem törődik, — hogy kik biztatták fel Dél­­korea elnökét, Syngman Rheet arra, hogy a már mindkét részről elfogadott fegyverszüneti szerződés aláírását megakadályozza a több mint 27,000 hadifogoly szabadon bocsajfásával? Syngman Rhee nagyon jól tudja, hogy az amerikai csapatok nélkül talán egy hétig sem tart­hatná magát s most mégis azt hangoztatja, hogy “folytatni fogja a harcot az Egyesült Nem­zetek segítsége nélkül, sőt an­nak ellenére is, Északkorea el­foglalására”. Hangoztatja ezt dacára annak, hogy még délko­reai uralmát is csak az ameri­kai fegyvereknek köszönheti, mert ha a délkoreai nép szabad akarata nyilvánulhatott volna, már a legutóbbi választásoknál is kidobták volna az állásából. Nyilvánvaló tehát, hogy ily körülmények között csakis az­ért mer szembeszállni az Eisen­hower adminisztrációval, ame­lyik végre létrehozta a mindkét oldalról elfogadhatónak talált egyezséget, mert titokban a há­borús profitot szolgáló amerikai politikusok vagy “big brass” (magasrangu katonatis z t e k) biztatják a merész fellépésre, amely nem csak a koreai “ren­dőrakció” további folytatását, hanem talán még a nagy világ­háború kirobbantását is eredmé­nyezheti. Rhee (ezen sorok írásának idején) azt követeli, hogy az Egyesült Államok lépjen bizton­sági szerződésre Délkoreával, vonják ki Koreából úgy az Egye­sült Nemzetek mint a kínai csa­patokat és végre, ha 90 napon belül nem Írják alá a végleges^ békét, akkor újra meg kell kez­deni a háborút. Ezen utolsó feltétel azt jelen­ti, hogy ha Rhee, vagy bárki más makacssága következtében 90 napon át nem tudnák létre­hozni a végleges békét, akkor meg kellene kezdeni a nagy há­borút. Kérdés: Kinek az érdekeit szolgálják az ilyen feltételek? Eisenhower segítői A BÁNYÁSZVÉDÖ TÖRVÉNYEKET ELLENZŐ EGYÉNT NE­VEZETT KI AZ ELNÖK A BUREU OF MINE VEZETÉSÉRE. WASHINGTON — Még a szenátus belügyi bizottságának ci­nikus tagjait is meglepte az előttük tanúskodó munkásgyülöle­­téről ismert Tom Lyon azon kijelentése, hogy ő ellenzi azon szö­vetségi törvényeket, amiket a bányászok védelmére hoztak, mert az ő véleménye szerint a bányász szerencsétlenségek 99 százalé­kát az individuális bányászok gondatlansága okozza és igy a biz­tonsági törvények csak a bá­nyászok gondatlanságát fokoz­zák. “Engem megdöbbent ez a ki­jelentés”, — mondotta Henry M. Jackson (D. Wash.) szenátor. És volt is ok a megdöbbenésre, mert a középkori felfogást mu­tató Tom Lyont az elnök kine­vezte a bányászok biztonságát védő Bureau of Mine iroda ve­zetőjévé dacára annak, hogy azt a kinevezést John L. Lewis, a bányászok szervezetének elnöke rendkívül éles szavakkal Ítélte el. Tom Lyon kinevezése nagyon jellemző az Eisenhower admi­nisztrációra. Lyon főmérnöke volt a szervezett munkások ellen éles harcokat vívó hírhedt Ana­conda Copper bányatársaság­nak. A 65 éves Lyon most is 5000 dollár évi nyugdijat kap ettől a társulattól. Lyon munkásellenes maga­tartása közismert a bányászok között és a szervezett munkások ezért ellenzik olyan élesen a ki­nevezését. Az Eisenhower admi­nisztráció azonban nem törődik az ily ellenzéssel, jutalmazni akarja Lyont és az Anaconda Copper társulatot a választások­nál nyújtott segítségért. Az is nagy megrökönydést okozott a szenátorok körében, hogy ez a Lyon, midőn két év­vel ezelőtt az 5000 dolláros nyugdíjjal megvált az Anacon­da Copper tényleges szolgálatá­ból ,a Defense Material Procure­ment irodába került, ahol befo­lyásolhatta azt, hogy az Ana­conda Copper mennyi hadiren-A HÉT HÍREI amiket érdemei tudomásul venni Washington — A kongresszus alsóháza a külföldi segítség cél­jára 156 millió dollárral keve­sebbet szavazott meg, mint az Eisenhower adminisztráció kér­te. Azonban az alsóház külügyi bizottsága még további levágást tervez. Lawrence H. Smith (R. Wis.) képviselő szerint legalább egy billió dollárral kellene le­szállítani a külföldi segélyt. Az a d m i nisztráció 5,484,000,000 dollárt két erre a célra, de az al­sóház egyenlőre “csak” 4,998,- 000,000 szavazott meg. Cairo — Az ötezer éves egyip­tomi királyság most már végle­gesen megszűnt, Pharaók orszá­gát hivatalosan is köztársaság­gá nyilvánították. Mint előre várható volt, az uj köztáraság elnöke Mohammed Naguib gene­rális lett, aki egyben a minisz­terelnöki tárcát is megtartotta saját kezében. A teljes diktáto­­ri hatalmat gyakorló Naguib a helyettes miniszterelnöki tiszt­séggel Camel Abdel Nasser ez­redest bízta meg. Washington — Miután a mi­litaristákat az a veszély fenye­gette, hogy tekintettel a béké­sebb hangulatra az országgyűlés le fog valamennyit vágni a hadi­kiadásokból, a hadvezetőség az ijesztegetésnek egy újabb mód­ját találta ki, hogy a képviselők és szenátorok nagy összegeket szavazzanak meg a részükre. Miután azon ijesztgetés, hogy a Szovjetunión meg akarja tá­madni az Egyesült Államokat, már nagyon sablonossá és elko­­pottá lett, most azzal áltak elő, hogy az oroszok már nagyon messze haladtak az irányított lövegekkel. A szenátus költség­­vetési bizottsága elé felvonultat­ták a szakértőiket, — közöttük J. L. Zoeckler repülő ezredest is, aki rémképeket festett arról, hogy milyen csodálatos irányí­tott lövegeik vannak az oroszok­nak és igy el fogják pusztítani Amerikát, ha a kongresszus azonnal meg nem szavaz lega­lább egy billió dollárt az ily tit­kos fegyverek kifejlesztésére. Belgrad — A Reuthers ügy­delést kapjon és a kormány mi­lyen árat fizessen az ily áruk­ért. Eisenhower adminisztrációját a Tom Lyonok mutatják be leg­jobban. nökség jelentése szerint Anglia, az Egyesült Államok és Francia­­ország ígéretet tettek arra, hogy a következő évben 59 mil­lió dollár gazdasági segélyt fo­lyósítanak Jugoszlávia részére. — Ennyit kap a Tito kormány a háborús uszításért. Saigon, Indo-Kina —, A fran­cia gyarmatot képező Cambodia állam királya, a 31 éves Noro­dom Sihaouk, aki a múlt héten “megszökött” az országból a szomszédos Thailand államba és fogadkozott, hogy nem tér visz­­sza amig a franciák vissza nem állítják országa teljes független­ségét, meggondolta a dolgot és egy heti önkéntes száműzetés után visszament, — jelenti az Associated Press. — Ugylátszik, hogy Sihanouk rájött, hogy a ki­rályi trón kényelmes állást, vagy ülést nyújt még a franciák véd­nöksége alatt is. Los Angeles — Hartley Shaw, Superior biró elrendelte, hogy California államban törvénye­sen árulhatják a fagylalt-után­zatot, ami állítólag éppen olyan jó, mint a tejfölből készített fagylalt. A fagylalt utánzat áru­sítását a tej-tröszt meg akarta akadályozni és bírói letiltó pa­rancsot vett ki ellene. Shaw biró döntése értelmében most már árulhatják az uj terméket, de csak olyan edényben vagy pa­koló papírban, amire feltűnő be­tűkkel rá van írva, hogy ez csak fagylaltutánzat. Washington — Summerfield postaügyi miniszter állítása sze­rint az amerikai postaszolgálat évi 600 millió dollárba kerül, vagyis naponta csaknem 2 mil­liót fizetnek az adófizetők, hogy a posta deficitjét pótolják. Sum­merfield uj posta rátát tervez a nagy deficit csökkentésére. Florence, Olaszország — Mrs. Clare Boothe Luce, a “bájos” és többszörös milliomos amerikai nagykövet megvendégelte a “Keresztény Civilizációt Segítő Kongresszus” delegátusait, — más szóval Mrs. Luce segíti a babona terjesztését. Ha egy ember megöl egy tig­rist, dicséretre méltó hősies dol­got csinál; ha egy tigris öl meg egy embert, a vadállat bestiális gyilkosságot követ el — irta G. B. Shaw.

Next

/
Thumbnails
Contents