Bérmunkás, 1953. január-június (40. évfolyam, 1763-1787. szám)

1953-01-10 / 1763. szám

^ jk VOL. XL. ÉVFOLYAM CLEVELLAND, 1953 JAN. 10 NO. 1763 SZÁM c McCarran a gemblerek kijárója McCABKAN SZENÁTOR BEISMERTE, HOGY LAS-VEGASI HAZÁRDJÁTÉK BARLANGOK ÉRDEKÉNEK VÉDELMÉRE HASZNÁLTA TISZTSÉGÉT. — AZ AMERIKAI TUDÓSOK TÜNTETÉSE McCARRANÉK ELLEN. WASHINGTON — Sen. Pat McCarran (D. Név.) a polgárjo­gokat tipró McCarran-Walter törvény szerzője, a biróság előtt kénytelen volt beismerni, hogy az adóhivatalnál felhasználta be­folyását a las-vegasi Flamingo Hotel adójának csökkentésére. A Flamingo Hotel egyik az ország leghirhedtebb hazárdirozó bar­langjainak. És azt is beismerte a szená- * tor, hogy mint a szenátus igaz­ságügyi bizottságának az elnö­ke, befolyását felhasználta a Justice Departmentnél arra, hogy ejtsék el a vádat egy fegy­ver-csempész ellen. De azonkí­vül azt is kénytelen volt elismer­ni, hogy a hazárdjáték termek­kel biró las-vegasi fényes szál­lodákban ingyen kap szobát, el­látást és mindennemű szolgála­tot. Mint a United Press levelezője ii'ja, McCarran ezen felháborí­tóan ethika-ellenes cselekedete­it a Las Vegas Sun újság hozta nyilvánosságra, abban a vádi­ratban, amelyben McCarrant és több társát a lap elleni összees­küvéssel vádolja és azért kárté­rítést követel. McCarran ugyan azt állítja, hogy neki semmi kö­ze sem volt a lap elleni összees­küvéshez, azonban sokkal fon­tosabb ennél az, hogy ennek a túlzóan nagy álhazafinak a vi­selt dolgai napvilágra kerültek. Egyébiránt a McCarran és hozzá hasonlók által hirdetett túlzó reakciónak alapos pofont adtak az ország legkiválóbb tu­dósai, akik a St. Louis városban tartott évi konvenciójuk zártá­val a McCarranék által brutáli­san támadott Dr. Edward U. Condont választották meg elnö­küknek. Dr. Condon az ország egyik legeminensebb tudósa, a Natio­nal Bureau of Standard hivatal vezetője volt, de lemondott ar­ról, miután az Amerika-ellenes bizottság azt mondotta róla, hogy hazafias szempontból nem megbízható. Az A A AS (Ameri­can Association for the Advan­cement of Science) 250 delegátu­sa egyhangú szavazással és rendkívül lelkes ovációval vá­lasztotta meg Dr. Condont az elnöki tisztségre. Törvényes sztrájktörés A TAFT-HARTLEY TÖRVÉNY ALAPJÁN MINDEN SZTRÁJ­KOT EL LEHET TILTANI. — A SZÖVETSÉGI BÍRÓ ALKOT­MÁNYOSNAK MONDJA A SZTRÁJKTÖRŐ TÖRVÉNYT. BUFFALO, N. Y. — John Knight kerületi szövetségi biró megerősítette az előbb kiadott azon sztrájk eltiltó rendeletét, amelyben megtiltotta a CIO-hoz tartozó United Steel Workers Union egyik lokálja tagjainak, hogy tovább is sztrájkoljanak az American Locomotive Co. Dunkirk városban fekvő ipartelepén. Ennek az iparvállalatnak mintegy 1500 munkása, akik a CIO-hoz tartozó United Steel Work­ers Union tagjai, még augusztus 29-én sztrájkba mentek. A gyár­­tulajdonosok a bírósághoz for­dultak és a Taft-Hartley tör­vény alapján bírósági tilalmat (injunction) megadását kérték, amit Knight biró készséggel kiadott és a munkásokat decem­ber 12-én a munka felvételére utasította. A munkások, miután lejárt a 80 napos várakozási (cool-off) idő, újra sztrájkba mentek. Knight biró azonban most új­ból visszarendelte őket olyan megokolással, amelyet ha a fel­sőbb biróság is helybenhagy, akkor ezzel a törvénnyel, —•, amit most már állítólag az AFL vezérek is hajlandók elfogadni, — mindenféle sztrájkot meg le­het majd törni. Knight biró ugyanis kimon­dotta a végzésében, hogy a KORMÁNY ELLEN NEM LE­HET SZTRÁJKOLNI, azután pedig megállapítja, hogy a sztrájk alatt álló gyárban olyas­mit készítenek, amit felhasznál­nak az atomfegyverek készíté­sénél s igy ez a gyár a kormány­nak dolgozik, ezen gyár mun­kásainak a sztrájkja tehát a kormány ellen irányul. A gyárban nikkelezett acél­csöveket készítenék az Atom A HÉT HÍREI amiket érdemet, tudomásul venni Washington —. Truman elnök teljes kegyelmet adott a csalás­ért eltiélt J. Parnell Thomas, volt országgyűlési képviselőnek, aki mint az Amerika-ellenes Bi­zottság elnöke olyan kitűnő ha­zafi volt, hogy családtagjait, sőt még a mosogatónőjét is a bizott­ság fizetési listájára tette, de a fizetéseiket ő maga zsebelte el. Thomas ezen arcátlan lopást az­zal takarta, hogy igen sokat or­dított a kommunisták ellen s azok kiirtását követelte. Amikor a “kick-back” néven ismert lopása kiderült, biróság elé állították, 18 havi birságra és politikai jogainak elvesztésére ítélték, de csak 8 hónapot töl­tött a börtönben, akkor kienged­ték, most pedig Truman még a politikai jogait is visszaadta ne­ki, igy legközelebb már megint pályázhat ké^viso^oi állpsr^. — — Négy év múltán éppen jó lesz az alelnöki tisztségre. Bonn — Az (AP) hir szerint Konrad Adenauer német kancel­lár arra kérte elnökké választott Eisenhowert, hogy igazi “erős­­kezű” embert nevezzen ki a U.S. High Commissioner (főbiztos) állásra, mert máskülönben Nyu­gatnémetország képtelen lesz eleget tenni a fegyverkezési fel­tételeknek. — U.S. már kétszer fegyverezte le a németet, illő len­ne, ha egyszer már fel is fegyve­rezné őket, — gondolja Adenau­er. Washington — A National Planning Association jelenté,' szerint az amerikai munkások­nak 90 százaléka jogos ugyan a társadalmi biztosításra (Social Security), de az átlagos járulék olyan alacsony, hogy abból nem lehet megélni. Azért ez az intéz­mény kongresszusi vizsgálatot követel ebben az ügyben. Energia Bizottság részére. De ily csöveket számos más cég is gyárt. Nyilvánvaló, hogy most, a nagy fegyverkezés idején úgy­szólván minden nagyobb gyár­ról ki lehet mutatni, hogy vala­mit készít a fegyverkezési pro­gram részére és igy Knight biró döntése szerint azok egyikében sem lehet sztrájkolni. Knight biró most megmutat­ta, hogy a Taft-Hartley törvény igazi célja valóban az, hogy a munkásokat megfosszák legha­­talmas abb fegyverüktől, a sztrájkhoz való joguktól. San Diego, Cal. — A McCar­ran-Walter bevándorlási törvény tönkretevéssel fenyegeti az itte­ni halászó ipart. A halászok jó része mexicoi, vagy délamerikai portugál, akiknek az uj törvény értelmében nem szabad partra szállni, hogy a halat kirakják és a kereskedőknek eladják. Eddig különleges engedélyük volt a partraszállásra, amelyet most megszüntettek. Moszkva — A “Izvestia” új­ság cikke azt mondja, hogy Franco spanyol diktátor és a U. S. kormány között egyezség jött létre, amely szerint U.S. 500 millió dollárt ad Franconak és az ellenértékűi megengedi, hogy a spanyol haderőt amerikai ge­nerális parancsnoksága alá he­lyezzék. Washington — Szenátor Her­bert R. O’Connor figyelmeztette kollégáit, hogy ne szorongassák túlságosan a United Nations or­ganizációt azzal, hogy kiket al­kalmaz, mert ezzel a United Sta­tes maga ellen ingerli az Egye­sült Nemzetek összes tagjait. — O'Connor szenátornak ez csak most jutott eszébe, amikor már kibukott a tisztségéből. Detroit — George Bixler ügy­véd arra kérte á bírót, hogy ad­jon ki tiltórendeletet arra, hogy a felesége (Mrs. Bixler) lövésze­ti gyakorlatánál őt használja céltáblának. A biró kiadta a til­tó rendeletet. Los Angeles — Dr. William C. Puttman geológus állítása szerint a földrengések következ­tében a Sierra Nevadas hegység növekszik. Dr. Puttman több éven át tartó vizsgálat után vet­te észre ezt a növekedést, ami — mondja a tudós geológus, — csak jót tehet Californiának, mert útját állja a kelet felé tar­tó felhőknek és több csapadé­kot eredményez Délkalifomiá­­ban. New York — Eisenhower ki­nevezett egy bizottságot a föld­művelő^ ipar bajainak tanulmá­nyozására. A bizottság vezetője W. I. Myers, a Cornell Egyetem agrár szakosztályának vezetője. A bizottság Ezra Taft Benson uj földművelésügyi miniszter fe­lügyelete alatt fog működni. — A bizottság kinevezése a repub­likánus párt és nagy farmerok cooperációját jelenti.

Next

/
Thumbnails
Contents