Bérmunkás, 1952. július-december (39. évfolyam, 1736-1761. szám)

1952-07-05 / 1736. szám

MAGYAR NYELV« LAP AZ IPARI UNIONIZMUS SZOLGÁLATÁBAN Entered as second-class matter at the Post Office, at Cleveland. Ohio ander the Act af March 3, 1879 VOL. XXXIX. ÉVFOLYAM_________________CLEVELAND, 1952 JULY 5 NO. 1736 SZÁM A háború kibővítése A YALU ERŐMÜVEK SZÉTBOMBÁZÁSÁVAL A HÁBORÚ KIBŐVÍTÉSÉT AKARJÁK KEER6SZAK0LNI. — AZ ANGO­LOKAT KIHAGYTÁK A JÁTÉKBÓL. — KÉNYSZER BÉKÉT AKARNAK. WASHINGTON — Lovett honvédelmi miniszter elismerte, hogy az amerikai vezérkar tudtával és beleegyezésével rendelte el Mark £lark generális, az Egyesült Nemzetek hadainak főpa­rancsnoka, a koreai hadszíntéren a Yalu folyó erőmüveinek az elpusztítását. Lovett egyben kijelentette, zása nem jelenti azt, hogy most már Mandzsúriát is be akarják vonni a hadszíntér környezetbe s az amerikai bombázók Mand­zsúriába, vagy a “vörös” Kina bombázására mennek, hacsak a “vörösek” ezen erőmüvek el­pusztítására hasonló nagy repü­lő támadással nem válaszolnak, így tehát nyilvánvaló, hogy a Yalu erőmüvek elpusztításával a kínaiak ellentámadását akarják kiforszirozni, amire aztán még nagyobb légi támadással vála­szolnának az amerikaiak, — vagyis a háborút intenzivebbé tennék. A Yalu erőmüvek elpusztítá­sában az angol ellenzéki képvise­lők is csak a háború erőszakos kiterjesztését látták és azért Churcjiillt erélyesen támadták. Churchill azonban kijelentette, hogy az angolokat nem is kér­dezték meg s igy még az ő szá­hogy a Yalu erőmüvek bombá­5>-----------------------------------------­mára is nagy meglepetés volt Clark tábornok ezen uj taktiká­ja. Churchill beismerte, hogy az Egyesült Nemzetek hadvezető­ségének megegyezése volt arra, hogy a háborút Korea területére korlátozzák és ha ezen változ­tatni kell, akkor előzőleg kiké­rik az összes érdekelt hatalmak tanácsát. Noha a Yalu erőmüvek aktu­álisan Korea területén vannak, de a vízmüvek által fejlesztett villanyáramot leginkább Mand­zsúriában használják fel. Azért ezen erőmüvek alpusztitását va­lójában Mandzsúria elleni táma­dásnak lehet venni. A nagy felzudulára válaszol­va Clark tábornok kijelentette, hogy az erőmüvek elpusztításá­val nyomást akart gyakorolni a “vörösökre”, hogy a béketár­gyalásoknál elfogadják az ame­rikai feltételeket. Dráma vagy komédia? A SZAVAZÓK FÉLREVEZETÉSÉRE KÉSZÍTETT “MÜ-VE- SZEKEDÉSEK”. — EISENHOWER ÉS TAFT ELNÖKI ASPI­RÁNSOK BEL- ÉS KÜLPOLITIKAI FELFOGÁSA KÖZÖTT SEMMI LÉNYEGES KÜLÖMBSÉG SINCS. Dacára annak, hogy a republikánus elnökjelöltségért kortes- kodó Dwight D. Eisenhower generális és Robert A. Taft szenátor “élesen” támadják egymást, valójában teljesen azonos álláspon­ton állnak úgy a bel, mint a külpolitikai ügyekben. Ezért a két frakció közötti veszekedés nem egyéb “müfelháborodásnál”, amit azért tárnak a szavazó közönség elé, hogy a valóban fontos prob­lémák, mint például a lefegyver-*--------------------------------­zés vagy a béke kérdése ne ke­rüljenek felszínre. Ezért az Eisenhower-Taft mérkőzés valójában nem egyéb, mint a közönség szórakozására szánt komédia. Ezen állítás nem nagyzó, nem demagógikus, min­denki meggyőződhetik róla, ha kritikus szemmel vizsgálja ezen két elnökaspiráns kijelentéseit. Külpolitikai téren úgy Eisen­hower mint Taft megegyeznek abban, hogy hűen követik John Foster Dulles által képviselt irányt, Taft több beszédében utalt erre; Eisenhower pedig a Dulleshez irt (és a lapokban közzétett) levelében jelenti be a Dulles politikához való ragasz­kodását. Taft nyilatkozatai, va­lamint Eisenhower levele is ter­mészetesen furfangos módon azt a látszatot keltik, mintha ők szugerálnák Dullesnak, hogy a Republikánus Párt programjá­ba milyen külpolitikai követel­ményeket foglaljon be. Ezen követelmények között nem maradt hely a békére való törekvésnek, ellenben ott van az, hogy a Szovjet Uniont sakkban kell tartani úgy a politikai, mint a katonai téren, — amit Dulles már évtizedek óta hirdet. Hir­dette már akkor, amidőn mint (Folytatás a 3-ík oldalon) A J r* | I Q r I amiket érdemei L I I I I l\. Lm I tudomásul venni Belgrád — A jugoszláv és a bolgár kormány között olyan feszült viszony támadt, hogy a két ország között a diplomáciai összeköttetést csaknem teljesen megszakították. Tito kormánya csupán egyetlen attasét hagyott Bulgáriában. Washington — A census bu­reau számítása szerint az Egye­sült Államok lakossága az év el­ső hónapjában 819,000-rel sza­porodott és elérte a 156,602,000 számot. Tokyo — A japán kormány olyan békeszerződést irt alá Chiang Kai-shek kormányával, amelyben a formosai diktátor uralmát egész Kínára elismerte. Eiji Wajima, a külügyi hivatal szószólója, azt mondotta, hogy az^Amerikával kötött szerződés késztette őket Chiang elismeré­sére. Ft. Ord, — Az alsóbbfoku ka­tonai bíróság rangjának elvesz­tésére és 450 dollár pénzbírság­ra ítélte a 25 éves C. Dean Cha­se őrmestert, aki igen szigorú kritikát mondó levelet irt Clark generálisnak, amikor az érvény­telennek nyüvánitotta a Koje szigeten fogvatartott, lázongó hadifoglyoknak tett Ígéretet, amivel a túsz gyanánt fogvatar­tott Dodge tábornokot kiszaba­dították. Chase azt irta az újonnan ki­nevezett távolkeleti fővezérnek, hogy ezen szégyenteljes intézke­dés után hogyan nézhet emelt fővel embertársai szemébe. A nagy port felverő levelet Clark generális a hadbíróság kezébe adta. A tárgyalásnál Chase vé­dője, Raymond Brady ügyvéd azt mondotta, hogy Chase is az “impulzosok” embere, mint a Fehérház lakója, aki szintén “hírhedt” leveledet ir az első in­dulatok hevében. Chase, akit közlegénnyé fo­koztak le, panasz nélkül vette tudomásul a büntetést s kijelen­tette, hogy egyenlőre elég volt neki a levélírásból. » New York — Az Egyesült Nemzetek Biztonsági ’gyűlésén Jacob A. Malik, az orosz dele­gátus követelte, hogy abba a bizottságba, amelynek hivatása lenne a koreai hadifoglyokkal kapcsolatos ügyek kivizsgálása s amely bizottság kiküldését az Egyesült Államok kérte, adja­nak helyet a kínai és a koreai / népköztársaságoknak is. Az oro­szok csak azon esetben támo­gatnák a javaslatot, ha a legna­gyobb mértékben érdekelt két államnak megadják az alkalmat ügyük ismertetésére. — Az Egyesült Államok ezen két ál­lam képviselőinek mellőzésével akarja lefolytatni a vizsgálatot. Washington — Oscar R. Ew­ing, a Federal Seurity Agency direktora arra kérte a kongresz- szust, hogy teremtsenek alapot jóelőmenetelü, de szegény sor­sú főiskolai diákok (fiuk és lá­nyok) tanítási költségeinek fe­dezésére, vagy legalább is tá­mogatására. Direktor Ewing, aki egyike a demokrata elnökje- lölti spiránsoknak, azt mondja, hogy egyes külföldi államokban már az állam gondoskodik arról, hogy a szellemi munkará külö­nösen alkalmas szegény fiatalok elvégezhessék az egyetemi ta­nulmányaikat — Mr. Ewing nem mondotta meg, hogy ezt az újí­tást a népi köztársaságok hoz­ták be s azok utánzását tart­ja helyénvalónak. London — Az angol lapok, —, nem csak a most ellenzéki oldalt képviselő labor-party sajtó, ha­nem még a konzervatív újságok is, — egyre hangosabban köve­telik, hogy a 77 éves Winston Churchill vonuljon nyugalomba és adja át helyét Anthony Eden- nek, a jelenlegi külügyminiszter­nek? Anglia egyre súlyosbodó pénzügyi leromlásáért már Churchillt, illetőleg a nagy fegy­verkezést támogató politikáját kezdik okolni. MERÉNYLET RHEE ELLEN PUSAN, Korea — A 77 éves Syngman Rhee, south-koreai el­nök ellen sikertelen merényletet követtek el. A szűkszavú jelen­tés szerint Rhee beszédet tartott 6000 főnyi tömegnek a koreai háború kitörésének második év­fordulója alkalmából, midőn a szónoki emelvény mögül előlé­pett a merénylő, ráfogta revol­verét a neki háttal álló elnökre, kétszer is meghúzta a ravaszt, de a fegyver nem sült el. A me­rénylőt az őrök gyorsan leütöt­ték lábáról és elszállították. Rhee, aki most diktatórikus módszereket használ, azt állít­ja, hogy a koreai nép őt nagyon szereti. Ugylátszik, hogy ebből a szeretetből akartak neki Ízelí­tőt adni.

Next

/
Thumbnails
Contents