Bérmunkás, 1952. január-június (39. évfolyam, 1713-1735. szám)

1952-01-05 / 1713. szám

MAGYAR NYELVŰ LAP AZ IPAKI UNIONIEMTJS SZOLGÁLATÁBAN Entered as second-class matter at the Post Office, at Cleveland. Ohio under the Act ef March 3. 1879 VOL. XXXIX. ÉVFOLYAM CLEVELAND, 1952 JAN. 5 NO. 1713 SZÄM Háborúra uszít a pápa A RÓMAI PAPA A KARÁCSONYI “BÉKE” BESZÉDÉBEN HÁBORÚRA USZÍTOTT. — BEISMERTE, HOGY AZ EGYHÁZ ABBAHAGYTA A POLITIKAI SEMLEGESSÉGET. VATICAN VÁROS —> XII. Pius pápa karácsony előestéjén, tehát Jézus születésnapjának ünneplése alkalmából a nála tisz­telgésre megjelent kardinálosknak olyan “béke” beszédet mon­dott, amely valójában a legdühödtebb háborús uszítás volt. Ez volt a pápa 13-ik karácsonyi beszéde, de ennyire szemforgató, kétértelmű beszédet még soha sem mondott. A pápa természetesen azzal kezdte, hogy ezen a napon szü­letett az istennek a fia, aki a “Princeps Pacis” (a béke herce­ge) nevet kapta, mert az isten és emberek közötti békét hir­dette. De gyors fordulattal rá­tért, hogy most a világ élesen két részre oszlott s az egyik rész “nem ismeri el az isten uralmát”. Ami alatt persze a saját uralmának az elismerését érti, mert saját magát tartja az isten földi képviselőjének. “Ezért tehát sajnálattal, de fel kell adnunk a különböző po­litikai irányokkal szembeni sem­legességünket. Fel kell adnunk, mert vannak olyanok, akik föl­di hatalomra törekszenek”, — mondotta a pápa. Ezek alatt, ha névleg nem is nevezte meg őket, de a népi köztársaságok vezető­it értette. “Azokon a területe­ken”, — mondotta, — “millió­kat akadályoznak meg abban, hogy keresztény vallásukat gyakorolhassák. Ott a templo­mokban és az otthonokban még a jászolnál tisztelgő ősi szokás gyakorlását is eltiltják a desz- poták. Ezen a nagy területen a templomok elnémultak s a tár­sadalom gigantikus méretű gé­pezetté válik s az emberektől megvonják a másvilági életbe- ni hitet, a szabadságot és a bé­két”. Az ilyen társadalmi rend ellen tehát a szentatya háborút akar, méghozzá annak a Jézusnak a nevében, aki a béke hercege, a béke szimbóluma. Az eddigi sikerein felbuzdul­va és már hatalmi őrületbe esett XII. Pius pápa hajlandó lenne vérözönbe fojtani a világot, csakhogy hatalmát újra kiter­jessze azon országokra, ame­lyeknek sikerült már megszaba­dítani magukat a szekulár véd­nökségtől. És a sors kegyetlen iróniája az, hogy éppen a Jézus nevében uszít erre a háborúra és azt az elbóditott hívei nem látják. Genocide vád a U.S. ellen EZERTAGU DELEGÁCIÓ, PAUL ROBESON VEZETÉSE ALATT, A NÉPIRTÁS VÁDJÁT EMELTE AZ EGYESÜLT ÁL­LAMOK ELLEN A U.N. TITKÁRSÁGÁNÁL. NEW WORK — A vüág “vezető államát”, amely azzal di­csekszik, hogy az emberi jogok legfőbb védelmezője, ezer tagú küldöttség a világtörténelem legnagyobb bűnével, a népirtással vádolja. A “Genocide” név alatt emlitett szörnyű bűnben a náci­kat találták bűnösnek, akik a zsidókat, lengyeleket és egyéb né­peket ki akartak irtani azon felfogás alapján, hogy azok alsóbb­rendű népek. A Paul Robeson, világhírű negró énekes által vezetett ezer- tagu küldöttség azt állítja, hogy az Egyesült Államok a dé­li államokban, — bűnös a néger nép szisztematikus kiirtásában.^ A 240 oldalt tartalmazó petíció-* ban felsorolják kronologikus sorrendben azon bűntényeket, amelyek a genocide vádját iga­zolják. A delegációt a “Civil Rights Congress” hívta össze. Ezt a szervezetet a polgárjogok védel­me miatt az igazságügyminisz­ter az úgynevezett szubverziv egyesületek közé sorolta. Az Egyesült Nemzetek titkár­ságában átvették a petíciót és ígéretet tettek arra, hogy eljut­tatják Páriba, az Egyesült Nem­zetek Általános Tanácsa elé. A reakciós sajtó természetesen igyekszik lekicsinyíteni a dolgot és kommunista propagandának nevezi. A lt PT M I Q P I amiket érdemes I L I III IX. L_ I tudomásul venni MINDEN NEM POLGÁR JE­LENTKEZNI KÖTELES Mindazok, akik nem amerikai állampolgárok, kötelesek jelent­kezni január 1 és 11 között. A jelentkezés a legközelebbi postahivatalnál történik, ahol megkapja az arra a célra, ké­szült kitöltendő ivet. A jelentkező ivet személyesen Washington — A Veterán Ad­minisztrációnak igen nagy gon­dot okoz, hogy miként számolja­nak el azon tízezer dollárokkal, amiket kifizettek olyan eltűnt katonák után, akikről azt hit­ték, hogy elestek a koreai hábo­rúban, de most kiderült, hogy csak foglyul estek. Több ilyen eset is van s az örökösök már el is költötték a nekik kifizetett összegeket. Egy esetben pedig az “özvegy” már férjhez is ment akinek tehát nem csak a tízezer dollárral, hanem a második férjjel is el kell számolni. London — A londoni újságok prominens módon számolnak be a királyi család cselédeinek “Cinderella Ball”-járól, amelyen Elizabeth királynő egy küldönc­cel, Margaret hercegnő pedig az egyik inassal táncolt. — Ezért már csak érdemes őket egész éven át kiszolgálni. Washington — Az európai körútjáról hazatért Allen J. Ei­lender (D. La.) szenátor azt mondotta, hogy a magasabb ál­lású amerikai hivatalnokok Nyugat-Németországban “her­cegi módon élnek”. A demokra­ta szenátor nagy pazarlás­sal vádolja az amerikai tisztvi­selőket s a magasabb rangú ka­tonatiszteket. “McCloy meg az egész hivatala, vadember mód­jára dobálják a pénzt”, — pa­naszkodik a szenátor. New York — A National As­sociation of Manufacturers (NAM) amerikai “kutyaszövet­ség” a Milwaukee városba való William J. Grede gyárost vá­lasztotta elnökének. A lapokban közzétett propaganda szerint ez a gyáros “a tőke és a munka közötti jóviszony ápolója” s az­ért azt hiszik, hogy a NAM ag- gressziv politikája enyhülni fog. — Valószínűleg azt értik eza­latt, hogy a gyárosok a szak­szervezeti vezérekkel hamarább szóbaállnak, mint eddig. Washington — Az Air Force egyezségre lépett a Pratt & Whitney (E. Hartford, Conn.) gépgyárral az atomenergia erő­vel hajtott olyan motor készí­tésére, amit repülőgépek hajtá­kell a posta hivatalban átadni, ez a hivatal juttatja azt el a be­vándorlási hatósághoz. Ez a jelentkezés a fenálló tör­vény szerint, minden év január elején esedékes. sára lehet majd használni. Más tipusu, de ugyancsak atomener­giával hajtott motor készítésé­re már a General Electric Com­pany is kapott rendelést. Washington — Az európai körútjáról hazatért Milton R. Young (R. N.D.) szenátor, a költségvetés bizottság tagja, panaszkodik, hogy a nyugateró- pai országok nem hajlandók ki­építeni hadseregeiket úgy, mint azt Amerika követeli. Ezért Amerikának csak a nagy légi­erejére kell támaszkodni, miért is a szenátusban azt fogja ja­vasolni, hogy ezt a légierőt emel­jék fel a jelenlegi háromszoro­sára. * _ West Frankfort, 111. — Az Egyesült Államok egyik legna­gyobb méretű bányaszerencsét­lenségének több mint száz ha­lottja van. A bányarobbanást bányagázok okozták. Amikor a szerencsétlenség megvizsgálásá­ra a bányafelügyelőkkel John L. Lewis, a United Mine Work­ers elnöke, valamint Oscar Chapman belügyminiszter is ideérkeztek, azt jelentette a union, hogy 118 bányász tűnt el, akiknek holttestei közül ad­dig 93-at sikerült felhozni az 550 láb mély bányából. Éhez hasonló nagyszabású bányasze­rencsétlenség 1928 óta-nem tör­tént az Egyesült Államokban. A kis bányász faluban alig van olyan család, amelynek veszte­sége ne lenne. Athens — A görög kormány nevében Paul király szabadláb­ra engedte Alexander Andray volt náci tábornokot, aki a há­ború alatt, amikor az olaszok és a németek elfoglalták Görögor­szágot, Kréta sziget kormány­zója volt, ahol nagymérvű atro­citásokat követett el. A náci ge­nerálist gyilkosság és háborús büntettek vádja alapján élet­fogytiglani börtönre Ítélték, de ezt a büntetést most leszállítot­ták 4 évre s miután már ennél több ideje van börtönben, Paul király rendeletére azonnal sza­badon engedték. — Talán még kárpótlást adnak neki, amiért négy évnél tovább tartották a börtönben. Tripoli — Az Egyesült Nem­zetek égisze alatt Libya az első ország, amely politikai függet­lenséget nyert. Anglia és Fran­ciaország elismerték a libyai kormány teljes függetlenségét.

Next

/
Thumbnails
Contents