Bérmunkás, 1951. július-december (38. évfolyam, 1688-1712. szám)

1951-07-07 / 1688. szám

VOL. XXXVin. ÉVFOLYAM CLEVELAND, 1951 JULY 7 NO. 1688 SZÄM A kormány az árdrágító A KERESKEDELMI KAMARÁK SZÖVETSÉGE A KORMÁNYT PAZARLÁSSAL ÉS ÁRDRÁGÍTÓ VÁSÁRLÁSSAL VÁDOLJA. — WILSON TOVÁBBI KONTROLT SÜRGET. WASHINGTON — Az “Association of State Chambers of Commerce” egyesület vezetői az árdrágításért egyes kormánykö­zegeket tesznek felelőssé. Az egyesület irodája meglepő adatokat fedezett fel, amikor a kormány vásárlásait vizsgálta felül, noha a kormányközegek egyre azt hirdetik, hogy nincs szükség az áru­halmozásra és igy az áruhiány nem okozhat áremelkedést. Ezzel az elvvel szemben azonban a gyakorlatban a kormány egyes árucikkeket nem csak túl drá­gán, hanem olyan határtalan nagy mennyiségben vásárol ösz- sze, hogy azon cikkekből áru­hiányt okoz s igy felhajtja az árakat. Ezen egyesület adatai szerint a kormány például 60 millió kannanyitót rendelt. Hatvan milliót a másfél milliós hadse­reg részére, ebből tehát egy tu­cat kannanyitó jut minden ka­tonára. De azonkívül rendelt 4,636,000 nadrágszijat is. így minden katonának jut legalább 3 nadrágszij. De leginkább felpanaszolja az egyesület, hogy a kormány 5 millió font oleomargarint vásá­rolt, fontonként 25 és fél cent­jével akkor, midőn a legjobb mi­nőségű margarint kicsiben le­hetett kapni 23 centért és ami­kor a Department of Agricultu­re a fölösleges vajat, amiből 5 és fél millió font volt raktáron, fontonként 15 centjével adta el. Amig ezen kormányközegek ily árdrágító, felhalmozó és pa­zarló vásárlást folytatnak, ad­dig Charles E. Wilson mozgósí­tási direktor a haditermelést fo­kozó törvények hozását sürge­ti. Wilson New Yorkban a “Na­tional Industrial Advertisers Association” banketjén tartott beszédében azt hangoztatta, hogy még abban az esetben is, ha a jelen békemozgalom be­szüntetné a harcot a koreai fronton, a hadi felkészülődést a jelenlegi erős tempóban to­vább kell folytatni, mert nem lehetetlen, hogy holnap már Iránban, vagy Indonéziában kel­lenek majd a hadiszerek. A muníció gyárosok képvise­lői természetesen nagy örömmel vették az ilyen kijelentéseket. Jól fizetik a hamis tanukat A KOMMUNSTÄK ELLEN VALLÓ HIVATÁSOS HAMIS TA­NUK NAGY FIZETÉST KAPNAK. — IJJ IPARRÁ LETT A HAMISTANUZÄS. — A RENEGÁT BESÚGÓK. LOS ANGELES — Az 52 éves Harry Carlisle, brit szárma­zású iró ellen folyó deportálási tárgyalásnál kitűnt, hogy az ily ügyekben a bíróság vagy egyéb kormányközegek jól fizetett pro­fesszionális tanukat használnak. Carlisle ellen az a vád, hogy tagja, vagy pedig tagja volt az amerikai Kommunista Pártnak, sőt mitöbb, főszerkesztője volt a Western Worker cimü kommu­nista újságnak 1936 és 1937-ben,* amiért most deportálni akarják. A deportálást sürgető tárgya­lás Alfred E. Edgar, a beván­dorlási hatóság speciális megbí­zottja előtt folyt le. A tárgya­lásnál a “koronatanú” szerepét Nat Honing professzionális tanú töltötte be, aki azt állította, hogy 1936-ban, amikor Carlisle főszerkesztő volt, ő mint kiadó dolgozott a Western Worker ci­mü lapnál. Ez a lap már régen megszűnt, de Honing azt állítja, hogy elődje vollt a jelenlegi Pe­ople’s World cimü kommunista újságnak. , Amikor Carlisle védőügyvéd­je, Stanley Fleishman, kereszt­kérdések alá vette Honinget, ki­tűnt, hogy ez napi 25 dollár fi­zetést és bizonyos kiadások megtérítését kapja minden oly tárgyalásnál, ahol mint tanú szerepel. Honing volt az egyik koronatanú az igen hosszú ide­ig tartó Harry Bridges elleni pörben iSj minek következtében igy állandó igen jó keresethez jutott. Nyilvánvaló tehát, hogy Ho­ning és a hozzá hasonló emberek most egészen uj iparágat terem­tettek abból, hogy a kommunis­ták ellen tanúskodnak. Éhez az anyagot, illetőleg a képesítést azzal szerezték meg, hogy vala­mikor beléptek a kommunista pártba s most azt kamatoztat­ják. Miután az ily vallomások igen jó jövedelmet biztosítanak, már egész nagy “racketté” lett. Számos ilyen professzionális ta­nút használtak a 11 kommunis­ta vezér elleni pörben is. A ll f T 1—1 I P C I amiket érdemes ■ I L I I I I K L I tudomásul venni Los Angeles — California Egyetem geofizikusa, Dr. John T. Pettit jelenti, hogy a legú­jabb műszerekkel végzett vizs­gálatok szerint maga az egész földgömb éppen olyan ár és apály mozgásnak van kitéve, mint a tengerek. Dr. Pettit sza­vai szerint ”A föld olyanforma mozgást végez, mint az ember szive, vagyis lüktet.” “Gravimeter” a neve annak az uj műszernek, ami a földgömb ezen mozgását megmutatja. A gravimeter a föld vonzóerejét méri. A föld bármely pontján a vonzóerő attól függ, hogy az a pont milyen távolságban van a föld középpontjától. A nagyon finom műszer az ár és apály ide­jének megf el előleg a gravitációs erőben is külömbséget mutat, amiből könnyű kiszámítani, hogy azon a helyen, ahol Dr. Pettit a mérést végezte, ez eset­ben Los Angelesben, a föld 11 incset emelkedik vagy sülyed minden lüktetésnél. Az egyen­lítő közelében a külömbség még nagyobb. London — A második világ­háború befejezte óta évenként 750,000 angol polgár vándorolt ki Angliából. A gyarmatok el­vesztésével a megélhetés egyre nehezebb lett. mert a megcsap­pant kereskedelem következté­ben egyre kevesebb áru, külö­nösen élelmiszer jut az angol szigetekre, amelyek képtelenek eltartani az 50 millió embert. Detroit — A 71 éves John L. Lewis, a United Mine Workers Union elnöke, ellenzi az olyan szerződéseket, amelyek a meg­élhetési indexel esnek, vagy emelkednek. “A gyakorlat azt mutatja”, — mondotta Lewis, — “hogy a csúszó’ skála mindig csak rossz irányba csúszik.” Mi­után az ilyen változó bérskálát tartalmazó szerződést állítólag az automobil munkások szerve­zetének elnöke, Walter Reuther kezdeményezte, Lewis “pseudo — intellectual nitwitt” (ál-intel- lektual senki) jelzővel illette Re- uthert. Canberra, Australia — Az Ausztrálián Wool Boards számí­tása szerint 1950-ben az egész világon 762 millió juh volt. Ez körülbelül 30 millió növekedést jelent az előző évivel szemben. Washington — Az Agricultu­re Department jelentése szerint az 1950-51 szezonban az Egye­sült Államokban 113 millió box narancs és 45.800,000 box gra­pefruit termett. Ez körülbelül 17 százalékkal magasabb az elő­ző 10 év átlagánál. Gumnock, Scotland — Miután az angol konzervatívok nagy örömmel fogadták a Labor Par- tyban előállt ellentéteket, ame­lyek Aneurin Bevan és Wilson miniszterek lemondásával kerül­tek napvilágra. Bevan most azt mondotta, hogy a konzervatív pártban is nagy ellentétek van­nak. Ezt az bizonyítja legin­kább. hogy Winston Churchill, a párt vezére és Athony Eden, a párt alvezére annyira gyűlölik egymást, hogy alig szólnak egy­máshoz, — mondotta Bevan. Washington — Az Egyesült Államok szolgálatában május hóban 2,444,400 polgári egyén volt, ami 35 ezerrel több az elő­ző havinál. Noha ezen számban nincsenek benne a katonák, mégis a polgári alkalmazottak legtöbbje szintén a háborút szol­gálja, mert a fenti számból az Army 510,200, a Navy 445,400, az Air Force 249,800 és a Vete­ran Administration 184,000 pol­gári alkalmazottat jelentett. Kerrville, Tex. — Capt. Ed­win R. Dischinger repülőtiszt, aki egy F-84 jet géppel eltűnt a koreai fronton, mielőtt ezen végzetes misszióra ment, levelet irt feleségének, amelyben az orosz gépekre vonatkozólag ezt irta: “A MÍG (orosz gép) sok­kal gyorsabb, mint a mi gépünk. Velük szemben az egyetlen vé­delem, hogy megfordulunk és fordulunk és fordulunk. Az oro­szok nem törődnek a harcoló gépekkel, csak a bombázók után mennek és bizony sajnálom a bombázók legénységét, mert so­kat kapnak az orosz gépektől.” Washington — John Foster Dulles, aki magához ragadta a japán békeszerződés elkészítésé­nek jogát, kijelentette, hogy Ja­pán nem fog hadikárpótlást fi­zetni sem Kínának, sem pedig a Phillippine szigeteknek. “Japán képtelen hadikárpótlást fizetni” — mondotta Dulles, — “hacsak mi nem fizetjük meg helyette a kívánt összeget. Ha Japánt most hadikárpótlás fizetésére kény­szerítjük, akkor azzal a japán népet a kommunizmus karjaiba kergetjük. Ezt pedig az ameri­kai nem akarja. Japánban úgy­is állandóan számottevő a kom­munista veszedelem,” — fejezte be Dulles a nyilatkozatát. Entered as Becond-class matter at the Post Off ire. at Cleveland. Ohio- MAGYAR NYELVŰ LAP AZ IPARI UNIONIZMTJS SZOLGALATABAN . .. . , , „ under the Act of March 3. 1879

Next

/
Thumbnails
Contents