Bérmunkás, 1949. július-december (36. évfolyam, 1586-1611. szám)

1949-07-02 / 1586. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD Entered as second-class matter at the Post Office, at Cleveland, Ohio under the Act of March 3, 1879 VOL. XXXVI. ÉVFOLYAM CLEVELAND, 1949 JULY 2. NO. 1586 SZÄM A katolikusok újabb támadása VnÖNf.^-; HETI KRÓNIKA A CSEHSZLOVÁK ÉRSEK ÁLLAMELLENES CSELEKEDE­TEI. — KIÁTKOZZÁK A NÉPKÖZTÁRSASÁGGAL MEGEGYE­ZŐ KATOLIKUSOKAT — A VATIKÁN A TÁMADÁS MÖGÖTT PRÁGA — Csehszlovákiában a Római Katolikus Egyház ál­lamellenes támadása egészen a Mindszenty esethez hasonló izgal­mas állapotokat teremtett. Josef Beran csehszlovák érsek, egé­szen Mindszentyhez hasonló államellenes izgatást folytat. Az al­sóbb papság hajlandó egyezségre lépni a cseh népköztársasággal, amit azonban az érsek eltiltott, majd pásztorlevelet irt, amelyben kiátkozással fenyegette meg *----------------------------------------— mindazon katolikusokat, akik a 1 jelenlegi cseh kormányt támo­gatják. Ezt a pásztorlevelet min­den katolikus templomban felol­vastatta. A katolikusok ily merész ál­lamellenes támadására a kor­mány nevében Antonin Zapotoc- ky miniszterelnök válaszolt, aki rádióbeszédében kijelent ette, hogy a cseh köztársaság nem fogja tétlenül tűrni az “áruló” katolikus papok izgatásait. Za- potocky a rendkivüli miniszter­tanácskozás után tartotta rádió­beszédét s jelezte, hogy a kor­mány eltökélt szándéka véget- vetni a katolikus reakció izgatá­sainak. Zapotocky nyilatkozatát meg­előző nap a Vatikán már jelen­tette, hogy nem csak támogatja Beran érseket, de valószinü, hogy Beran csak a Vatikán uta­sításait hajtja végre, ami azt je­lenti, hogy a Római Katolikus Egyház a magyar fronton ért veresége után most a cseh fron­ton ment át újabb támadásba. A Vatikán máris kiközösítette az egyházból a Beran által kije­lölt azon katolikus papokat, akik a cseh állammal való megegye­zést hirdetik és akik támogat­ják a cseh “katolikus akció” programot. A miniszterelnök állítása sze­rint Beran érsek, és hívei szabo- tálásra és ellenállásra izgatják a népet. Hir szerint jutalmul a pápa rövidesen bíborossá neve­zi ki a támadást vezető Beran érseket. Terjed a Ku-Klux-Klan terror ALABAMA ÁLLAMBAN EGYRE MERÉSZEBBEK LESZNEK A SÜVEGES TERRORISTÁK. — MEGVERTÉK AZ UJSÁGRI- PORTERT. — HALÁLLAL FENYEGETIK AZOKAT, AKIK PA­NASZT MERNEK TENNI ELLENÜK. Alabama államban a lincseléseket élesztő álarcos-süveges Ku- Klux-Klan terroristák egyre merészebben mutogatják magukat. Walker megyében a sheriff tői támogatva olyan rémuralmat te­remtettek, hogy az áldozatok a rajtuk elkövetett gazságokat egész mostanáig még csak be sem merték jelenteni a hatóságoknak, tudván, hogy a rendőri közegek is tagjai a terrorszervezetnek. Mindez kiderült most, midőn«--------—----------------------------— az egyik birminghami újság ki­küldte Clarke Stallworth nevű riporterét Sumiton városkába, a gaztettek központjába, hogy adatokat szerezzen a süveges brigantik működéséről. A Ku- Klux-Klan tagjai azonban hama­rosan értesültek, hogy a város­ban egy ujságriporter érdeklő­dik az előző napokban elkövetett korbácsolások után, a városka vaskereskedésébe csalták a ri­portert, ahol az üzlettulajdono­sa és a város volt postamestere nekitámadtak és ütlegelni kezd­ték. Stallworth adatai szerint egy asszony azt mondotta neki, hogy a vasárus üzletben fontos infor­mációkat kaphat arra, hogy kik korbácsolták meg a 38 éves Mrs. Irene Burtont azért, mert nem tetszett nekik Mrs. Burton egyik lányának az udvarlója. Mrs. Burtont és még három más személyt, akik ellen a Ku-Klux- Klannistáknak valami kifogá­suk volt, éjnek idején elrabolták, kivitték az erdőbe s megkorbá­csolták őket, majd rájuk paran­csoltak, hogy ne jelentsék a ha­tóságnak, mert akkor újból ki­hozzák és felakasztják őket. Miután ez már a negyedik ily eset volt, a birminghami lapok érdeklődni kezdtek a terroristák iránt és igy került az ujságri­porter Sumitonba. Amint a vas­kereskedésbe ment, a tulajdonos a hátsó helyiségbe hívta, ahol azonnal ütlegelni kezdte ezzel a kiáltással: “Itt van az információ, amit keresel”. Ugyanakkor egy má­ÖSSZEGYÜJTI . . . (f.) . . . Egy nagyon de nagyon kényes ügyben akarok egyéni véle­ményt mondani, ha ugyan még nem nagyon korai vagy elha­markodott határozott véleményt alkotni olyan ügyben, melynek részleteit még nem ismerjük. Amiről említést akarok most tenni az a magyar külügymi­niszter és 19 társának bebörtön­zése, amelyről az amerikai ma­gyar reakciós sajtó már több mint egy hét óta örömrivalgás- ban jelent olvasóinak, mint ar­ról a “kommunista terrorról” mely az “egészen ártatlan” Nagy Ferenceket is bitófára akarta juttatni. A dolognak a hátterét még nem lehet kivizsgálni és nem elégséges az a megállapí­tás, hogy a “történelem megis­métlődik” és ahogyan az orosz forradalomban csak a belső el­lenzék kiirtásával jöhetett létre a stalini elmélet győzelme, ugyanúgy kell lenni a magyar forradalomban is. A magyar nép harca egy spe­ciális gigászi küzdelem volt mostanáig, mely különbözött minden eddigi hasonló népforra­dalomtól és amivel különösen magára vonta a világ értelmes munkásosztályának a figyel­mét, az az volt elsősorban ami­vel egységet tudott formálni a népfölszabadulást különféle el­méletek szerint elismerő pártok és munkásszervezetek között. Elvitathatatlan tény az, hogy a magyar nép harca legnagyobb részt csak azért léphetett rá a győzelmi útra, mert a munkás­ság párt és elvkülömbség nél­kül egységes ököllel állt szembe a Horthy-nyilas náci uralom minden maradványával és egy­ségesen takarították el azokat az útból, akárcsk a bombázásból maradt romokat. A munkásosztály soraiban kü­lönféle elvi fölfogások vannak a sik ember is előugrott, aki egy nagy franciakulccsal kezdte üt­legelni. A 23 éves Stallworth le­rázta magáról a támadóit, kiug­rott egy hátsó ajtón s elmene­kült. Később visszatért az álla­mi rendőrökkel, majd P. E. Day megyei bírónál elfogatási pa­rancsot vett ki támadói ellen, de Grover B. Baggett megyei she­riff kijelentette, hogy a letartóz­tatás nem olyan sürgős. Baggett sheriff ellen fegyelmi eljárás van folyamatba, ame­lyet az állami felsőbb bíróság rendelt el. A vád ellene sheriffi kötelességeinek elhanyagolása és italcsempészés. szocialista társadalom érdeké­ben folytatott osztályharcban, melyekről nem egyszer éles vi­ták vannak, sőt sok esetben az ökölnek is volt az ilyen viták­ban szerepe. Jó magunk is ré­szesei voltunk az ököllel való vi­tatkozásnak. De mindezek a vi­ták azért nem vakították el a munkásosztály igazi harcosait annyira, hogy amikor a magyar nép az ezeréves elnyomatása el­len harcba lépett és talán ez a harc nem egészen az általuk el­képzelt teória szerint indult el és folytatódott tovább, hogy az­ért inkább a reakció oldalára áll­tak volna, visszarendelve őket, segíteni letörni a megindult har­cot, hogy aztán a másik elkép­zelés szerint induljon el újra. A kimondottan kommunista elvi alapon álló újságokon kívül talán a Bérmunkás volt az egye­düli amerikai magyar újság, mely minden kertelés nélkül a magyar nép harca mögé állt és addig mig az erőteljes reakció­val vívta a nagy harcát, inkább kerülte a kritikát kiváltó meg­látásokat, nehogy egy gyenge szellővel is megbántsa, a világ­reakcióval szemben álló újszü­löttet, anélkül, hogy föltételezte volna, hogy olyan irányba fog haladni, melynek végcélja az ipari szabadságon alapuló ipari köztársaság felé vezet. Vannak olyan helyzetek, amikor egy ön­tudatos munkásnak a megértés magaslatára kell helyezkednie és az adott helyzetben az össz- munkásnép érdekét fölül kell he­lyeznie a saját elvi fölfogásával szemben, ha nem akarja a nép- nyuzók érdekét szolgálni. Bizo­nyára ezt értették meg a szoci­áldemokraták, amikor az ellen­kező elvi fölfogást hirdető kom­munistákkal és más elvi fölfo- gásu munkásokkal egységre lép­tek. A magyar munkásnép egy­sége volt a pillére minden híd­nak és minden építő munkának amire az egész világ szemét ma­gukra vonták. És addig mig ez az egység meg van, hiába a nemzetközi vi­lág reakció minden agyafúrtsá­ga, a magyar népet többé az ezeréves gúzsba visszaszorítani soha sem fogják. A grófok, pa­pok, földesurak uralmának vé­ge örökre. De amilyen erőt kép­visel ez az egység, annyira ve­szedelmes gyengeséget jelent ha szétesik, úgy a külső mint a belső reakcióval szemben. Félő, hogy a magyar kommunista párt vezető embereinek olyan-

Next

/
Thumbnails
Contents