Bérmunkás, 1949. január-június (36. évfolyam, 1560-1585. szám)

1949-01-01 / 1560. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD Entered as second-class matter at the Post Office, at Cleveland, Ohio under the Act of March 8. 187U VOL. XXXVI. ÉVFOLYAM CLEVELAND, 1949 JAN. 1 NO. 1560 SZÁM Az uj kínai politika AZ AMERIKAIAK A KÍNAI POLGÁRHÁBORÚ MEGHOSZ- SZABBITÁSÁT REMÉLIK. — EGYMÁS ELLEN INGERLIK A GYŐZTES KOMMUNISTÁKAT. A Kínából jövő hírek szerint a kommunista csapatok mind nagyobb erővel haladnak előre s valószínű, hogy Peiping eleste után az egész Észak-Kina rövidesen a kommunisták kezébe kerül. A kommunista rádió leadása szerint a nemzeti kormány az utóbbi harcokban 400,000 embert veszített. Ezért bukott meg a kormány és a Sun Fo elnöklete alatt ala­kult uj kormány azért hajlandó béketárgyalásokat kezdeni a kommunistákkal. Ezen béketár­gyalásoknak állítólag csak Chi- ang Kai-Shek állja útját, aki nem akar félreállni. Ugyanakkor a washingtoni körök nyilvánosságra hozták, hogy Chiang feleségének a misz- sziója nem járt sikerrel és az amerikai kormány nem hajlandó többé Chiang támogatására. Most már nyíltan beismerik, hogy a Chiang részére adott tá­mogatás nagy része a korrupt kormány kezén elúszott. De et­től is eltekintve, a kínai nép már annyira meggyülölte a Chiang korrupt, elnyomó uralmát, hogy nagy tömegekben csatlakozik a kommunistákhoz. Az amerikai “szakértők” állí­tása szerint a kínai tömegek nem kommunisták, még csak nem is kommunista érzelmüek, de már túlságosan sokat szenvedtek a Chiang uralomtól és azért haj­landók a kommunisták támoga­tására a Koumintag (nemzeti) kormány megdöntésében. Azon­ban ugyanez a tömeg a kommu­nisták ellen fog fordulni, mi­helyt azok a kommunista elve­ket a gyakorlatba alkalmazni akarják. SZEMTANÚ VÉLEMÉNYE Az amerikai kormány erre a feltevésre alapítja a kínai poli­tikáját. Azért adta fel Chiang és a Koumintag támogatását és örömmel látja, amint a nagy konzervatív tömegek csatlakoz­nak a kommunistákhoz, remél­ve, hogy azokban szövetségesek­re lel, mihelyt uralomra jutnak, vagyis a győzteseket újból két részre szakíthatják és egymás ellen uszíthatják. Az uj kínai politikára vonat­kozólag részletesebb ismertetést adott a kalifornia Paul Plath és felesége, akik a napokban tértek vissza Kínából. Plath Tientsin és Peiping városokban az amerikai “Frazar Federal” vállalat (auto­mobil részek árusítója) vezetője volt. A polgárháború következ­tében a vállalat lezárt és az ame­rikai alkalmazottak Hong Kong- ba mentek, ahová annyi angol és amerikai menekült már, hogy “a sziget majdnem elsülyed a súlyúk alatt”, — mondották. Plath kijelentése szerint az amerikaiak jól tudják, hogy a kínai polgárháború a kommu­nisták győzelmével nem fog vé- getérni, mert a radikálisabb és a konzervatív kommunisták kö­zött újra ki fog tömi a harc. Ez­ért most már az amerikaiak jó szemmel nézik, amikor konzer­vatív tömegek, sőt konzervatív tábornokok is csatlakoznak a kommunistákhoz, mert ezek ké^ szén állnak a harcra az oroszok­kal igazán szimpatizálók ellen. KÜLÖN HANGOK LONDON — Az utóbbi hetek­ben az angol lapoknál panasz­kodnak egyes emberek, hogy az ország külömböző részein vala­mi különös, bántó, nagyon ma­gas hangokat hallanak. A züm­mögő hang olyan magas (nem hangos), hogy csak egyesek hallják, mig sokaknak a halló- készüléke képtelen felfogni a magas hangrezgéseket. A lapok híreit figyelembe vé­ve Sir Christopher Lynch Ro­binson, a “Zajellenes Egyesület” titkára kérdést intézett a kor­mányhoz, hogy nem-e valami titkos fegyverektől jön ez a kü­lönös hang és ha igen, miért nem tudatják a lakossággal, mert igy csak nyugtalanságot, eset­leg rémületet okoznak vele. SIETNEK A KITÜNTETÉSSEL BRANTFORD, Anglia — Az itteni uj iskola a 36 napos Prin­ce Charles nevét kapta a királyi csemete tiszteletére. A fenséges királyfi ugyanis bizonyos han­gokat hallatott, amivel ezt a nagy megtiszteltetést kiérdemel­te. Egyenlőre azonban a tudó­sok még nem fejtették meg pon­tosan a hangok jelentését, mert még nem tudják, hogy a fenség­ből alulról, vagy felülről jöttek-e de ha megállapítják, bizonyára azonnal valamilyen doktori ki­tüntetést adnak majd neki. hetFIíróivika ÖSSZEGYŰJTI . . . (f.) . . . Megjegyzés: Az ország több részében az elmúlt héten az idő­járásban nagy viharok voltak, amelyek késleltették a posta forgalmat is. Az alábbi cikk is lekésett az úgynevezett karácso­nyi számunkból. De mert abban úgy a magyar kormánynak, mint az ország főpapjának meg­szívlelendő ajánlatok vannak, közöljük a cikket, hogy az elté- velyedett papot vissza vezethes­sük legalább egy falusi temp­lomkörüli hivatal ellátásához. — Szerk. Ilyenkor a karácsonyi szellem ünnepi hangulatától áthatva, le­galább erre a rövid néhány nap­ra illő volna, a karácsonyi szel­lem igazságot és emberszeretet jelképező értelmét legalább any- nyira megtartani, hogy egyik ember a másikhoz intézett jókí­vánságai mögött, ne rejtegesse a gyűlöletet vagy legalább is a hazugság gondolatát vesse ki ezekben a napokban agyából. El­sősorban ezt a kis ünnepi han­gulatot azoktól kellene elvárjuk, akik velünk szembe a vallási hi- vést mint követésre méltó, jósá­got és igazságot, és még az el­lenséggel szemben is a krisztusi tanítást “aki téged kővel dob meg, dobd vissza kenyérrel” gyakorlására intenek bennünket. Erre az itelemre mindg szükség volt a vallások kezdete óta, mellyel egy pillanatra sem tud­ták szolgálni az emberi megér­tés és az igazi emberszeretet va­lódi értelmét és a vallás törté­nelme nyomán legfeljebb csak annyi változás történt, hogy a kővel való dobálózást, az atom­bomba dobálása váltotta fel. A krisztusi tanítás melynek valódi célja volt az emberek kö­zött az akkori pogánysági érzel­meket egymás iránt való megbe­csülésre és szeretetre fölváltani és ilyen értelemben még az el­lenségnek is a megértés kenye­rét nyújtani. És mégis, kétezer évvel később, amikor a kődobá- lás atombomba formájában nyil­vánul meg, mint a 2000 év előt­ti pogányság szimbóliuma, el­sősorban azok gyakorolták, akik a krisztusi eszmék zászlóvivői­nek tartják magukat. Hiába kondulnak hát a templomok ha­rangjai, mint a vallás embert- szerető értelmének szépen csen­gő hangadói, üres frázis az egész és mintha csak a pogány­ság barbarizmusát adná vissza, eltört fazék fülsiketítő ricsajá­val. Hol van itt ma és hol volt az utóbbi kétezer év idején egyet­len példa is arra, amikor egyfor­mán a templom harangot konga­tó népek és nemzetek Krisztus tanainak igazi gyakorlásával testvéri kezet szorítottak volna egymással ? Nincs hát karácsonyi szeretet és megértés az emberek között és minden ami van, az csak lát­szat és a valóságban a gyűlölet és a hazugság él az emberekben. Hazuság, a karácsonyi szeretet a papi szószéken, hazugság a sajtóban, hazugság a rádión, ha­zugság az állami hivatalokban, hazugság ünnepének nevezhet­jük Karácsonyt, ahol azok csú­folják meg legjobban a krisztusi szeretet magasztos eszméit, akik legfentebb hangon hirdetik azo­kat és szinte lenézően tekinte­nek azokra, akik a templomokon kívül szorítanak kezet egymás­sal, Boldog Karácsonyi Ünnepe­ket kívánva. Pedig talán ezek a lenézett hitetlenek állnak legközelebb az igazi emberszetetet hirdető Krisztusi eszmékhez, sőt talán hangsúlyozottan még azt is mondhatjuk, minél távolabb áll­nak a templomtól annál köze­lebb vannak az igazi Krisztusi eszmékhez. Mert lehet e na­gyobb hittel hódolni a Krisztusi eszméknek, mint amikor most is karácsony ünnepén egy olyan szent karácsonyi ünnep eljövete­léért harcolunk, amikor fölsza- badultan ünnepelhet majd az emberiség, szolgák és urak nél­küli társadalomban. Csakis az az igazi karácsonyi üdvözlet, mely ilyen érzelemmel van át­hatva. Látva ezt a sok eltérést a krisztusi tanoktól én is a bűnö­sök táborához akarok csatlakoz­ni és az ilyen karácsonyi szel­lemben akarok egy néhány szót szólni. Még pedig Mindszenti plébános úrhoz! Igen, tudatosan írtam plébános ur, habár tudom azt is, hogy már jó ideje Her­cegprímásnak lett előléptetve. Én azonban nem ismerem el ezt az előléptetést. Sőt nagyon is csodálkozok a magyar kormá­nyon, hogy addig mig Mindszen­ti plébános a magyar nép előre lépését a Magyar Köztársasági kormányforma felé, nem ismeri el, Mindszenti hercegprímássá való előre léptetését a magyar kormány elismeri. Még nem is egészen sorolhatnánk a “kővel való dobálózás” kategóriájába egy ilyen aktust, ha tegyük föl, a magyar kormány kimondotta volna, hogy addié mig Mindszen-

Next

/
Thumbnails
Contents