Bérmunkás, 1948. január-június (35. évfolyam, 1509-1534. szám)

1948-01-03 / 1509. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD Entered as second-class matter at the Post Office, at Cleveland, Ohio under the Act of March 3, 1879 VOL. XXXV. ÉVFOLYAM CLEVELAND, 1948 JAN. 3 NO. 1509 SZÁM Merénylet a tanszabadság ellen Kik az élvezői a görög nép nek szánt segélyeknek? (A Bérmunkás hasábjain már több cikkben foglalkoztunk az amerikai uralkodóosztálynak a tanszabadság elfojtását célzó tö­rekvéseivel. Erre a tárgyra vo­natkozólag a P.M. cimü lapban találtuk az alábbi értékes cik­ket. — Szerk.) Az amerikai egyetemeken egymásután hozzák azon hatá­rozatokat, amelyek bizonyos szó­nokokat eltiltanak attól, hogy az egyetem valamely épületében a tanulókhoz beszéljenek. Az elő­adás jogától megfosztott szóno­kokra a “subversiv” bélyeget nyomják rá. Pár héttel ezelőtt New York­ban a Columbia University How­ard Fast Írótól vonta meg azt a jogot, hogy az egyetem terüle­tén a tanulókhoz beszélhessen. A múlt héten New York City College járt el ugyanígy a kom­munista párt törvényhozási igazgatójával, a clevelandi Ar­nold Johnsonnal; tegnap pedig Wisconsin állam egyeteme ismé­telte meg ugyanezt Carl Marza- nival szemben. Semmi kétség, hogy holnap meg holnapután majd más egyetemekről jönnek a hasonló hírek. Az első prece­dens megtörtént, amelyre a töb­biek mint követendő példára hi­vatkoznak. De nézzük csak, milyen is az a példa, amit most az egyete­mek követnek? Miért akarnak ellenzőket rakni az egyetemi if­júság szemeire? Miért rakják fel a “keep off the grass” tiltó táblácskákat egyes intellektuá­lis mezőkre? Howard Fast esetében a Co­lumbia egyetem már egy előző esetre hivatkozik, amikor ki­mondották, hogy “vád alatt álló egyének nem beszélhetnek az egyetem területén”. Ez termé­szetes nagyon gyarló védekezés. Howard Fast ellen a vádat a kongresszus Un-American Acti­vities bizottsága emelte azért, mert nem felelt a hozzáintézett kérdésekre a bizottság kívánsá­ga szerint. Nagyon sok nem­kommunista, sőt anti-kommunis- ta amerikai is úgy tartja, hogy a Thomas bizottság túllépte al­kotmányos jogait. De azonkívül az ezen bizottsággal kapcsolatos dolgok még nem jutottak el a legfelsőbb bírósághoz, amely hi­vatva lesz eldönteni, hogy ezen bizottság eljárása alkotmányos vagy sem. SZOLGALELKÜEK De azonkivül a fellebbviteli bíróság egvik tagja, Charles E. Clark, a többségi biráktól elté­rő kisebbségi véleményében azt mondja, hogy a Thomas bizott­ság működése ellentétben áll az alkotmány első függelékével (BUI of Rights). így a Colum­bia egyetem kifogása nagyon gyarló s ez az eljárása nem egyéb, mint intellektuális és mo­rális meghátrálás akkor, amikor bátorságra lenne legnagyobb szükség. New York City College azt a kifogást adta, hogy Arnold Johnson kimondottan tevékeny kommunista s miután a kommu­nista pártot Tom C. Clark igaz­ságügyminiszter “hivatalosan” felforgatónak (subversive) je­lentette ki, az “ország érdeke kívánja meg, hogy ne adjanak neki alkalmat arra, hogy az egyetemi ifjúsághoz beszéljen”, így tehát az amerikai egyete­mek sietnek utánozni a holly­woodi mágnásokat, akik szolga- lelküleg azonnal megbüntették azon írókat, akikre a Thomas bizottság rámutatott. Az ameri­kai főiskolák igazgatói tehát ép­pen olyan készséggel igyeksze­nek kiszolgálni az uralkodó ha­talmat, mint a nagy magánvál­lalatok vezetői. Az egyetemekről eddig azt tartottuk, hogy azok az igazság őrei és igy feltételeztük az egye­temi adminisztrátorokról, hogy a tényekkel tudnak bánni. Azon­ban láttuk, hogy John J. Theo­bald dékán, aki a New York City College nevében nyilatko­zott, megfeledkezett nagyon sok igen fontos tényről. Nem mon­dotta például, hogy Attorney General Clark listája, amit az elnök informálására állított ösz- sze, még nem bírói végzés. Sőt maga Clark is tagadta, hogy a listán felsorolt szervezetek tag­jait a “hozzátartozás” alapján mind bűnösnek mondaná. Tehát nem az igazságügyminiszter, hanem az egyetemi igazgató az, aki ezt a Clark listát az egyete­mekre is alkalmazza s az igaz­gató az, aki a listából már min­denkire megállapítja a bűnössé­get is. Ezen egyetemi igazgatók gyáván az igazságügyminiszter mögé bújnak. MELLŐZIK A LÉNYEGET Wisconsin Egyetem még a többieknél is tovább megy. A múlt nyáron Columbia megen­gedte Marzaninak, hogy beszél­jen, New York City College pe­dig még pár hete is megadta ezt az engedélyt. Wisconsin Egye­tem adminisztrátora csak any- nvit mond, hogy nem adta meg Marzaninak a jogot a beszédre, “mert súlyos erkölcsi következ­ményeket vonhat maga után az (Folytatás a 3-ik oldalon) Thomas F. Reynolds a “Chi­cago Sun” görögországi tudósí­tója az alábbiakat Írja: Minden­ki tudja az utcai kávéházakban csakúgy, mint a rendőrségen és a közhivatalokban, hogy ki mennyit vágott zsebre a ropogós amerikai dollárokból. Mikor az amerikai misszió — és a pénzesláda — megérkezett, néhány tábornok nagy kard- csörtetéssel felvonult a hegyek közé, mellén összes kitüntetései­vel, szépen vasalt egyenruhá­ban, mögöttük a tisztekkel, köz­legényekkel, ágyukkal és gyö: nyörü filmfelvételeket készítet­tek. Ezek a filmek arra kellettek, hogy az amerikai adófizetőket meggyőzzék, miszerint nemhiá­ba ment a 300 millió dollár Athénbe. íme, lázas akció fo­lyik a vén görög hegyek között, jaj a guerilláknak és a kommu­nistáknak. Azt már nem filmezték le, ho­gyan masíroztak szépen vissza- a derék hazafiak, miután elpuf- fogtattak néhány töltényt és ki­lőttek néhány srapnelt a mozsár ágyukból. Az egész olyan volt, mint valami operett. — A mi tábornokaink gyávák szívesebben feketéznek a kávé­házakban és pezsgőznek a bá­rokban, mintsem a hegyek kö­zött fagyoskodjanak — mon­dotta az amerikai újságírónak egy Saloniki kávéházban egy görög professzor. A helyzettel kitünően ismerős tanár szerint “az egész háborúságnak nincs sok értelme, mert csak növeli a guerillák számát.” Helyszíni megfigyelők szerint ez a kormány csak arra jó, hogy elnyújtsa Görögország agóniá­ját, de nem képes azt megoldani. A nép jobban gyűlöli a királyt mint valha, a kegyetlen kivégzé- I sek és kínzások miatt, amelyek napirenden vannak Görögor­szágban. URÁNIUMOT TALÁLTAK BERLIN — Orosz kutatók Szászországban nagy uránium telepre találtak, melynek kiak­názását azonnal megkezdték. A közelben más uránium tele­pek is vannak, ahol a hir sze­rint közel 30 ezer német munkás dolgozik, ezek jobb kosztot és I magasabb fizetést kapnak, de nem hagyhatják el munkahelye­iket. A kibányászott uránium ércet, amely egyik főbb alkata az atombombának, lezárt vasú­ti kocsikban szállítják Oroszor­szágba. OLASZORSZÁG KÖZTÁRSA­SÁG ROMA — A nemzetgyűlés nagy szótöbbséggel megszavaz­ta az uj alkotmányt, melysze- rint Olaszország köztársasággá alakul át. A határozat január elsején lépett életbe. Az uj al­kotmány mindörökre száműzi a királyi házat. Bár a Vatikán nem tartozik olasz fenhatóság alá, mert kü­lön államot képez, hinni remél­jük, hogy nagyon kényelmet­len fog lenni a római pápa szá­mára az olasz népnek ez a dön­tése és rövidesen Chemitzky és Kukla páterek megbízatást kap­nak lakáskeresésére. MINDEN BÉRMUNKÁS OLVASÓNAK elküldtük a Naptárt, amely több hónapos munkánk eredmé­nye. A lapbizottságnak valamint az Írógárdának a célja a naptár megjelentetésével az, hogy a magyar munkások kezébe tudásuk és ismeretük terjesztésére akalmas könyvet adjon. Hisszük, hogy ezt a törekvést' megközelítettük. A naptár készítése — bár az Írógárda itt is díjtalanul végzi munkáját — nagy tételt jelent a Bérmunkás pénztárában, amely­nek helyrepótlására kérjük olvasóinkat a naptár árának beküldé­sére. Mint annyiszor megírtuk, vannak olvasóink között, akik esz­tendők óta kint vannak a munkából. Több Ízben felmondták a lap­küldését, hogy “nem akarnak potyaolvasói lenni egy munkás lap­nak.” Nem fogadtuk el lemondásukat, tovább küldjük részükre is a lapot. Ez a felszóütás is nem nekik, de azokhoz szól, akik be­küldhetik a naptár árát, sőt pótolhatják azokét is, akik nem tud­nak érte fizetni. A Bérmunkás egyedüli bevétele olvasóinak áldozatkészsége a lap fentartásáért. Hisszük, hogy ennek most is tanujelét adják. Tisztelettel a BÉRMUNKÁS LAPBIZOTTSÁGA. %

Next

/
Thumbnails
Contents