Bérmunkás, 1947. július-december (35. évfolyam, 1483-1508. szám)

1947-07-05 / 1483. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD Entered as second-class matter at the Post Office, at Cleveland, Ohio under the Act of March 3, 1879 VOL. XXXV. ÉVFOLYAM CLEVELAND 1947 JULY 5 NO. 1483 SZAM Tildy elitéli Nagy Ferencet NAGY FERENC HATALOM-ÉHES, MONDJA TILDY ZOLTÁN. — ANGOLOK TÁMOGATTÁK A MAGYAR MONARKISTÁKAT. — HIMLER MÁRTONT IS MEGEMLÍTIK A “FEHÉR KÖNYVBEN”. Budapestről jövő táviratok szerint Tildy Zoltán, a Magyar Köztársaság elnöke nyilatkozott Nagy Ferencre és általában az összeesküvőkre vonatkozólag. Először is újból megerősitette két héttel előbb tett azon kijelentését, hogy teljesen alap nélküli me­se Nagy Ferencnek az az állítása, hogy őt az oroszok megfenye­gették volna. Nagy Ferenc álli-» ___________________________ tólag ily értelmű levelet irt az angol Lord Vansittarnak, aki azt felolvasta az angol parla­mentben. “A Nagy Ferenc bukásának igazi oka”, — mondotta a köz- társasági elnök, — “az, hogy túlságosan kis embernek bizo­nyult a nagy eseményekkel szemben. Nem volt Ítélő képes­sége és azonkívül hatalom-éhes volt. Nem tanult, nem fejlődött s igy természetes, hogy amikor olyan ‘urak’ társaságába került, mint Szentiványi Domonkos, el­bukott. Elhitte nekik, hogy a nagy változás már minden perc­ben bekövetkezik.” “Kovács Béla (a Kisgazda- párt volt titkára) szintén igy vélekedett”, — mondotta továb­bá az elnök, — “és ezen embe­rek, akik a nagy változást at­tól várták, hogy a nagyhatal­mak között újabb háború fog kitörni, egy pillanatig sem gon­doltak arra, hogy ez a háború első sorban is a mi országun­kat pusztítaná el. Nagy nem volt őszinte ember. Már régeb­ben észrevettem, hogy kerül en­gem s egy bizottsági gyűlésen azt mondotta, hogy a munkás­pártok akadályozzák őt abban, hogy a Tildy politikáját köves­se.” (Tildy nyilatkozatát az an­gol táviratból fordítjuk vissza magyarra és igy csak tartalmi­lag felel meg az eredetinek, — Szerk.) A “FEHÉR KÖNYV” Végre megjelent a magyar kormány által beígért*“Fehér Könyv” az összeesküvésről. A 150 oldalra terjedő könyvben igen sok adattal bizonyítják azt a vádat, hogy az összeesküvő­ket a nyugati hatalmak, neveze­tesen Anglia és Amerika támo­gatták és hogy az összeesküvés nem csak a Magyar Köztársa­ság, hanem a Szovjet Union el­len is irányult. A Fehér Könyv szerint angol kormányhivatalnokok érdeklőd­tek az összeesküvőknél aziránt, hogy nem-e volnának hajlandók a Habsburgokat újból a ma­gyar trónra ültetni. Kovács Bé­la részletes vallomást tett az angolokkal való összekötteté­sükre vonatkozólag. A magya­rok részéről a közbenjáró Raf- fay Sándor és László Gyula vol­tak. Kovács bevallotta, hogy még 1945 március havában uta­sította Raffayt, hogy lépjen érintkezésbe az angol kémszol­gálattal (intelligence) és kém­kedjen a szovjet csapatok ellen. A külföldön létesítendő “ellen­kormányra” vonatkozólag pe­dig Szentiványi Domonoks és Arany Bálint tettek vallomást. Szentiványi vallomása szerint a Svájcban gyülekező emigrán­sok között már vannak csehek, románok és bulgárok is, akik szintén ellenkormányokat fog­nak alakítani, ha annak ideje el­jön. Arany Bálint viszont azt vallotta, hogy ha a kommunis­tákat ki tudták volna űzni a kormányból, akkor a Kisgazda- párt az ő (Arany) miniszterel­nöksége alatt alakított volna kormányt és fel akartak készül­ni arra, hogy ezt fegyveres erő­vel is keresztül vigyék. HIMLER IS KÖZTÜK VAN A Fehér Könyv megemlíti, hogy nem csak Angliával, ha­nem Amerikával is keresték a kapcsolatot az összeesküvők. Nagy Ferenc megismerkedett HIMLER MÁRTON AMERI­KAI EZREDESSEL (?), aki néhány háborús bűnöst szállí­tott ide az osztrák amerikai övezetből és általa akart kap­csolatot teremteni az amerikai körökkel. A budapesti lapok nagyon élesen támadják az ott időző i külföldi újságírókat, de különö­sen az amerikaiakat, akik a leg­szemérmetlenebb hazugságokat táviratozzák lapjaiknak. Külö­nösen felemlítik a New York Times Jack Guinn nevű levelező­jét. Állítólag tőle ered az a ha­zugság, hogy “Magyarország rendőrállam” lett, amit később a Sulyok Dezső hívei átvettek. WASHINGTON — Jékely László, volt belgiumi magyar követ, aki szintén nem ismerte el az újjászervezett magyar kormányt, repülőgépen Ameri­kába érkezett és nyilatkozatot HETT KRÓNIKA ÖSSZEGYŰJTI . . . (f.) . . . Valahogyan nagyon nagy ve­szély fenyegeti Amerikát, mert annyi sok “mentési” akció van folyamatban, hogy alig lehet azokat számontartani. Truman elnök megvédelmezte az adó vé­tóval, a szenátus ellátta a nagy védelmet a rabszolgatörvénnyel, Baruch pedig az állandó hábo­rús készenlétet propagálja a biztos védelemre. Ezek csak a főbb pontjai az agyonvédelme- zésnek és ezeken kívül csaknem minden szenátor és képviselő urnák, van egy saját maga ál­tal elképzelt patent védelme Amerika megmentésére. Nem le­het tehát csodálkozni azon, ha a nemzet nagy vezetői ilyen nagy mentő akciókban vannak, ha a nép egyszerű - gyermekei közül bizonyos rétegek megker- gülnek és szintén mentő akci­ókba fognak. Egy ilyen mentő akciós mozgalom van már je­lentősen kialakult formában New York, Quens városrészben, ahol valami újfajta CHRISTI­AN FRONT már nagy népgyü- lésre készülődve áll ki Amerika védelmére. E körül a népgyülés körül nag yvita folyik New Yorkban, mivel bebizonyítást nyert, hogy a régi bundisták és fasiszta ele­mek ütötték föl fejeiket, akik a hitleri érát áhitozzák Amerika védelmére. Ezek munkájának adott az amerikai sajtóban, amelyben tagadja azt, hogy az amerikaiak pénzügyi segélyt ígértek a Kisgazdapártnak a választásokra. Jékely, aki a fe­leségével együtt érkezett, már a La Guardia repülő téren el­kezdte a magyar kormány elle­ni propagandáját s különösen az ellen tiltakozott, hogy akár ő, avagy Nagy Ferenc is na­gyobb összeget hoztak volna el Magyarországról. De ugyanak­kor azt is tagadta, hogy ameri­kaiak pénzelik őket, de azt nem mondotta meg, hogy honnan veszik az igen költséges utazá­sokra a pénzt. Nagy Ferenc most mindená­ron azt akarja elhitetni, hogy azért kellett neki lemondani a miniszterelnökségről, mert ba­rátságos viszonyt akart terem­teni az Egyesült Államok és Magyarország között. Nagy Fe­renc egyébiránt kijelentette, hogy a “menekült kormány” (govemment-in-exile) kérdésé­vel még egyenlőre korai foglal­kozni”, ami tehát azt jelenti, hogy valóban tervezik a ma­gyar ellenkormány megszerve­zését. tekintik, hogy azon a környé­ken ahol sikerült nekik köve­tőkre találni, “No Jews, No War” felírások díszítik az egyes subway állomásokat. Persze ez, a védelmi akciójuknak csak egy mellék része, a fő pont, aho­gyan az ezrével szétszórt röpla­pokon hirdetik, McArthurt mu­száj a jövő elnökválasztásnál az elnöki székbe beültetni, akár akar, akár nem. Ennek a terv­nek megbeszélésére hívják a környékbeli munkásnépet az ut­cai demonstrációra, “Krisztus és Haza” nevében. Közben az­tán nagyon sokan akik ismerik ezen díszes társaság vezetőit, a város polgármesteréhez fordul­tak, hogy akadályozza meg az ilyen mérgezett agyú és feltét­len a fasiszta diktatúra után só- várgó alakoknak a nyilvános szereplését és ne adjon részük­re népgyülési engedélyt. A pol­gármester ur, azonban a szólás- szabadság jogára hivatkozva a rendőrség hatáskörébe utalta a tiltakozást, ami annyit jelent, hogy rendőrségi fedezet mellett kiordithatják magukat. így néz ki Amerika helyzete a védelmi téren ami a fölülről jövő irányításnak az eredménye. Azokat a szerencsétlen Christi­an Front követőket nem annyi­ra elitélni mint inkább sajnálni lehet. Nem ők tehetnek arról, hogy szellemi nyomorékok let­tek, mint ahogyan nem tehet­nek arról azok sem, akik kezük vagy lábuk elvesztése által let­tek nyomorékká. A szellemi ér­telem kanibáljai az ország élén állanak, akik a nagytőkések pa­rancsa értelmében végzik hiva­tásukat, termelik a szellemi nyomorékokat, akiket könnyen és akkor amikor akarják tud­nak az uralkodók érdekének megfelelőleg fölhasználni. Mind­erről mindig gyakrabban látha­tunk példákat melyeknek logi­kus következménye az volna, hogy a nép tömegek a saját szemeikkel lássanak és a saját fejeikkel gondolkozzanak. Saj­nos, hogy nem igy van és ezért nehéz és fárasztó az a küzde­lem, melyet mi folytatunk a tö­megek szervezésére és nevelésé­re. A Christian Front még min­dig létrejöhet máról-holnapra, mert a politikai maszlagolás még mindig a virágkorát éli. De a korszakok eltűnnek és el fog jönni az idő, amikor az emberi­séget nem kell védeni a mosta­nihoz hasonló védelmezőitől. Ha már a védelmezőkről be­szélünk, nézzünk csak egy ki-

Next

/
Thumbnails
Contents