Bérmunkás, 1945. január-június (33. évfolyam, 1353-1378. szám)

1945-01-06 / 1353. szám

(f.) Nemcsak az évek óta tartó és a történelem legvére­sebb háborúja, de a hazai front osztályháboruja is alaposan rá­cáfolt a béke, szeretet és test­vériség ünnepén a vallások év­ezredes tanításaira. Sem a há­borús helyzetre, sem pedig a munka frontján zajló küzdelem­ben nem hozott változást a sze­retet ünnepe. Ha csak azt nem nevezhetjük változásnak, hogy a háborús fronton hatványozott ütemben folytatták a gyilko­lást, mig a munka frontján sztrájkba léptek a munkások. Erről a sztrájkról akarunk egyet-mást elmondani, amit mint tanulságot levonhatunk az igazi béke és emberszeretet ün­nepének az előkészítésére. A hírhedt Montgomery-Ward and Co. üzletek munkásairól van is­mét szó, akik gyakorlatilag nem akarják elismerni, hogy a tőke és a munka közös érdeke órájuk kötelező legyen és a mai viszonyok között is 46-50 cen­tes órabérek mellett robotolja­nak ennek a célnak az érdeké­ben. Ez a tőkés vállalat volt az, ahol mint a demokratikus jo­got védelmezik a végtelen mun­kás kizsákmányolást, a milliós profit fölhalmozást, olyannyi­ra, hogy már egyszer az állam­nak katonai haderővel kellett lefoglalni ezt az üzletet és az elnökét erőszakkal kivinni on­nét. A War Labor Board most is­mét egy határozatot hozott, mellyel kötelezni akarják Mont- gomery-Wardékat, hogy lega­lább némileg tegyenek eleget a munkások jogos követelésének, akik 7 különböző városban fe­nyegetőznek sztrájkkal követe­léseik kivivására. Sőt egyes he­lyeken mint pl. Detroitban már december 9. óta sztrájkba is léptek és picketekkel vették kö­rül a Montgomery-Ward üzle­teket. A jelentések szerint a múlt szombaton a Royal Oak üzlet előtt a picketelők megun­ták kint a hidegben való sétá- lást és bevonultak az üzletbe és karácsonyi énekeket dalolva jártak le és föl. Állítólag nem voltak elég elő­vigyázatosak és árucikkeket le­dobáltak a földre és néhányan kisebb méretű ruhákat húztak magukra, mintha vevők lettek volna, melyek széjelmentek raj­tuk. A manager fenyegetőzésé­re egyesek lementek a pincébe, ahonnét baseball botokkal jöt­tek föl, amit mint valami séta pálcát kezeltek. A manager ré­mületében az államrendőrség­hez folyamodott, akik közbe­léptek és azt már tudjuk, hogy milyen körülmények között tessékelték ki a tüntetőket az üzletből. így nézett ki Detroitban a munka frontja egy nappal Ka­rácsony ünnepe előtt, jelképez­vén azt, hogy nem igen bíznak a Megváltó erejében és jobb­nak látták, ha saját maguk a nélkülöző munkások gyakorol­nak egy kis “direkt akciót” a pénzes zsákon ülő Montgomery cégre. Hogy mi lett az ered­mény ez most nem fontos, mert teljesen izoláltan egy helyen és egy iparban nem igen lehet sok eredmény még a “direkt akció” alkalmazása kapcsán sem. Ha azonban egységesen szervezett Egy Nagy Szervezet elmélete alapján lennének a munkástö­megek szervezve ,az ilyen akci­óknak azonnali hatása érezhe­tő volna. És a munkások mint saját maguk megváltói örök időkre megteremthetnék a bé­ke és szeretet ünnepét. Ha nem is nagy fontosságú ez az esemény a mai világren­gető események között, a mi részünkről mégis fontos és ta­nulságot jelent. Elsősorban is visszautasítja a sztrájk tiltó törvényt és lehetetlenné teszi, hogy azt a Montgomery-Ward féle munkásnyuzó tőkések a munkások ellen alkalmazzák. Másodszor pedig igazolja azt, hogy háború ide vagy oda, ha a tőkéseknek van joguk a há­ború alatt milliókat harácsolni, mi sem természetesebb, mint a munkásoknak az árak emelke­désének arányában követelé­sekkel előállni van joguk. Ezt a harci szellemet meg tartsa a munkásság a háború tartama alatt és fokozni kell azt a háború utánra. Nem sza­bad engedni, hogy ennek a har­ci szellemnek a letörésére erő­re kapjon a náci-fasizmus. A náci-fasizta országokban még a hírét sem halljuk többé a mun­kásharcoknak, sőt még abban a fasizta országban sem, mely nincs háborúban, mint Spanyol- ország, ahol pedig azelőtt ha­talmas gazdasági szervezetei voltak a munkásságnak. Csakis a szervezkedés védel­mének és a munkásharcok foly­tatásának a szempontjából han­goztatjuk, hogy a náci-fasiz­mus letörése elsősorban a mun­kásosztálynak az érdeke. Nem szabad felülni annak a náci propagandának, amit bizonyos elemek eddig tudatlanul, de most már tudatosan hirdetnek, (Vi.) Mint minden zivataros időkben, úgy ezen vérzivatar­ban is nagy és váratlan esemé­nyek sorozata történt, melyek nagyban befolyásolják az em­beriség sorsát ,valamint a to­vábbi kialakulását. Esetleg gyökeres, forradalmi változást idézhet elő több országban. Mert amint az egyik történe­lem tanítóm szokta mondani: “Ha ismerjük a múltat, tanul­mányozzuk a jelent és a kettőt összeadva következtetehetj ük a jövőt”. Ezzel nem azt akarjuk mon­dani, hogy a jövőt megjósol­hatjuk, hanem azt a tényt, hogy a múltban megtörtént események nagyban befolyá­solják a jövőt. Minden mostani cselekedetnek is meg van a tör­vényszerű következménye, ép­pen úgy, mint az óév estéjén tulságban elfogyasztott sze­szes italnak is meg van a bün­tetése, a másnapi fejfájás, vagy még rosszabb is. Ezzel a céllal elevenítjük fel a múlt évi eseményeket, melyek nagy­részben megszülték a jelen ese­ményeit, valamint nagyban ha­tározták meg a jövőben várha­tó dolgokat is. Ezek között a legnagyobb horderővel birt az, hogy a De Gaulle bizottságot nem ismer­ték el még a francia inváziót követő két hónapban sem, ha­nem a félig és egész fasizta ele­mekkel kacérkodva, megakadá­lyozták a nagyobb egység és előkészültség kialakulását fran­cia földön. Az egység helyett lovat adtak a reakciósoknak, akik remélték, hogy őket fog­ják tudni» hatalomra juttattni, hogy a német nácizmusnak a túlnépesedés miatt jogos volt a kifelé való terjeszkedése. Hit- lerék ezzel a propagandával nyerték meg a német munkás­tömegeket a nemzeti szocializ­mus eszméjének. Ezzel a pro­pagandával irtották ki, az iga­zi szocialistákat és igazi mun­kásforradalmárokat és gyöke­restől kipusztitották a legcse­kélyebb munkásmozgalmi jelle­get is Németországban. A mun­kásságnak résen kell lenni, a külső és belső ellenségeivel szemben. És ahogy gyakorlati­lag tiltakozik a sztrájkjogának az elrablása ellen, ugyan úgy tiltakoznia kell a náci-fasizmus propagandájának az elhintése ellen, mert a nácizmus nem­csak a sztrájkjog, de a munkás szervezkedési jogok automati­kus kiirtását jelenti. ha eléggé legyengítik De Gaul­le befolyását. Ezt a taktikát folytatták a többi országokban is, melynek viszont természetes következ­ménye volt, hogy a fasizta el­leneseket mindenfelé siettek le­fegyverezni, nehogy őket méltó sorsukra juttassák. Természe­tes, hogy ezen harcosok élet­halál harcot folytattak a nácik és azok segítőivel és nem szí­vesen adták fel azt a fegyvert, melyet sokszor életük kockáz­tatásával és baj társaik élete árán vettek el a náciktól. így összeütközések voltak Belga, Francia, de leginkább Görögor­szágban. Ezt még jobban el- mérgesitette az a tény, hogy a szövetséges katonai parancs­nokság, a politikai megbízot­tak utasításait követve, nem voltak hajlandók a nácikkal összemüködő fasizták letartóz­tatására. Sőt ellenkezőleg na­gyon sokat ezek közül tettek be fontos pozíciókba, leginkább Olasz, Görög és Belga terüle­teken. Valamint nagy arculcsapás volt az a tény, hogy éppen azok az elemek, akik a nácikkal ösz- szedolgozva meggazdagodtak és nagymennyiségű élelmet bírtak elraktározni, egyre másra ven­dégelték meg a szövetséges tiszteket ,akik amúgy is nagy barátsággal voltak az ily gaz­dag fasizta elemek iránt és csak csőcseléknek nevezték azo­kat, akik állandóan harcoltak azok ellen. Mindezen eseményeknek a természetes következménye, az európai népek elidegenedése a szövetségesektől. Valamint a fasizta elemek megbátorodása, olyan fontos és bizalmi állások­ba való bejutása, ami nagy se- gitségt nyújthatott a náciknak is, melyet legjobban Olaszor­szágban szemlélhetünk. De ami­lyen mértékben elidegenedtek a népek, az igazi fasizta ellenes harcosok, olyan mértékben csökkent a segítség a szövetsé­ges csapatok részére és még nagyobb különítményeket lekö­tött az ilyen erőszakos lefegy- verezés és rendfentartás ahe­lyett, hogy a nácik ellen tud­ták volna az ilyen önkéntes csapatokat felhasználni. Egészen valószínű az, hogy nagy lelkesedéssel fogadták a szövetséges csapatok minden segítséget, amelyet ezen föld­alatti mozgalmak adtak nekik, így csodálkozva, ha nem bosz- szankodva fogadták azon pa­rancsokat, hogy ezeket ha erő­HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD Entered as second-class matter at the Post Office, at Cleveland, Ohio under the Act of March 3, 1879 NUMBER 1353 SZÁM CLEVELAND, 1945 JAN. 6 VOL. XXXIII. ÉVFOLYAM Egy kis “direkt akció” a sztrájk­jog védelmére Az elmúlt év történelmi eseményei

Next

/
Thumbnails
Contents