Bérmunkás, 1944. január-június (32. évfolyam, 1300-1325. szám)

1944-01-01 / 1300. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD Entered as second-class matter at the Post Office, at Cleveland, Ohio un^er__fhe Act of March 3, 1879 _______________________________________ CLEVELAND, 1944 JAN. 1 VOL. XXXII. ÉVFOLYAM NUMBER 1300 SZÁM — Az Associated Press hírszolgáltató vállalat jelentése — NÁPOLY, december hó — Az Egyesült Nemzetek által fel­szabadított területeken a poli­tikai pártok nem tarthatnak gyűléseket és ezért panasszal fordultak Churchill, Roosevelt és Stalinhoz. Dél-Olaszország hat politikai pártja december 20-án gyűlés­re hívta egybe delegátusait anélkül, hogy azt az Allied Mi­litary Governmentnek (AMG) bejelentették volna. Az AMG betiltotta ezt a gyűlést, mire a politikai pártok vezetői Írásban tiltakoztak. Ezen levélben azt állították, hogy az AMG nem a moszkvai konferencia szellemé­ben jár el és úgy néz ki, mint­ha az újkeletű fasizmus eszkö­zévé akarna válni. Ezen levél vétele után a pár­tok vezetőit, köztük Benedetto Groce szenátort is az AMG fő­hadiszállására rendelték, ahol Carl Kroege alezredes “magya­rázatot“ kért tőlük. A tanács­kozás eredménye képpen a po­litikai vezérek visszavonták a vádjukat, bocsánatot kértek, de az AMG letiltó rendeletét meg­fellebbezték Stalin ,Churchill és Roosevelthez. Az AMG nyilatkozata szerint Róma elfoglalásáig minden po­litikai aktivitást betiltanak, mert a különböző olasz politi­kai pártok között igen nagy el­lentétek vannak és a veszeke­déseik hátráltatnák a katonai műveleteket. Az ellentétek kü­lönösen élesek a monarchista és a monarchia ellenes pártok között, akik már több ízben össze is verekedtek. Az Associated Press adatai szerint maga az olasz nép nem törődik a politikai kérdésekkel, örülnek, hogy napi munkájuk után láthatnak, ami egyben a napi eledelük megszerzését je­lenti. Azonban egyesek itt is politikai aktivitást fejtenek ki. Eddig hét különböző politikai pártot lehet megkülönböztetni. Az egyik ilyen csoportot a Badoglio kormány hívei képe­zik. Ezeknek jelenlegi munká­ja abból áll, hogy igyekszenek megtisztítani magukat a ki­mondott fasiztáktól. Ezt termé­szetesen nem lehet “népies” mozgalomnak nyilvánítani. A “Nemzeti Szabadság Frontja” név alatt öt politikai párt egye­sült. Ennek a vezetősége a na­pokban Viktor Emmanuel ki­rályt élesen elitélő kiáltványt adott ki, noha a csoporthoz tar­tozó egyes pártok hajlandók volnának vele megbékülni. így például a Keresztény Demokra­ták nem egyöntetűek a király ellenes felfogásban. Legnagyobb aktivitást a kommunisták fejtenek ki, akik “Civita Proletaria” név alatt lapot is adnak ki. Követelik a “hűséges hazafiak” hadseregé­nek a megszervezését, amely hajlandó lesz a fasizmus teljes kiirtásáért harcolni. A kom­munisták természetesen köve­telik a király elkergetését. Egy másik király-ellenes párt az “Akció Párt”. Ez a cso­port, (bizonyos kevésbé jelen­tékeny pontokat leszámítva) legközelebb áll a hazatért Sfor­za gróf, volt külügyminiszter­hez. Sforzát leginkább ez a párt támogatja, melyet balszár- nyu-liberálistának lehet nevez­ni. A szocialisták is konferen­ciát tartottak nemrégen és ki­adtak egy 24 pontból álló na­gyon hangzatos kiáltványt, amely leginkább a régi klasz- szikus szociálista frázisokat tartalmazza. Szó van benne po­litikai és gazdasági szabadság­ról, követelik, hogy a kormány­ban több helyet kapjanak a munkások és végre, hogy a termelésben ne a profit, hanem a használat legyen az irányadó. Számra nézve a Keresztény Demokraták csoportja a legna­gyobb. Lapjuk, amelynek cime “Risveglio”, ezt a jelszót hir­deti: “Munkások, egyesüljetek Krisztusban!” Dél-Olaszország- ban, ahol a politikai és gazda­sági életet a pápai encykléák irányították, a vallásos jellegű mozgalmak sok követőre talál­nak. A Nemzeti Szabadság Front­hoz tartoznak még a liberálisok is, akik a szociálistákhoz állnak legközelebb. Ezek is csak nagy általánosságban beszélnek és nem adnak programot a jelen gyakorlati kérdéseinek megol­dására. Ezek is ellenzik a ki­rályságot. A Keresztény De­mokraták ' nagy többsége azon­ban szeretné ennek a kérdésnek a megoldását a háború utáni időkre tolni. Azzal érvelnek, hogy ebben a kérdésben az ösz- szes olasz népnek kell dönteni, ami csak a háború után lesz ki­vihető. WASHINGTON, D. C. — Hetek óta eredménytelenül foly­nak a tárgyalások az acélmunkások CIO unionja, az acél bárók és a War Labor Board előtt, a december végén lejáró bérszerző­dés ügyében. A tárgyaló felek egyoldalúságát igazolja, hogy az acélmun­kások bérkövetelése elé is akadályokat gördítettek, amikor az j egész ipari alapórabére 78 cent maradt a szükségleti cikkek ál- ! landó emelkedése mellett. Az acélmunkások jogos elkeseredésükben már karácsony ‘ napján Ohio állam több részében beszüntették a munkát és két- { ség nem fért hozzá, hogy néhány napon belül az egész országban i megszűnik az acéltermelés. A munkásoknak ezt a bátor elhatározását látva a War Labor Board 8-4 arányban hozzájárult egy 17 centes általános órabér javításhoz. Nem érdektelen itt megjegyezni, hogy az union nem hatá­rozta el a sztrájkot, sőt ellenezte azt, de a munkások elégedet­lenségüktől hajtva, saját kezükbe vették ügyüket. Azért a WLB döntését, mint győzelmet az union elnöke Phillip Murray, hozta nyilvánosságra Pittsburghban. A vasutbárók keményebb diónak bizonyulnak a kormány részére is. Itt a tárgyalások annyira kilátástalanok a megegye­zésre és azáltal a vasutas sztrájk elhárítására, hogy Roosevelt elnök nem várva be a december 31 ultimátum idejét, de már uta­sította hadügyminiszterét, hogy tegyen intézkedéseket a vasu­tak kormánykézbe való vételére, arra számítva, hogy a munká­sok a kormánnyal szemben — mint annak idején a bányászok — nem használják a sztrájk fegyverét. A nagy vasutas uniók közül csak kettő hajlandó elfogadni a WLB ajánlatát, mig öt, amelyek a munkások többségét fog­lalják magukba, visszautasították a majdnem felére vágott kö­vetelést. Biztató jelek a Balkánról (Vi) A moszkvai konferen­cia óta nagy vereséget szenved­tek a király pártiak és a reak­ciósok az egész Balkánon. A teherani találkozás után egy pár napra, tehát miután érte­sítve lettek a konferencia ha­tározatairól, Titóék azonnal megalakították a kormányukat és “Lend Lease” segélyért fo­lyamodtak. Ez ámbár még nem lett volna elég bizonyíték, mert kérni lehet még a koldusnak is, de a legnagyobb bizonyíték ar­ra, hogy végre ha nem is hadi, ' de nagy politikai győzelmet arattak, hogy Mr. Hull és Ang­liában is a miniszterek azt a kijelentést tették, hogy ezután Titónak adnak több segélyt, mert ők legtöbbet harcolnak a nácik ellen. Ezt megelőzőleg úgy látszott, hogy az angol-amerikai hadse­regek segítségével, ha kell pus­kacsővel, gyömöszölik le a ki­rályságokat a lázadó munkás­ság torkán. Ámbár ez még az olasz királyságra fenn áll, de sem Péter szerb, sem a görög György királyokat nem igen fogják a szuronyokkal alátá­masztani, ha a nép nem akar­ja és erről meg mi biztosak va­gyunk. Nagyon vastag köd fedi úgy a moszkvai, mint a teherani határozatokat ezen ügyben, de a jel kedvező és ha mást nem is, de úgy látszik egyet elértek a haladó elemek, hogy úgy Ju­goszláviában, mint Görögor­szágban népszavazás lesz, hogy akarják-e a királyt vagy nem és hogy milyen kormányt, ki­ket akarnak a kormányra. Csakis az ilyen népszavazá­son keresztül tudják a nagy többség akaratát, kívánságát meghatározni. Csakis ilyen for­mában tudnak az elkeseredett polgárháborúk sorozata ellen védekezni. Ezt nem csak a Bal­kánra, hanem minden ország­ra ki kellene terjeszteni, hi­szen ennek a folyamatnak pol­gári szempontból sem lehet el­lene senki. Azért nagyon kelle­metlen szaga volt, amikor az angol kormány minden eszköz­Panaszkodnak a “felsza­badított” olaszok Az olasz politikai pártok nem tarthatnak gyűléseket. — Uj faj­ta fasizmussal vádolják a katonai kormányzatot. A War Labor Board jóváhagyta az acélmunkások bérjavitását 78 CENTES ÓRABÉR MELLETT NEM VOLTAK HAJLANDÓK MEGÚJÍTANI SZERZŐDÉSÜKET A MUNKÁSOK

Next

/
Thumbnails
Contents