Bérmunkás, 1943. július-december (31. évfolyam, 1274-1299. szám)

1943-07-03 / 1274. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD Entered as second-class matter at the Post Office, at Cleveland, Ohio under the Act of March 3, 1879 VOL. XXXI. ÉVFOLYAM CLEVELAND, 1943 JULY 3 NUMBER 1274 SZÁM Törvényesítették a sztrájktilal­mat Amerika fasiztái Fajháborü Detroitban (Bérmunkás helyi tudósítójának beszámolója) Amiről annyi sokat irtunk lapunk hasábjain, mint az ame­rikai fasizta erőknek nyílt ki­bontakozásáról, a múlt pénte­ken a sztrájktiltó törvény újbó­li megszavazásával befejezést nyert. Roosevelt elnök megvé­tózta a Smith-Connally sztrájk­tiltó törvényt, melyet azonban néhány órával később úgy a szenátusban, mint a kongresz- szusban kétharmad többséggel újra megszavaztak a képviselő urak, igy a javaslat automati­kusan törvényerőre emelkedett. Ez volt az a hírhedt törvényja­vaslat, mely a munkásoktól el­veszi a sztrájk jogát az állami kezelésben levő üzemekben. Mi­vel azonban egy másik törvény az államnak jogot ad arra, hogy bármely üzemet lefoglal­jon ahol a hadi termelésben bármilyen zavar van, igy ez a törvény általánosan sztrájktil­tó törvénynek nevezhető. A yankee fasizták kihasznál­va a reakciós sajtó által a bá­nyász sztrájkkal kapcsolatban felépített munkásellenes han­gulatot, keresztül hajszolták ezt a törvényt, mely az amerikai munkásokat nagyon kényes helyzet elé állította. A fő érv, hogy jelenleg háború van és nem lehet bérkövetelésekkel a termelést akadályozni világosan mutatja, hogy a sokat hangoz­tatott “demokrácia” csak mint cégér van ott a rideg kapitalis­ta osztályuralom takarására. A kapitalista profit harácsolás el­len nincsen semmiféle tiltó tör­vény és különösen nincs olyan törvény, mely börtönbüntetést szabna meg a részükre. Addig, mig a nagytőkések zavartalanul nyúzhatják le a profitot a munkásmilliókról, háború ide vagy háború oda, a munkásoktól elvették az egyet­len fegyvert, amivel életszínvo­naluk védelmére harcba szállni tudtak. Igaz ez még nem kon­centrációs tábor, de egy hatá­rozott lépés a koncentrációs tá­bor felé. A náci-fasizta eszmék­nek törvényesitése és semmi más. íme ismét egy határozott bi­zonyíték arra, hogy a kapitalis­ta osztály, osztályérdekeinek a felismerésében sokkal öntuda- tosabb mint maga a munkás- osztály. Előttük csak egyetlen érdek van, a profitjuk védelme és annak érdekében készek min­den akcióra. Ha külső ellenség veszélyezteti megvédelmezik háborúval, ha belső ellenség követelésekkel áll elő letörik sztrájktiltó törvénnyel. A mun­kásosztály tehetetlenül nézi az ellene irányuló támadásokat és addig mig a háborús fronton az élete árán lép harcba, a bel­ső fronton még a kisujját is fél megmozdítani. Mi bátran hirdettük a fasiz­ta erők első fölbukkanásánál, hogy a munkásság első köteles­sége szervezett erejével fellép­ni ellenük, mert a náci-fasiz­musnak első ténykedése min­den országban a munkásmoz­galom teljes kiirtása volt. Csak is ezért nekünk nem mindegy, hogy a náci-fasizta erők győz­nek e ebben a háborúban, vagy pedig az áldemokrácia törvé­nyesített kapitalistái. És aho­gyan nemzetközi osztályérde­künk volt más országok mun­kásmozgalmainak harcait segí­teni a fasizmus ellen, annál in­kább osztályérdekünk a saját fasiztáink ellen a legkímélet­lenebb harcba lépni. A tizenkettedik órában szó­lunk Amerika munkásaihoz. Azonnal akcióba kell lépni a sztrájktiltó törvény ellen és a csirájában meg kell fojtani az itteni náci-fasizmus terjedését. Még meg van rá a módunk, ,hogy iparilag szervezkedjünk, viszont ha ipari szervezetünket fölépítjük, mi fogjuk alkotni a törvényeket és nem a munkás- nyuzó fasizták. Minden ipari bérmunkás álljon azonnal harc­vonalba. Az ipari szervezkedést állítsuk szembe a sztrájktiltó törvénnyel. (f.) KORRUPCIÓ PUSZTÍT AZ OLASZ FASIZTA PÁRTBAN BERN, junius (ONA) — A korrupciónak az olasz fasizta pártban való nagymérvű terje­désére vallanak a visszaélés, csalás és spekuláció miatt állá­sukból elkergetett és börtön- büntetésre Ítélt fasizta vezérek, akiknek neveit hosszú lisztákon közölte az olasz sajtó. Egyikük osztályfőnök volt az exportmi­nisztériumban és egy olasz köz­lemény szerint “költekezésével és a játékbarlangokban való sű­rű megjelenésével azt mutatta, hogy titkos pénzforrások fölött rendelkezik és a leghalványabb sejtelme sincs a fasizta köte­lességekről.” (Vi.) Szomorú, midőn sikerül Szomorú eset, amidőn sikerül két fajt egymás ellen uszítani akiknek másképpen együtt kell, hogy dolgozzanak. Az állati ösztön kerekedik felül mind a két oldalon, megvadulnak és nem lehet többé velük érvelni. Sajnos a fehéreknek 85-90 szá­zaléka részben faji szolidaritás, részben elfogultságból kifolyó­lag csak a négereket látta hi­básnak. Eszükbe sem jutott az, hogy egy ellenséges csoport, a nácik és fasizták eszközeivé váltak, amikor helyeselik, hogy a feketéket megtanítsák, meg­alázkodásra kényszerítsék. Az eredmény, melyre büszke lehet az a csoport mely kezdte, 29 halott, 600 sebesült, 1200 fogoly, alig 24 óra alatt. A három ezer városi és 2,700 állami rendőr nem volt képes még csak csökkenteni sem a harcot, állandóan fokozódott, mindaddig, amig 2000 Federal katonaság be nem vonult tan­kekkel, páncélautókkal, gép­fegyverekkel és akkor mint egy jelre abba maradt az egész, csak nagyon elszórtan lobbant ki ismét a harc. A 29 halott közül 25 fekete, ugyan ez az arány a sebesültek és foglyok számában is. Dacá­ra annak, hogy a nagyobb szer­vezettség a fehérek részéről nyilvánult meg, amig a feke­ték között sokan csak a rablás­ra, üzletekbe való betörésre szervezkedtek, addig a fehérek, a néger negyedeket támadták és ahol csak érték őket. A fe­ketéknek legnagyobb részét a rendőrök sebesitették vagy öl­ték meg, sokszor váltottak go­lyót a felfegyverzett feketék­kel, akik szintén lőtték a ren­dőröket ahol találták őket és aránylag sokkal több rendőr megsebesült, 2 meghalt, mint a fehér civilek közül. A feketék között nagyon so­kan voltak akik még fiatalok. Mivel írni, olvasni nem tudnak, nem vették be őket katonának. Délről feljöttek ide, ahol sok­kal nagyobb a szabadságuk és fizetésük mint délen és a fe­jükbe szállt a dicsőség és le­het mondani, hogy Belle Island szép szigetét teljesen maguké­nak foglalták le s amikor cso­portokban vannak, sokszor pro- vokálokká lesznek mint ily tu­datlan fiatal suhancok általá­ban. így egy ökölharc tört ki a szigetre vezető hídon vasár­nap este 11 óra tájban. De a rendőrök sem tudták kik kezd­ték, még akkor nem mertek volna gondolni sem arra, hogy ilyen véres eredménye lesz. De a levegő már éveken ke­resztül puskaporos volt. Már a Fordnál levő sztrájk idején fé­lős volt, hogy kitör a fajhábo- ru, amikor Fordék 600 feketét felfegyvereztek és támadásba vitték a szrtáj kólók ellen és csak az volt a védő állapot, hogy a sztrájkolok közt is sok fekete volt, akik bátran, mint unionisták, sztrájkolok szembe­szálltak a sztrájktörő feketék­kel. És az union nem engedte meg, hogy fajkérdést csinálja­nak a sztrájkból. De Benneték mindent megtettek, hogy faji kérdéssé sülyesszék le. Ez sok kisebb nagyobb telepen megtör­tént és csak a Klan-nak, meg a náci ügynököknek adtak jó ala­pot, hogy akkor dobják a tüz- csóvát ezen puskaporos levegő­be, amikor azt legjobbnak lát­ják. Minden elfogulatlan szem­lélő előtt ugylátszik és ezt meg­vizsgálni való követelés meg­történt mind a két részről. Három héttel ezelőtt a Pack- ardnál tört ki egy sztrájk, mely faji sztrájk volt és az union tisztviselőinek állítása szerint a Klánok, akik éppen Packardnál a legerősebbek, csinálták. Ezt jelentették és kérték a hatósá­got, hogy vizsgálják meg, úgy a hatóság mint a nagy lapok agyonhallgatták ezt a jelentést. El lett feledve minden. Sike­rült a Klánoknak és náci ügy­nököknek tovább forralni az érzelmeket, amig alkalmasnak látták azt kirobbantani. Mindjárt vasárnap éjjel a feketék között azt a hirt ter­jesztették, hogy egy néger asz- szonyt gyermekével a fehérek a folyóba dobtak a hidról és azok belefulladtak, mig a fehé­rek között azt hiresztelték, hogy a feketék egy fehér le­ányt agyonlőttek vasárnap Belle Islandon. Ugylátszik ez a két hamis hir terjesztése kieszelt dolog volt és szükséges ahhoz, hogy mindkét részről felkorbá­csolja az idegeket, hogy a fenti eredményt elérhessék. MÁR A RENDŐRÖKET IS LE­CSUKJÁK BERN, junius (ONA) — Hir szerint a franciaországi Lyon­ban a német hatóságok több mint harminc francia rendőrt letartóztattak azon a címen, hogy a megszálló csapatok elle­ni többszörös merényletekben segédkeztek.

Next

/
Thumbnails
Contents