Bérmunkás, 1943. január-június (31. évfolyam, 1248-1273. szám)

1943-01-02 / 1248. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD Entered as second-class matter at the Post Office, at Cleveland, Ohio under the Act of March 3, 1879 CLEVELAND, 1943 JAN. 2 VOL. XXXI. ÉVFOLYAM NUMBER 1248 SZÁM Füstretették az AFL és A pápa karácsonyi üzenete CIO egyesítését XII. PIUS PÁPA HAJLANDÓ KOOPERÁLNI A NÁCIK UJ RENDJÉVEL IS. — A PÁPA ÉS A KATHOLIKUS EGYHÁZ BŰNÖS SZEREPE A NÉPJOGOK LETÖRÉSÉBEN. Már hetekkel ezelőtt biztos­ra lehetett vennünk azon híra­dást mely az AFL és CIO egye­sítését jelentette. Az AFL kon­vencióján határozottan kimon­dotta, hogy semmi akadályát nem látja annak, hogy az egye­sítést nem lehetne sürgősen végrehajtani, hogy a sok ha­tásköri szervezési jog fölötti veszekedések véget érjenek. A CIO részéről a fővezérek szin­tén hasonló értelemben nyilat­koztak és valóban ugylátszott, hogy a két hatalmas szakszer­vezet egyesítése csak rövid idő kérdése. Annak idején mi határozott tényekkl mutattuk ki, hogy a két szervezet egyesítésének csak vezérkedési akadályai le­hetnek, mert szervezeti formá­jában és összetételében mind­kettő egyforma csak elnevezés­ben különbözik egymástól. Ki­mutattuk, hogy mennyire be­vannak csapva azok a munká­sok, akik azon hiszemben csat­lakoztak a CIO-hoz, hogy egy ipari szervezetbe lépnek be az AFL-al szemben. A CIO semmi egyéb mint egy teljesen hason­szőrű szakszervezeti mása az AFL-nek azzal a különbséggel, hogy a tagsági dijakat egy má­sik vezérkari hatalom szedi el a jóhiszemű tagságtól. Még csak vezéri minőségben sincs valami számottevő kü­lönbség a két szervezet között, mert a CIO vezérkara ha vala­mivel alacsonyabb minőségben is, de vezérkar volt az AFL-ben is. A CIO nagyrészben csak az­ért szakadt ki az AFL-ból, hogy azoknak a nagyvezéri ala­koknak is legyen kényelmes bársonyszékük, akik az AFL bársonyszéki hivatalába már nem fértek be. És amikor azt hangoztatjuk, hogy bársony­szék ez egyáltalán nem túlzás, mert az évi 20 ezer dolláros fi­zetéseket huzó hivatalnok urak­ra bátran mondhatjuk, hogy a bársonyszékben helyezkedtek el. Az egyesítési híradásban ar­ról is volt jelentés, hogy a ve­zérkedési elosztásban megegye­zés jött létre a vezérek között, ezért még inkább biztosra ve­hettük, hogy rövidesen végre­hajtják az egyesülést. Ezen feltevésünket azonban a CIO nemrégen tartott konvenciója és később a Washingtonban ülésezni akaró egyesítési bi­zottság jelentése ugylátszik, hogy ismét egy jó időre elosz­latta. A 13-as kinevezett bi­zottság úgymint 6-an az AFL és 6-an a CIO részéről, 1 pedig a kormány által megbízott már az első tanácskozásuk kezdetén kijelentették, hogy a bizottság egyelőre beszünteti további gyűléseit .ameddig az ellenté­tek áthidalása lehetővé válik. Szóval ismét a polcra került a két szakszervezet egyesítése csak kizárólag azért mert a ve­zérek között ismét felszínre ke­rültek az elsimítani látszott el­lentétek. És ahogyan nem a tagság érdekét zolgálja a szak- szervezet, hanem elsősorban a vezérkarét, ugyanúgy az egye­sülés is csak akkor jöhet majd létre, ha a vezérkar saját igé­nyeinek megfelelőleg elintézést nyerhet. Ameddig ez nem lát­szik biztosnak a füstre van té­ve az egyesülés bármennyire is a tagság égető szükségét szol­gálná. így most tovább tart a szak- szervezeti játszma és a tagság zöme továbbra is mint figurák maradnak a vezérek kezében, tehetetlenek a vezérek paran­csaival szemben. Az ipari mun­kásság a saját erőtlenségének az áldozata, mert ahogyan munkaereje fölött a kapitalista osztály rendelkezik, szakszer­vezeti erejét a vezérek kezébe helyezte el. Az ipari unioniz- mus tanítására csak kevesen figyeltek fel és igy lehettetlen- né vált olyan ipari szervezet felépítése, ahol a szervezeti erővel, amit a szakszervezetek építésére és fenntartására pa­zaroltak el, egy hatalmas ipari szervezetet építhettek volna fel, mellyel más formát alkot­hattak úgy a mai, mint a jövő világ rendszerének. (f.) A VESZEDELMES VITAMIN. STOCKHOLM, dec. (ONA) — A német munkásságnak hogy munkateljesítésüket fo­kozzák, piroxin néven ismert izgatószert adagoltak. A mun­kásokkal azzal etették a mé­reg-tablettákat, hogy az “vita­min”. A teljesítmény eleinte csakugyan hat százalékkal fel- emelkedett, de ma már mutat­kozik az izgató méreg idegrom­boló hatása. Az üzemi balese­tek, különösen ujj és kézsérü­lések 30 százalékkal emelked­tek a szer adagolása folytán, azonkívül a szer mohó farkas­étvágyat is okoz, amit a mai élelmezési állapotok közepette a munkás nem tud csillapitani. Akik a folyó eseményeket kritikai szemmel nézik és a fel­színre dobott jelszavakat félre­dobva a lényeget veszik figye­lembe, évek óta látják és mu­tatnak rá a katholikus egyház­nak népellenes, reakciós maga­tartására és cselekedeteire. Ez a fekete reakció azonban soha nem volt aktívabb és erősebb, mint a jelenlegi pápa trónralé- pése óta. A katholikus egyház­nak fondorkodásai nagymér­tékben segítették elő a mai nagy emberpusztitást és ezt a bűnt sem imával, sem böjtö­léssel lemosni nem lehet. A katholikus egyház feje már évek óta XII. Pius pápa, akinek reakciós nézetei döntő- leg hatottak még mielőtt a pá­pai trónt elnyerte, mert mint pápai államtitkár ő irányította az egyház ügyeit már elődjé­nek hosszas betegsége alatt is. A reakciónak és kétszínűségé­nek bizonyságát adta a mosta­ni karácsonyi üdvözletében, amit a “világ népeihez” inté­zett. A gondosan kicirkalmazott politikai és nem egyházi beszé­dének lényegét két mondatban találjuk meg. Az egyik mondat szerint “igazságos békét” kö­vetel. Igazság alatt természete­sen az egyház hatalmának ki- terjesztését, az egyházi vágyó­nak növelését érti. Hogy mi az igazság és mi az igazságtalan­ság, azt ő akarja meghatároz­ni. A másik mondat szerint “hajlandók vagyunk kooperál­ni mnden uj renddel, amely igazságos békét hoz”. Vagyis a pápa majd megmondja, hogy mi az “igazság” és hajlandó támogatni a nácikat vagy a fasiztákat is, ha az ő igazságát juttatják érvényre. Még egy­szerűbben mondva, ha vele megegyeznek. Valójában ez a kijelentés a Hitlerrel való kacérkodást je­lenti. A világsajtó sem tudta ezt megmásítani, legfeljebb el­hallgatták, avagy mentegetni igyekeztek a pápát. A New York Times zsidó tulajdonosa, Arthur Hays Sulzberger sie­tett leggyorsabban a pápa vé­delmére. Végre is az amerikai nagytőke védelmezője nem hagyhatja cserben a tőkés ura­lom legszívósabb védelmező­jét, a katholicizmust. Sulzber­ger szerint “XII. Pius pápa, aki a háború övezte kicsike szi­geten van (Vatican állam) je­lenlegi helyzetében nem mond­hatott mást”. Vagyis azt akar­ja elhitetni a világgal, hogy a római pápa most éppen olyan fogoly, mint például a belga ki­rály, vagy a dánok királya, akinek tehát azt kell mondani, amit rájuk parancsolnak. Pedig valójában a pápát in­kább csak Horthyhoz kellene hasonlítani, mert mint Horthy, úgy ő is készségesen támogat­ta a fasizmust mindjárt első perctől kezdve. Sőt ma már mindenki elismeri, hogy a fas­izmus vereséget szenvedett vol­na és talán a mai világháború is elmarad ha annak idején a pápa és a katholikus egyház minden erejével nem támogat­ja a spanyol reakció forradal­mát. A pápa befolyásának tud­ható be, hogy Franco olyan nagy segítséget kapott a mai tengelyhatalmaktól ós ugyan­akkor a Nemzetek Ligáját tét­lenségre kényszeritették. A világtörténelem nem mu­tat fel még egy olyan esetet, ahol olyan tisztán látható volt, mint a spanyolok szabadság- harcában, hogy az uralomra törekvő kisebbség miként igyekszik megfosztani egy né­pet a szabadságától. És mégis azt láttuk, hogy ebben a spa­nyol nép elleni gaz merénylet­ben XII. Pius pápa, aki akkor pápai államtitkár volt, vezető szerepet vitt. És aki ilyesmire képes volt, az akarja most megszabni, hogy az igazság, amely a jövendő békét irányít­sa. XII. Pius pápa befolyása ter­mészetesen döntőleg hat a katholikus egyházra ,amely vi­lágszerte a legsötétebb reakció karjaiba vetette magát. Lát­hatjuk, hogy itt, Amerikában is a katholikus sajtó mennyire fasizta érzelmű volt egészen az utóbbi időkig. Ennek tudható be, hogy a pápa soha le nem intette Coughlin atyát, az ame­rikai fasizta vezért és náci ügynököt. Végre is az állam­nak kellett közbelépni és tiltot­ta be Coughlin atya újságját, ami egyben figyelmeztetés is volt számára. így kényszeritet­ték nyílt fasizta propagandája abbahagyására. Az amerikai magyar katho­likus papok mindenben híven követték Coughlin ocsmány ha- zudozását, sőt igen sok tekin­tetben még messzebb is men­tek, tekintettel arra, hogy csak

Next

/
Thumbnails
Contents