Bérmunkás, 1941. július-december (29. évfolyam, 1170-1195. szám)

1941-07-05 / 1170. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD Entered as second-class matter at the Post Office, at Cleveland, Ohio ander the Act of March, 3, 1879 CLEVELAND, 1941 JULY 5. Názi-blitz keresztiizébe került Oroszország NÁZIFASIZMUS SAJÁT FEGYVERTÁRSÁT TÁMADTA MEG VOL. XXIX. ÉVFOLYAM A SZTRÁJKOK IGAZI OKAI NEW YORK, junius hó — A Leviton Manufacturing Com- -pany brooklyni gyárában a mun kások 10 havi sztrájk után új­ból felvették a munkát. A hosz- szu sztrájk a munkások győzel­mével végződött, amennyiben a LaGuardia polgármester által kinevezett egyeztető, Edward Lazansky biró megítélte a mun­kásoknak a heti 15 és fél dol­láros minimális munkabért. Ez a munkások részére áitlagos 10 percentes béremelést jelent. Ez a kis hir eléggé mutatja, hogy mennyire hamisak azon hírek, amelyek szerint ma na­gyon magas béreket kapnak a munkások és a sztrájkokat csak az elégedetlen “vörösek” okoz­zák. Nem kell semmiféle ‘izmus’ ahhoz, hogy valaki a hetil5 dol­láron aluli munkabért elégte­lennek találja. A fenti hir még megjegyzi, hogy Lazansky jbiró egyben el­rendelte, hogy a 300 munkást alkalmazó gyár a munkások egészségét szolgáló higenikus intézkedéseket foganatosítson. És még ilyen helyen is 10 hóna­pig kellett sztrájkolni a mun­kásoknak a munkaviszonyok ja­vításáért. A csaló munkáltatók NEW YORK, junius hó. — Edward A. Conger szövetségi biró 1000 dollár pénzbírságra ítélte az' University Coat Tai­lors, Inc. cég tulajdonosait, név- szerint Harry Grossfeld, Al£er Dunn, Louis Abramson és Ja­cob Levinet. I Ez a cég a törvény által meg­állapított minimális munkabér­nél kevesebbet fizetett a mun- kásainak.Az ügy a bíróság elé került, ahol a vádlottak a cég könyveinek meghamisításával akarták a bíróságot is becsap­ni. Azonban rajtavesztek és bű­nösnek vallották magukat. A biró aztán 1000 dollár bírságot szabott ki rájuk és kötelezte a céget a munkásoktól elvont 2500 dollárt kitevő bér megfi­zetésére. Ebben a hírben csupán az ítélet túlságos enyhe volta a megkapó. Bebizonyult, sőt a vádlottak maguk is beismerték, hogy négyen ö s szeesküdtek egy törvény kijátszására és egy csomó ember kizsarolására. Egész bizonyos, hogy ha a mun­kások esküdtek volna össze a munkáltató kárára és a törvé­nyek kijátszására, 1000 dolláros birsággal nem menekültek vol­na meg. Lehetséges, hogy nagyon so­kan voltak olyan emberek, akik junius 22-én reggel a rádióit be­kapcsolták és a hirtelen megin­dított Oroszország elleni náci- blitz híreit hallották, hogy új­ból és újból megdörzsölték sze­meiket, azt gondolván, hogy egy rossz álom nyomai még nem tűntek el szemeik elől. A Bérmunkás olvasói nem voltak ilyen helyzetben a szenzációs hírek kapcsán. Amióta a Hitler- Sztalin szövetség létrejött, idő­ről-időre jelentettük ,hogy en­nek az árulásnak Sztalinék ré­széről nagy árat fog kelleni fi­zetniük. A Bérmunkás o 1 vasóinak most nem kell visszatáncolni a vélemény nyilvánításban, mert nem dűltek be annak a kommu- názi propagandának, amely Hit- ler-Sztalin paktumát az impe­rializmus elleni védőfalnak igye kezett beállítani. Nem dűltek be annak a propagandának, hogy a hitleri terv tulajdonkép­pen egy egyesült Európának az elérése és a magánkapitalizmus kiirtása. Nem hitték el, még a legnagyobb dobbal hirdetett uj kommunista programot sem, mely a Lindbergh féle háború ellenes, de valójában Hitlert tá­mogató platformon hangzott el. A new yorki Daily Worker, tájékán két napig csendes né­maság volt a Hitler által meg­indított Szovjet elleni hadjárat idején. A szemeikéit dörzsölték két napig éppúgy, mint a Hitler Sztálin paktum idején. Ezek a köpenyeg forgató gyerkőcök azonban nem olyan anyagból vannak gyúrva; hogy bennük a szégyenérzet legparányibb szik­ráját is felfedezni lehetne, ők két nappal előbb, teljes erejük­ből ordítozták a Hitler-Sztalin frigy párt tézisét — megvonni minden támogatásit a Hitler el­len harcoló Angliától — most, aztán teletüdőből éppen az el­lenkezőjét ordítozzák. Éppen csakhogy a csapátok átszállítá­sát nem követelik még, de bi­zonyos, hogy rövidesen már en­nek az érdekében fognak köve­telő gyűléseket egybehívni. Ezideig még nem közölhe­tünk biztos híreket a német­orosz háborús frontról, annyit tudunk, hogy a munkásnép ez­reit nyilkolták le már eddig is, városokat és falvakat égettek föl és ami rombolást és gyilka- lást a modern fegyverek elvé­gezni tudnak, az»t belevetették ebbe a harcba. Már a háború első napjaiban Hitler szövetsé­gesei mind csatasorba állottak, megkezdve Mussolini olaszor­szágától, Horthy magyarorszá- gáig. A magyar fiuk ezreit szál­lították a határra Oroszország ellen. Hitlerék oldalán. És azt a magyar Horthy kormányt akar­ják az Amerikai Magyar Szö­vetség demokrácia köntösébe bujt aljas fasiztái tisztára mos­ni a közvélemény előtt. E sorok Írójának akinek mint a Bérmunkás önkéntes tudósí­tójának a napi események és igy a háborús hirek feldolgozá­sa vagy másfél esztendeje a munkaköre, nagyon sok kelle- méllen vitája volt amiatt, mert a híreket mindenkor a Hitler elleni harc szemszögéből bírál­ta el. Úgy tűnt ez föl több eset­ben, mintha az apgol kapitaliz­mus védelmét tartotta volna fontosnak. Ez a szándék távol állott tőlünk, azonban az adott helyzetben a fasizta hordák uralmának kipusztitását tartot­tuk főcélnak. A változott háborús helyzet kapcsán, nekünk nem kellett na­pokig némák maradni. A mi álláspontunk ugyanaz, ami volt ennek a fasizta imperialista háború kezdetén. Minden erőnk­ből támogatni azt az akciót, mely a( náci-fasizmus megdön­tését akarja. Erős a gyülöle-, tünk a forradalmi munkásokat Hitler módjára kiirtó Sztálin diktátorsága ellen, de forra­dalmi munkáskötelességünk az orosz munkásnépet a még gyil­kosabb Hitler fasizmustól meg­védelmezni. Amikor a német­orosz háború kapcsán még erő­sebben hangoztatjuk, hogy “Le a nácizmussal”, nem szabad el­felejtenünk, hogy a nácizmus éltetői elsősorban a kapzsi tőké­sek és azután a nácikat erősítő álkommunisták voltak. Amikor tehát a háborús helyzetben Oroszország oldalán állunk a fasizmus elleni küzdelemében, még az a fontos osztályharcos kötelesség is mi reánk vár, hogy a fasizta diktatúra kiirtásával olyan helyzetet alkossunk, mely ben többé nem ütheti föl a fejét semmiféle gyilkos diktatúra. Ebből a borzalmas emberirtás­ból, a munkásosztály helyes lá­tása és szervezkedése, lerakhat­ja az alapzatát olyan társadal­mi rendszernek, melyben többé nem lesz lehetséges gyilkos há­borúkat indítani és a munkás­népet halomra gyilkoltatok En­nek érdekében fogunk jelentés­sel szolgálni az uj háborús hely­zetben is. (f.) NUMBER 1170. SZÁM MUNKÁS SORS A DEMOKRÁCIÁBAN HARDFORD, junius hó. — A John H. Tolan képviselő elnök­sége alatt működő kongresszu­si vizsgáló bizottság tagjai nagy érdeklődéssel hallgatták a Robins család életviszonyainak ismertetését. Ez a bizottság a védelmi iparokkal kapcsolatos munkaviszonyokat, lakásokat, elhelyezkedést, stb. vizsgálja és mint tipikus védelmi mun­kást, az itteni United Aircraft telepén dolgozó Robinst és fele­ségét hallgatta ki. A Robins család története nem sokban különbözik a többi munkásokétól és azért igen sok érdekes adatot tartalmaz. A háborút megelőzőleg Robinsék Harwichport, Mass, városkában laktak, ahol Robins a gáz-gyár­ban dolgozott heti 25 dollár fi­zetésért. Egy darabig meg is éltek ebből, de gyors egymás­után jöttek a gyerekek, úgy­hogy most már négyen vannak, a legidősebb hat éves, a legfia­talabb pedig 8 hónapos. És amilyen arányban szapo­rodtak a gyerekek, a heiti 25 dollár úgy zsugorodott össze, a megélhetés mindinkább nehe­zebb lett. Ekkor látta meg Ro­binson a repülőgyár hirdetését az újságban, jelentkezett és megkapta a punkát. Itt most túlórázással együtt heti 40 és fél dollárt keres. Azonban az élelmiszerek és a lakás olyan drága itt, hogy a többlet nem sokat jelent. Lakást 60 vagy 65 dolláron alul nem lehet kapni. Ők pedig annyit nem fizethet­nek. így másokat utánozva, egy “trailert” vettek. Előbb csak egy házilag készültet 293 dol­lárért, amelyre lefizettek 30 dollárt. Ez azonban nagyon ké­nyelmetlen volt igy becserélték egy gyári készítménnyel, amely azonban már 600 dollárba ke­rült. Erre havonta fizet 20 dol­lárt. A helyért, ahol a kocsi áll, fizet havi 12 dollárt. Külön kell fizetni a mosógép használatá­ért. Télen persze a fűtésről kell gondoskodni, ha egyáltalán ki­tudnak telelni a kocsiban. A hat tagú család részére ter­mészetesen nem valami ideális lakás egy ilyen trailer. És miu­tán Robins éjjel dolgozik, az asszony legfőbb munkája a gye­rekeket csendben tartani, hogy a férje aludni és igy pihenni tudjon. Connecticut állam a védelem részére 560 millió dollárt kitevő rendelést kapott s közel 100,000 munkást csőditettek oda, akik­nek részére nincsennek megfe­lelő^ lakások, részben pedig a fi­zetésük nem elegendő arra,

Next

/
Thumbnails
Contents