Bérmunkás, 1940. január-június (28. évfolyam, 1092-1117. szám)

1940-01-06 / 1092. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD Entered as second-ealss matter at the Post Office, at Cleveland, Ohio under the Act of March, 3, 1879 VOL. XXVIII. ÉVFOLYAM. HÍR SZEMLE _________írja: KY._________ ROOSEVELT elnök utóbbi béke lépésének, felette nagy fontosságot tulajdonítanak a kapitalista újságok. Ugyanis az történt, hogy elnökünk béke követet nevezett ki a római pá­pához. Azért Írom, hogy római, mert könnyen félre érthetnék az olvasók, mivel vannak másutt is pápák. A ki­nevezett követ egyénisége pedig sen­ki más, mint a hatalmas acéltröszt volt reprezentánsa és a munkásoktól elrabolt javak haszonélvezője. Ezzel egyidejűleg felszólította a különböző vallási felekezeteket, hogy lépjenek egységes akcióba a világ­béke érdekében. Nagyszerű ötlet ez elnökünktől, akinek jóhiszeműségé­ben nem kételkedem, azonban mégis csak nagyképűsködésnek tartom az egész cécót, mivel zseniális elnökünk is éppen oly jól tudja, mint bárki közülünk, hogy az imperializmus ha­dászai az egész világon markukba röhögnek minden olyan erőlködésen, amelynek nincsennek meg a gazda­sági támasztékai. Hiszen a háborús­kodás nem azért folyik, mert embe­rek haragszanak egymásra, vagy mert volnának akik a békét ne áhí­toznék, hanem azért, mert a haszon termelés rendszere egyre több piac­nak elhóditására törekszik. Kényte­len újabb piacok után kutatni, hogy a készárut haszonért eladhassa. Ha pedig nem akad kimeríthetetlen pi­acra, akkor elhódítja gyöngébb ver­senytársától, ha kell fegyveres erő­szakkal. Ebből a tényből kiindulva láthatjuk, hogy elnökünk újabb lé­pése ismét csak a falrahányt borsó­nak a sorsára jut. Csak újszerű fol- tozgatást jelent a kapitalizmus fosz­ladozó rendszerén. FELFORDUL minden jó érzésű ember gyomra, annak a sok kárör­vendő hírnek olvasásán, hogy miként gyilkolják a finnek az oroszokat és viszont. Az egyik hir szerint a ‘fin­nek bekerítették és elpusztították az ellenfélt az egyik ütközetben”. Kul­tur ember csak fejcsóválva vehet tu­domást ilyen vadul, a barbár korsza­kot is megszégyenítő mészárláson va­ló ujjnogáson. Csak undorral és az emberi legnagyobb szégyenérzettel, vagy megvetéssel gondolhatunk az olyan civilizációra, amelyben az em­beri élet csak annyi értékkel bir, amennyiben azzal az uralkodó osz­tály érdekét szolgálja. Mihelyst nin­csen szükség reája, vagy életéből nem tudnak hasznot kipréselni, mint­ha nem létezne úgy tekintenek el fe­lette. Nagyon szomorú eset, hogy akad­nak úgynevezett osztálytudatos mun­kások is, akik éppen úgy örvende­nek ha a finnek ellenfelei kerítik be a viszont ellenfeleket és mészárolják halomra .akárcsak a haszonérdekelt­ségek, mikor a finnek teszik ugyan­(Folytatás a 8-ik oldalon) CLEVELAND, 1940 JAN. 6 NUMBER 1092 SZÁM A KAPITALISTA TERMELÉSI REND­SZER VÉGELGYÖNGÜLÉSÉNEK VAGYUNK ÉLŐ TANÚI Szükségtelen bárkinek is feltétlenül haladó társadalmi fel-^ fogással rendelkezni arra, hogy meglássa a mai termelési rend­szerünk vergődését. Hiszen a mindenkori magántulajdon védel­mezői és áldásáainak hirdetői is kénytelenek beismerni, hogy nagy bajok vannak a mai rendszer termelésének összetételében. Beismerik és nyilvánosan is bevallják, hogy társadalmunk lét­alapja a termelésből és azzal“*» párhuzamban emelkedett más­fél század alatt hatalmasságá­nak végső magaslatára. A kapi­talista társadalmi rendszer gaz­dagságát is azzal mérik, hogy mennyi értékű javakat termel­tek ki a föld megmunkálásából, a bányákból, olajmezőkről és gyárakból. A szorgos munkás­kezek milliói járultak hozzá, hogy a magántulajdon rendsze­re eljusson a javak felhalmozó­dásának azon fokára, amidőn minden gazdagságának és bősé­gének dacára is képtelen a szük­ségleteket kielégíteni. Ezt mindenki tudja, vagy le­galább is érzi és szükségtelen volna külön bizonyítani, azon­ban a kapitalizmus megfizetett ügynökei kényszerítenek állan­dóan arra, hogy a tényeket munkás felfogásból, munkások okulására megvilágítsuk. Lás­suk hát hogyan állunk a magán- tulajdon előnyeivel? SZÁZEZER EMBER A FÖLD­RENGÉS ÁLDOZATA. Törökország történetében ez volt a legnagyobb töme- szerencsétlenség. Még talán hetek fognak eltel­ni, amíg megközeleitőleg is ösz- szeállithatják azoknak listáját, akik az elmúlt heti Törökország nyugati részében történt föld­rengések áldozatai lettek. Egyes területeken, mint pl. Anatolisban nyolcszor rendült meg a föld és az összeomló épü­letek 20.000 embert temettek maguk alá. Erzincan városban kórház, iskola és a város egy része elsüllyedt egy a föld lökés folytán megnyílott 400 lábnyi szakadékban. A föld lökéseket Európa más részeiben is érezték. Dél-Afrika különböző részeiben mintegy 25 földlökésről ad hirt a táviró. Gyengébb megmozdulásait a földnek az Egyesült Államok nyugati partvidékein is észlel­ték. A MAGÁN VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYE A magántulajdon előnyeinek magasztalói szerint, rendsze­rünk azért került kátyúba, mert a magán vállalkozások elé állan­dóan gátat emelnek nemcsak az önkényes kormányzati rendszer­ben, de itt ebben a nagyszerű demokráciában is. Tehát szerin­tük, jólesik felújítani és olvas­ni az Ipari Hirszemléből, (In­dustrial News Review) hogy ebben az országban közel 7.000.- 000 (hét millió) tanya van ma­gántulajdonban, 166.700 ipari vállalkozás, közel 40.000 olaj telep és 250.000 mértföld vasú­ti vonal. A javak termelőinek is a magán vállalatokat jelöli meg, melyszerint kizárólag az egyéni vállalkozás korlátlan sza­badságának tulajdonítható az, hogy ez az ország a világ összes széntermelésének 34 százalékát produkálja, a kibányászott réz­nek 32 százalékát, á villanyerő fejlesztésnek 35 százalékát, az autó gyártásnak 79 százalékát, a gumi termelés 67 százalékát, a gyapot 30 százalékát és a mo­zi vetítésnek 90 százalékát adja. Egy szó sincs a nyersanyag feldolgozóiról. Még csak emlí­tést sem tesznek a munka alko­tó képességeiről, ami azt bizo­nyítja, hogy a tényleges dolgo­zók a mai rendszerben nem jön­nek számításba. A mai rend­szerben a vagyon imádói előtt csak az egyéni vállalkozások, a kezdeményezők képességei bír­nak értékkel. Annyira elfogul­tak, annyira megvakultak a va­gyon hatalmasságától, hogy ha­bár tudják, de félnek beismerni azt az örök igazságot, hogy le­hetnek kezdeményezői minden vállalkozásnak, azonban kiter­melni az “ipari szemle” által is beismert bő javakat a vállal­kozók önmaguk sohasem lettek volna képesek a dolgozók hozzá­járulása nélkül. A kezdeménye­zők befektetései sohasem duz­zadhatott volna hatalmas va­gyonná, sohasem fejlődhetett volna uralkodói hatalommá, ha a kitermelt javakból, szükséglet szerűen részesedtek volna an­nak előállítói, a dolgozó milliók. Abban igazuk van azonban, hogy a vagyon felhalmozódását a magán vállalkozások korlátla­nul szabad lehetőségei hozták létre. Mi azonban azt másszóval magyarázzuk és pedig a korlát­lan kizsákmányolás szabad le­hetőségének tulajdonítjuk. Minthogy igaz a munka érté­kének meghatározott tulajdon­sága, ugyanúgy lehetséges az, hogy a munka alkotásának esz­közei, a termelésben használt szerszámok magántulajdona te­szi lehetővé, hogy a növekvő szükségletek ellenére is a javak mindig kevesebb kezekben hal­mozódjon össze. Ez viszont a magántulajdon rendszerének a természetes tulajdonsága. Az tudniillik, hogy a termelés ha­szonra történjen és ne a szük­ségletek kielégítésére. Szükség­leteink csak oly mértékben elé­gíthetők ki a magántulajdon keretein belül, amennyire képe­sek vagyunk azt megvásárolni. Hiába rendelkezik ez a föld­rész amelyen élünk, bőséges természeti kincsei, hiába van bőséges munkaerő annak a szükségletre való feldolgozásá­hoz, a népesség milliói nélkülöz­nek és nyomorognak. Egyszerű­en, mert nem tudják megvásá­rolni amire szükségük van. H&- szón reménye nélkül pedig még csak egy tüt se visznek piacra. Ez a helyzet pedig éppen annak a dicsekvésnek az eredménye, hogy magán haszonérdekeltsé­gek kezében van az ország va­súti hálózata, a szénbányák és (Folytatás a 8-ik oldalon) Az akroni magyar IWW-isták rendezésében JANUÁR 14-ÉN, VASÁRNAP DÉLUTÁN TUDOMÁNYOS ELŐADÁS LESZ A MAGYAR HÁZBAN 112 E. Thornton Street Előadó: KOVÁCS ERNŐ mtárs Clevelandból Tárgy: Marxizmus vagy Sztálinizmus. Belépő dij nincs. Mindenkit szívesen látnak.

Next

/
Thumbnails
Contents