Bérmunkás, 1939. július-december (27. évfolyam, 1065-1091. szám)

1939-07-01 / 1065. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS OF THE WORLD Entered as second-oalss matter at the Post Office, at Cleveland, Ohio under the Act of March, 3, 1879 VOL. XXVII. ÉVFOLYAM. CLEVELAND, 1939 JULY 1 NUMBER 1065 SZAM Minden fékerek össze­fogása az IWW ellen KÁLYHAGYÁRI IGAZGATÓK ,CIO MUNKÁSFÉKEREK, REN­DŐRSÉG, VÁROSI POLITIKUSOK ÉS ARANYSZAJU PAPOK EGYÜTT Frank Cedervall tehetséges IWW szervező megjelenik a loraini arénában a döntő ütközet előtt. Bili Feczkó riportja a Bérmunkáshoz. gyakorolt a loraini kályhagyár munkásainak 98 százaléka fö­lött. De e kontrol még annyit (Folytatás a 8-ik oldalon) LORAIN, 0. junius 26 — ütött az utolsó óra, amelyben dönteniök kell a loraini kályhagyári munkásoknak saját sorsuk felett. Úgy az IWW, mint a CIO, SWOC-ja, nagy népgyülések- kel fejezték be vasárnap a kampányharcot. Frank Cedervall IWW szervező, akiről túlzás nélkül már többször meg lett állapítva, hogy az IWW mozgalom törté­nete alatt, egyike a legképesebb szónokoknak és legtehetsége­sebb szervezőknek, kinek gyúj­tó szavára ezrek mozdulnak meg pillanatok alatt, az utolsó órákban engedve a meghívó sürgönynek, megjelent Lorain- ban kellő időben ahhoz, hogy az őt váró és kívánó kályhagyá­ri munkásoknak beszéljen. A CIO által összehívott gyű­lésen hat hivatalos tisztviselő­jük jelent meg. Ezek mellett felvonultattak két papot: Ft. Ahearn, loraini pátert és Rév. M. A. Burris methodista lel­készt Elmhurstről. Lorain vá­rosi politikusai egészítették ki az együttest, akik az üzletem­berek állítólagos képviseleté­ben, azon óhajuknak adtak han­got, hogy a polgárság űzze ki az IWW-t nemcsak az Ameri­can Stove Co. telepéről, de Lo­rain, Ohio vidékéről is. AZ IWW-NAK MOZGALMAS HETE VOLT Junius 12-ike óta, ahogyan a befejezett sztrájk nyomása alatt a Labor Board elrendelte a szavazást annak eldöntésére, hogy az IWW, vagy a CIO képviselje e a loraini kályha­gyári munkásokat, egyetlen nap sem telt el újabb röplapok kibo­csátása és kiosztása nélkül. E szünet nélküli fáradságos és költséges munkát az IWW ellen indított szennyáradat tette szükségessé, amit a társulat és a CIO együttesen végeztek el naponként. Amint sikerült egyik hazug­ságot a torkukra forrasztanunk már másikkal jöttek ki a nyil­vánosságra. Hétvég közeledté­vel, a röplap párbaj csúcspont­jaként, felcsigázódtak a kedé­lyek és a reakció minden remé­nye elhomályosodott. KÉT BORSÓSZEM EGY HÜVELYBEN Tudott dolog, hogy a CIO, SWOC-ja egy időben kontrólt SZÜLETÉS CSÖKKENÉS, MINT AZ AMERIKAI ORVOSOK PROBLÉMÁJA Az Egyesült Államok, több mindenben mutat visszaesést és fejlődésmögötti kullogást. A bankokban a munkásbetétek rub­rikája, egyenlő arányban lecsökkent a gyárakban fogyó mun­kaalkalmakkal: de csökkenésről számol be a születéseket nyil­vántartó statisztika is. Ezzel arányosan szaporodnak a gyermektelen házaspárok számai. Háromgyermekes csa-*’-----------------------------------------­ládok is fogyóban vannak, ami azt jelenti, hogy a lakosság szá­ma csökkenni fog. Mert csupán a létszám egyensúlyban tartá­sához, átlagban három gyer­mekszületésre van szükség. Ennyi pótolná a halandóságot, de népszaporulatot nem idézne elő. Az American Pediatrics Soci­ety — mely egyesület olyan or­vosokból áll, akik a gyermekbe­GYŐZÖTT A TUDATLANSÁG! LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT SPECIAL JELENTÉS LORAIN, O. junius 26 — 11 P.M. — A megejtett szava­zás megszámolásának végére értünk. Az eredmény: IWW mel­lett 216 — CIO mellett 222 — semlegesség mellett 13. E számokból látható, hogy 7 szóval alul maradtunk a gyár teljes meghóditásában. Ugyanakkor a CIO is kibukott 6 szavazattal. Ahhoz, hogy jogait megtarthassa, az egyezség értelmében a leadott szavazatok többségére lett volna szüksé­ge. 451-en szavaztak. A CIO úgy maradhatott volna nyereg­ben, ha 226-an szavaznak mellette. A vasárnapi reakciós felvonulásnak megvolt a hatása. Az IWW több mint száz uj tagját rémisztették agyon papi segít­séggel és hazugságokkal. Három héten belül uj választás lesz, amelyen abszolút többséget kellene kapni a SWOC-nak, egy “Mellette — Ellene” baloton. Ha e szótöbbséget nem kapják meg — és lesz rá gondunk, hogy ne — akkor két hivatalos szervezet kerül a gyárba. A nagy erőpróbán nem kesergünk, hogy igy dőlt el. Büsz­kék vagyunk arra, hogy félezer munkás között akadt 215 fé­lelmet nem ismerő olyan bátor proletár, akik a felkavart és agyon rémisztett állapotok között is megállották helyüket, mint forradalmi ipari unionisták. Ennek az eredménynek nem örülhetnek a papok, a Chamber of Commerce, a gyárosok és a CIO-isták sem. Az IWW nem adja fel a harcot és minden körülmények között tovább dolgozik azon az utón, amelyen elindult. Vasár­nap látni volt alkalmunk, hogy mire képes a reakció, de ez nem specialitása a loraini fekete seregnek. Ilyen sötét elemek­kel állott már máskor is szemben az IWW. “Tudjuk, hogy mit jelent tovább dolgozni a terepet, de tudatában annak, hogy mi a legbátrabb szervezetnek vagyunk harcosai és munkástár­sainkat mögöttünk érezve, meg nem riadunk soha!” Kínai vér — Japán arany a Wall St.-en Csak úgy eldugott kis betűk­kel megirt rövid cikkben hozták a polgári lapok az elmúlt héten azt a hirt, hogy a japán imperi­alisták 500 millió értékben át­szállították azt az aranyat, mely mint az amerikai imperi­alisták haszonrésze a Japán-Ki­naellenes háborújából, már a Wall Street birtokában pihen. Minden más vélemény ellené­re Amerika “demokráciájának” kapitalizmusa is csendes társ­ként szerepel a kianiak milliós tömegeinek legyilkolásánál, mert az aranyon amit kaptak kínai vér szárad. tegségek gyógymódjaival fog­lalkoznak, nemrég tartotta New Yorkban évi konvencióját. Az egyesület elnöke, Dr. Henry F. Helmholz, megnyitó beszédében arra hívta fel kollegáinak fi­gyelmét, hogy a “gyermekszü­letések száma, még ilyen ala­csony sohasem volt az ország történetében”. Számokkal igazolta, hogy 1938-ban 1,300,000 gyermekkel kevesebb volt az iskolai tanu­lók száma, mint 1930-ban. Bár­ha Dr. Helmholz méltatlanko­dásában elkerülte annak beis­merését, hogy a kevesebb szü­letések kevesebb orvosi jövedel­met is jelentenek, kiérezni le­hetett mondanivalójából az efö­lötti aggodalmat. Dr. Helmholtz beszéde során felsorakoztatta az okokat is. Mint mondotta, a gyermekha­landóság, az elmúlt 20 év alatt minden ezer születésből még 200 volt és ma 50-re csökkent le. És mégis: a halálozás ily tetemes csökkenési arányával semhogy a gyermekszaporulat­ról lehetne beszámolni, állandó csökkenést mutat a születési fo­lyamat. Kétségtelen, hogy a csökke­nésben nem lesz megállás. Min­den jel oda mutat, mert az ele­mek is ebbe az irányba sodor­ják. Az amerikai népek özönle­nek a városokba. A farmokon a gyermekek áldást jelentettek, mig a városabn roppant felelős­séget. A városokban kevés biztató kilátások vannak. Sok a mun­kanélküli. Viszont akik dolgoz­nak, sokan oly alacsony bérben részesülnek, amely nem elégsé­ges család fentartásra. Emel­lett a városi élet sodrában a költekezés mellett nagyobb a hajlamosság, mint a gyermek- szaporitásra. OROSZORSZÁGOT DICSÉRI Hogyan és mikor lehet ezt a gyermekdeficitet utolérni? Hit­ler és Mussolini úgy akarják e kérdést megválaszolni, hogy készpénzpótlékkal és érdemki­tüntetéssel jutalmazzák a nagy­családokat. Dr. Helmholtz meg­látása szerint Oroszország ve­(Folytatás a 6-ik oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents