Bérmunkás, 1938. július-december (26. évfolyam, 1013-1039. szám)

1938-07-02 / 1013. szám

1938 julius 2. BÉRMUNKÁS 3 oldal "ÜNNEPELTEK" BUDAPESTEN KARCOLATOK MÁV gépgyári munkások vol­tak ezek s panaszokdtak, hogy e négy nap alatt mindig talpon vannak, mint a tömeg, majd amikor vigasztaltam őket, hogy hisz fizetésüket igy is megkap­ják tehát kár nem éri őket szin­te dühösen mordultak reám és fölvilágosítottak arról, hogy ezt következő héten utána kell dol- gozniok és igy legföljebb az egészből annyi hasznuk van, hogy életük, családi otthonuk tótágast áll, de parancs és aki ellenszegül az repül. Egyik falusi csoporttal is si­került igy szóbaelegyedni, Nóg- rádverőcéről valók voltak és Drégelypalánkról. Ezek már szöktek volna vissza, mert mint elmesélték ott a Csehszlovák határon a katonaság készen áll és már közhírré tették, hogy a határtól 30 km. sávban minden eshetőségre legyenek készen a beljebb való költözésre. Ekkor volt ugyanis az, hogy a fasizta Németország ugrásra készen várta, hogy Csehszlovákiát megtámadja, amit a Csehszlo­vák 24 órán belül befejezett mozgósítással járó és Németor­szág fasizta ai’cán eldurranó diplomáciai pofonja lokalizált le. A cirkusz arénájául, hogy milyen törvényes alapon azt nem tudom az egész városlige­tet elkommunizálták Budapest népétől. A bizonyos aktusok előtt fél nappal lezárták a vá­rosligetet, tehát azt a részt is ami több kilométernyire esett a hősök terétől. Abba a lezárt részbe csakis 50 fillértől 1.50-ig (esetről esetre kellet jegyet vál­tani) vásárolható jegyekkel le­hetett bemenni és fogcsikorgat­va, szitkozódva láthatták a pes­ti benszülöttek azt, hogy kong a padokra leülni nem mehetnek, a liget 75%-a az ürességtől oda Ha valakinek a Dembinski uc- cából az Erzsébet királynő út­ra kellett mennie, ami a ligeten keresztül 15 percnyire van, bár ott az üresség miatt nem zavart volna senkit és semmit, eltaná­csolták az Aréna utón, Thököly utón egészen a Mexicói utón át való útvonalra, mely csekély 1 és fél órai fölösleges gyalog­lást igényelt. A belépő jegye­ket a rendőrség kezelte, igy ugyanis a klérusnak nem kellett fizetnie a jegyszedőknek. Az elesettt, földhözragadt, rokkant stb. u. n. mozgóárusok kb. 150- en akik cukorka, perec árusítás­ból tengetik keserves életüket szintén kilettek zárva erre az időre megélhetési, kereseti for­rásuktól a ligetből. A Sajó uccai rendőrszobán 15 perecárus volt található egyik kongresszusi délelőttön, akiktől, dacára an­nak, hogy a városligetre szóló engedélyük van egész évre, hogy a papság üzletét ne ront­hassák a 6-10 filléres áraikkal kisértek be oda és kobozták el áruikat. A kerítésen belül hem­zsegtek a cukorka és perec stb. alkalmi árusok. Ezek a cserkész­fiuk voltak. Borsos áron sütö­gették portékáikat a monopo- lisztikusan okkupáit résztvevők nyakába. A perec ára náluk pl. 20 fillér volt. Ezen kívül bort, sört is mértek a felállított al­(Folytatás az 1-ső oldalról) kalmi korcsmákban a híveknek. Nemes cselekedet ugyebár cser­készgyerekekkel csapraveretni a hordót, s mérni a bort, sört természetesen szintén dupla áron. E cserkészbutikokban pl. egy sonkászsemlye 30 fillérbe került, mig ugyanez a városi u. n. profitra elakult és profitra dolgozó buffettekben 14-15 fil­lérbe kerül. A pestieknek szóra­kozásairól maga a város is igye­kezett más módon is gondos­kodni. Például a kongresszus ideje alatt szünetelt a kissza- kasz (8 fill.) és a rendes sza­kaszjegyekkel való utazhatási lehetőség a villamoson. Egysé­gesen 30 fillérért lehetett csak villamosra ülni, mivel azonban fejetetejére volt a villamos köz­lekedés is állítva az átal, hogy sok helyen nem közlekedett a különböző felvonulások stb. mi­att. így a rövidebb utakért nem fizettek 30 fillért elmentek gya­logosan. Akik hosszabb útra mentek azok pedig azért men­tek gyalog, mert nem voltak biztosak abban, hogy érdemes e ezt az összeget megkockáztat­ni, s vájjon nem e kell gyalog részben az utat megtenni. Azok a villamosok tehát amelyek jár­tak vagy teljesen üresen vagy 2-3 utassal döcögtek az útjai­kon. A város erre a spekuláci­ójára mint hírlik alaposan rá is fizetett. Végigjártam több Rákóci úti kereskedő üzletét, áruházát, de ugyanígy a kongresszus környé­ki kereskedők üzleteiben is ér­deklődtem. Vájjon mit hozott számukra a kongresszus: a vá­lasz legtöbb helyen az volt, hogy hát “Külföldiek nincsennek s a vidékiek oly szegények, hogy nem számítanak vásárlóknak, mivel az útvonalak sem zavar­talanok igy a rendes vevők sem bírják szükségleteik céljából őket felkeresni igy nem hogy hasznuk volna de határozottan káruk származott a nagy han­gon bejelentett kongresszusból. Csak mellékepizódként irom meg, hogy a külföldiek részére igénybevett u. n. magánlaká­sok üresen maradtak mert az igénylők elmaradtak, persze a kongresszusi iroda által lekö­tött lakásrészek (szobák) kia- datlansága folytán kármegtéri- tést legföljebb a sóhivataltól remélhetnek. A kongresszus záróünnepsé­gét, miként ezért fohászkodott az egekhez, hol kérőleg, hol szit­kozódva pest népe egy hirtelen támadt felhőszakadás zavarta, meg mintegy intőjelül: “Elég volt a hamis prófétákból” ver­te szét úgy a papság, mint a népség gyülekezetét. Ez stilsze- rü befejezése volt a cirkusznak, még mielőtt Pacelli záróbeszé­dét elmondhatta volna. Nem árt izelitőül, ha leközlöm a kong­resszus egyik föltételét, mely a herék számára készített disz- emelvényen való megjelenést Írja elő: Megjelenés a diszemelvé- nyen urak részére diszma- gyar, gálaöltözet. Katonatisz­tek részére: Rendes és soron- kivüli disz. Nagykeresztek szallagján viselendők. Hölgyek részére: Akik ez­zel rendelkeznek, magyar nemzeti viselet, vagy pedig délutáni ruha fedett kivágás­sal és fedett karral. Rendje­lek hölgyek részéről is vise­lendők, amennyiben ennek birtokában vannak, első he­lyen a pápai kitüntetések. Ez a megnyitásra szóllott. A be­fejezésről pedig igy irt egyik klerikális lap: “Fájdalmas látvány volt nézni, hogy a hirtelen támadt felhőszakadásban miként vál­tak pillanatok alatt semmivé a vagyontérő női frizurák, mit hölgyeink nagy gondal készítettek el. Miként vált felismerhetetlenné az előbb még csillogó diszmagyarok színei melyekből lilás, zöldes, pirosas lé csurgott a kövezet­re. Mindenki menekült és szívfacsaró látvány volt az amikor ősz, agg teljes papi díszben a szakadó esőben két­ségbeesve integettek egy egy feltűnő autónak megállást, de azok utasaikkal elrobogtak mellettük. Pedig az utasok is papok voltak csak talán gyor­sabban tudtak a vihar elől menekülni. Amig a katholicizmus diadal­ünnepet ült, és amely összejö­vetelein a kormány egy egy tagja is felszólalt a rádió, a saj­tó szóval minden azt a célt szol­gálta, hogy az egyébb problé­mákról a nép figyelmét elvon­ják, addig a kuliszák mögött se­rényen dolgozott a reakció. 1. Az u. n. felsőház (mágná­sok külön parlamentje) 1 sza­vazat ellenében elfogadta az u. n. zsidótörvényt. 2. Megszüntették az u. n. nyi­laskeresztesek (hitler féle fas- izták) rendőri felügyeletét és helyiségeiket föloldották a ha­tósági zárlat alól. 3. Rendeletet hoztak a gyor­sított tanácsok újbóli működte­tésének megkezdésére. 4. Redeletet adtak ki a már említett sajtó megbilincselésé- re. 5. A csehszlovák határt katona­ilag megerősítették. És igy folytathanók még vagy 8-10 ponton át. S. F. BUFFALOIAK FIGYELEM! Az IWW. buffaloi Tenger- szállitó Ipari csoportja, most hétfőn, julius 4-én tartja nagy gonddal és fáradsággal előké­szített piknikjét, a helyi moz­galom és a védelem javára, a BERMO PARKBAN. A buffaloiak meghívták Mrs. Lindwayt, Mike Lindway fele­ségét, hogy szemtanúja legyen annak a szolidaritásnak, melyet bebörtönzött férje iránt a buf­faloiak tanúsítanak. A Bérmunkás Lapbizottsága is képviselteti magát. Szüksé­gesnek tartjuk, hogy minden lapolvasónk támogassa az ösz- szejövetelt és megjelenésével segítsen sikere növelésén. A kommunista párt múlt na­pokban tartott konvenciója ki­mondotta, hogy csak kizárólag amerikai polgárok lehetnek tag­jai a pártnak. A Ku Klux Klan az American Legion és hasonló alakulatok szintén csak ameri­kai polgárokat vesznek föl tag­jaik sorába. Megérhetjük még azt is, hogy a kommunisták, a másik két társasággal együtt fogják a bevándoroltakat agyon “védelmezni”. Roosevelt elnöknek egy mil­lió dolláros checket nyújtottak át, a megbénult betegek gyó­gyítására rendezett mulatságok és gyűjtések jövedelméből. Kár hogy, az agybénulás nem tarto­zik a gyógyítható betegségek közzé. Milyen sikerrel prakti­zálhatnák a jersey cityi polgár- mesteren és barátain. A gőzerővel megindult CIO szervezkedésből már csak kis cigaretta füstnyi gőz maradt meg. A nagy lármás szervezke­dés letűnt. Lewisék vezérkara most már csak a havidijak be- kollektálására koncentrálja min­den gőzerejét. Lewisék vezér­karának valóban nagy eredmé­nyeket hozott a CIO. A tagság­nak csak a jelszó maradt meg. Fizess és halgass! A Hitler uralom ellen újra egy egész napot imádkozásra szenteltek az egész világon szerte szórt zsidó hívők és a je- hovák istenét kérték föl a Hit­ler uralom megszüntetésére. Az eredmény pár nappal később ki­adott uj parancs, “üsd a zsidót”. Ameddig a hívők a szervezke­dés helyett imádkozni fognak, addig a fasizta mindig ütni fog. ötven esztendei amerikai ma­gyar társasélet után jöttek rá az Uj Előre volt szekértolói, hogy itt már csak “Magyar Vi- lág”-ra van szükség. Most már csak az a kérdés, hogy kik vol­tak sötétségben az amerikai magyarok vagy azok a pártve­zérek akik ötven év után jöttek arra rá, hogy “Magyar Világ”- ra van szükség az Uj Előre ál­tal terjesztett sötétség után. A new yorki sport arénában az egyik boxoló két perc alatt összepüfölte a másikat, a két perei munkáért közel négyszáz- ezer dollárt vágott zsebre és Európába utazott pihenni. Mondja még valaki, hogy Ame­rika nem a lehetőségek hazája! Itt mindent lehet még azt is, ha a munkások 5 cent órabér javítást kérnek s rendőrfütykö­sökkel verik őket főbe. Hát nem a lehetőségek hazájában élünk. A New York Post jelentése alapján arról értesülünk, hogy egy Fritz Boettcher nevű német munkás, munka közben a “NEMZETKÖZIT” fütyörészte és ezért hat heti börtönre Ítél­ték el Hitler pribékjei. Mégis szerencsések a német munká­sok abban, hogy a Munkás Be- tegsegélyző Szövetség “szoci­alista” vezetői közül egyik sem kerülhet Hitler helyére, ők a “NEMZETKÖZI” szóért lefe­jeztetnék őket.

Next

/
Thumbnails
Contents