Bérmunkás, 1938. július-december (26. évfolyam, 1013-1039. szám)

1938-07-02 / 1013. szám

2 oldal BÉRMUNKÁS 1938 julius 2. A LAPBIZOTTSAG NYILATKOZATA A Bérmunkás Lapbizottsága, 1938 junius 3-án tartott rendes gyűlésén, úgy döntött, hogy hozzáillő kommentárral ellátva, helyt ad a “Bérmunkás”-ban Somló Lipót és Hirsch Lipót alá­írásával ellátott és közlésre szánt dolgozatnak. Teszi ezt azért, mert nem érdem szerint bírálja a dolgokat, hanem munkásszempontból: azért, hogy a “Bérmunkásban” eddig megnyilvánult enyhe hangot felfokozza és harmóniába hoz­za azokkal az általános felháborodásokkal, melyek a Szövetség konvenciójának befejezésével, szerte* az országban megnyilvánulnak, stréber, bürokrata, állszocialista és állhazafias tisztivi­selőivel szemben. Ha mindenáron bele akarják vonni mosakodásukba lapunk a “Bérmunkás” támogatását, ám legyen. Szenteljünk ennek is egy paragrafust. Szociális, mun­kásmozgalmi bírálatunknál, mi megszoktuk, hogy nemcsak ab­ból ítélkezünk emberek és moz- golmak fölött, amit tesznek, ha­nem akkor is ítéletet mondunk, ha nem tesznek! Bármennyire is kínos Tirátok hogy a mi jóvoltunkból kerülte­tek oda ahol vagytok . . . any- nyit megengedhetünk magunk­nak e kérdés boncolgatásánál, hogy bírálat tárgyává tegyük amit nem tettetek! Nem neveltétek a tagságot! Nem neveltétek, mert elődötök­től megtanultátok, hogy egy olyan munkásintézményben, — még ha betegsegélyzőnek hív­ják is azt a valamit — melynek élén Ti lehettek, meg csak úgy maradhattok, ha szellemi képes­ségetek, elhivatottságtok és tu­dástok nem kerül mértékre. Ha olyan marad a tagság, hogy munkásmozgalmi tudást és te­vékenységet sem nem kér sem nem vár tőletek. Ha képtelen lesz mérni és mérlegelni. A “Bérmunkás” támogatásá­nak megvonása körül támasz­tott palotaforradalomnak is ez az igazi mértéke. Mert: bár az sem igaz, hogy nem tettetek semmit ellene . . . (Tettetek) viszont az érdekében igazán semmit sem tettetek! Nem volt egy szavatok sem három év le­forgása alatt az IPARI UNION- IZMUSÉTT. Úgysem, amint azt mi ipari forradalmárok értel­mezzük és hidetjük, úgysem, ahogy ti gondoljátok . . . Három éves munkálkodástok, vetélykedésben, egymás mará­sában féltékenységben merült ki a pozícióért. A megtestesült gyűlölet voltatok, maradtatok és lesztek. Kishitüek, képmuta­tók, hitetlen tamások, elvnél­küli érdekemberek vagytok, kiktől mindenki megdögöhet szeméyenként is, elvben is, csak a Ti jóllakástok legyen biztosít­va. Nem igaz az, hogy a “Bér­munkától” a támogatást a kon­venció megvonta! Igaz viszont az, hogy a ti aknamunkátokkal olyan állapot következett be, melyben a támogatást csak tő­letek és tirajtatok keresztül re­mélhettük volna megkapni. S mert mi nem vagyunk Ti . . . férfiasán és önérzetesen vág­tuk szemetek közé s borítottuk fel a számítást, hogy a kenyér­adó gazdából alamizsnát elfoga­dó koldus legyen. “Meggyőződésről” Ti nem be­szélhettek. Nálatok a meggyő­ződés nem haladja meg a fize­tett funkció kereteit. Amit tet­tetek és ahogyan tettétek min­den a körül forog. A még ben­netek hívőket megtévesztheti­tek, de minket meg nem szédít­hettek ilyesmivel. Mi jobban is­merünk benneteket is Ti ezt jól tudjátok! Hogy tévedés ne essék — mi nem harmincöt dollárról irtunk. 55-ről és az is sajtóhibaként csúszott be. Itt kérjük szere­tettel pénztakaritásról szó sin­csen! 20 dollárral emeltétek sa­ját fizetéseteket, 15-el az elnö­két, 30-at megszavaztatok ren­delkezésetekre havonként, ami kereken 65 dollárt tehát többet tesz ki, mint amennyit a “Bér­munkás” kapott a “Szövetség­től” nem tőletek . . . Egy másik téves beállításra is rá kell mutassunk. Ti olyas­valamiről beszéltek, ami a “bei­ten alul üt”. Alattomos, képmu­tató, ravasz lesipuskások soha párbajt, vagy ököl viadalt nem vívtak még. Már pedig Ti lesi­puskások vagytok. Nem men­tünk mi és nem küldtük ki em­bereinket szabályszerű ökölvia­dalra, melyen az a bizonyos “beit” elválassza a szabályosan üthető és tiltott területet. Mi nem a “belten alul” ütünk, ha­nem fején találtjuk a szeget és attól büdösödik a hal is, amint a példaszó mondja. Beszéltek Ti “közszügségleti cikkek áremelkedéséről és mél­tányos fizets javításról. Mióta a hitlerizmus elöntötte Német­országot, hipokratákból, bürok­ratákból,"kétszínű és mindenre kapható tehetségtelenekből túl­zsúfolt lett a piac. Olyan bürok­ratákat, mint Ti sokkal olcsób­ban lehet kapni. És el ne felejt­sétek azt sem, hogy az általa­tok elkönyvelt havidijak jórésze olyan emberektől folyik be ma­napság, akik a PWA. havi 60 dollárjából, a szájuktól vonják el a falatot. A fizetés javítás tehát ilyen viszonyok között sem nem igazolt, sem nem be­csületes eljárás. Becsületes lett volna a róla való lemondás, amit Ti vagytok az utolsók, kiktől elvárnánk. Ja . . . “hogy mi a kő volt az­zal az intéző bizottsággal, kik mint IWW.-isták veletek mű­ködtek?” erről még a volt inté­"A Munkás Betegsegélyző Szövetség levizsgázott" Kijelentjük és bizonyítani tud­juk, hogy mi soha, egyetlen egy osztályt, vagy titkárt nem kér­tünk arra, hogy a Bérmunkás lap támogatásának megvonását in- ditványozzák. Soha, senkit sem kértünk arra, hogy cikket Írjanak ellenük, akár az Összetrtásban, akár máshol. Amit tettünk, azt nyíltan, az össztagság szemelát- tára, legjobb, a Szövetség érdekét szemelőtt tartó meggyőződéssel tettük. Három éven át épugy, mint a konvención. Ami módunkban és tehetsé­günkben állott, megtettük a mun­kásmozgalom támogatása érdeké­ben is. Ezt bizonyítják három éves cselekedeteink, Írásaink és beszédeink, aimelyeket az Össze­tartás lapunk híven feljegyzett. Ezenkívül a Szövetség keretein kívüli/ nemzetközi mozgalmaink­ban is tevékenykedtünk. Sajnos erre a tevékenységünkre nem sok időt engedett meg állandó túl­munkákra berendezett hivatalunk. Ezért nagyfokú igazságtalan­ság és valótlanság azt imi a Bérmunkásban, hogy: “láttuk azt a mesterségesen felépített, mun­kásellenes hangulatot, melyet az intézőségük, két nemzetközi szo­cialista titkárral az élén, az utób­bi három esztendőben felépített” . . . Ennek egyik főoka volt a Bérmunkásnak juttatott havi tá­mogatás, mellyel az öntudatlan tagságot föllázitották ‘“pénztaka- ritás” jelszóval felhasználni tud­ták céljaikhoz. Most már láthat­ják, mennyire becsapták a tagsá­got, mert a megtakarítás helyett a titkárok és az elnök fizetését havi 35 dollárral emelték” Elég ennyit idézni a rossz és lelkiismeretlen mondatokból. Mind a belten alul üt bennünket. A “munkásellenes hangulatiról szó­ló dajkamesét már tulkomolyan figyelembe vettük fentebb. De mi a kő volt az intéző bizottsággal, amelynek “élén” álltunk. Kikből állott ez az intézőség. Kilenc tag­ja közt 4 az IWW tagja volt és 2 tag a “kontroljuk alatt állott”, őket érdeklő kérdésekben velük szavaztak. És most megállapítják, hogy ez az intézőség három éven át munkás ellenes hangulatot ké­szített elő. Ejnye, de rövid az em­lékezésük! Ezért önök most eleget tesz­nek “ipari unionista” hitvallásuk­nak és a konvenció által csaknem egyhangúlag megszavazott, havi 10 dolláros fizetésjavitásunk el­len lázitják a tagságunkat. Pedig mi nem kaptunk fizetés emelést 1935 óta, dacára mindennemű túl­munkáknak, dacára minden köz­szükségleti cikk áremelkedésének. Higyjék el, munkástársak, ön­ök nagyon rossz szolgálatot tesz­nek a saját szervezetüknek és lap­juknak, amikor a felelőtlen rágal­mak és valóban munkásellenes lá- zitásuknak és személyes bosszút kielégítő támadásoknak a szolgá­latába állítják. Szégyen. Most, hogy a Szövetség továb­bi támogatásuk elől elzárkózott, minden berekedt és hamis hang­jukkal a Szövetség és tisztviselői ellen fordultak. Egyben igazuk van mégis: a Munkás Betegsegélyző Szövetség valóban levizsgázott; de kitűnő eredménnyel. Ezzel szemben: bu­kásukért bennünket akarnak bűn­baknak megtenni. Ahelyett, hogy a saját önzésüket, uralkodni aka­rásukat, reakciós gondolkodásu­kat és berozsdásodott, hiányos szellemi fegyverzetüket tennék a vádlottak padjára. Illő tisztelettel a M.B.Sz. “fize­tett” közhasznú bürokratái: Somló Lipót, Hirsch Lipót ző bizottság szóban forgó tag­jai is fognak csevegni. Erre ők lesznek hivatottak. És már most eláruljuk a nagy TITKOT hogy jelentkeztek is szólásra, így hát nem vágunk az ügyek elé, hanem ezt a pikáns részét az ügynek nyitva hagyjuk és rájuk bízzuk. Megerőltetésre van szüksé- gün ahoz, hogy megmaradjunk a tárgyilagosság keretein be­lül, midőn visszautasítjuk azon megokolástokat, hogy lapunkat “személyes bosszút kielégítő tá­madásoknak a szolgálatába ál­lítjuk”. Mert ha ez fennállott volna, veletek szemben, akkor is igazolt? S mert fent nem áll, állításotok vakmerő hazugság! És, hogy milyen szolgálatot teszünk mi, Ti azt képtelenek voltatok elbírálni sajátos fogya­tékosságaitok folytán a múlt­ban és erre alkalmatlanok lesz­tek méginkább a jövőben. Ha­mar elfelejtettétek azt, hogy hasonló jószolgálatunknak ered­ményeként kerültetek oda, ahonnan most fölényes itélete- .ket próbáltok mondani fölöt­tünk. És mi joggal hisszük, re­méljük, hogy lessz idő, amikor a mi szolgálataink fölött sok­kal többet fogtok még sírni és lessz alkalmatok még sokat el­mélkedni, mint ahogy elődötök­nek is bőven kijutott hasonló jókból. A befejezés, kevés módosítás­sal helyes, csupán egy kicsit ko­rán és rossz helyre lett adresz- szálva. Ante diem nátus — An­te diem barbarus — Ante diem mortus. — Idő előtt született — Idő előtt nőit szakálla és Idő előtt halt meg — örökíti meg a közmondás a mohácsi vész al­kalmával vizbefult tehetetlen király tragédiáját. Bocsánat, de nekünk tetszik a befejezés: így jól fog hang­zani, ha majd megírhatjuk: “Most, hogy a Szövetség to­vábbi ELTARTÁSUK elől el­zárkózott, minden berekedt és hamis hangjukkal ellenünk for­dultak. — Bukásukért bennün­ket akarnak bűnbaknak meg­tenni ahelyett, hogy saját ön­zésüket, uralkoniakarásukat, re­akciós gondolkodásukat és be­rozsdásodott, hiányos fegyver­zetüket tennék a vádlottak pad­jára”! Ez az! A CLEVELANDI családi ki­rándulást elverte az eső. Julius 17-én vasárnap fogjuk azt meg­tartani ha esik ha fuj. A cso­port ezúttal úgy fog hozzáké­szülni, hogy esős idő esetén a Bérmunkás Otthonban fogyasz- szuk el a bevásárolt élelmiszere­ket. Ne ígérkezzen hát el más­hová, hanem tartson velünk, a julius 17-iki kiránduláson. KONVENCIÓS BÉLYEGEK. Az IWW. Egyetemes Végre­hajtó Tanácsa, több csoport in­dítványa értelmében úgy hatá­rozott, hogy ez idén egyetemes konvenciót hiv egybe. A konvenció költségeinek fe­dezésére, 25 centes bélyegeket bocsájtottunk ki, melyek besze­rezhetők a titkároknál és a dele­gátusoknál. Szükségesnek tart­juk, hogy minden tagunk, lega­lább is két ilyen bélyeget vásá­roljon. Chaster Zook G.E.B. elnök

Next

/
Thumbnails
Contents