Bérmunkás, 1936. július-december (24. évfolyam, 900-925. szám)

1936-07-04 / 900. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS Application for transfer of second-class entry from New York, N. Y. to OF THE WORLD Cleveland, Ohio pending VOL. XXIV. ÉVFOLYAM. CLEVELAND, 1936. JUL. 4. NUMBER 900 SZÁM. Sztrájk nélkül 5 százalékos bér- javitást nyertek a 440-hez tartozó American Brass Co. munkásai Nagyarányú harcok Spanyolország területén CLEVELAND, 0. — A város rézmegmunkáló, telepeinek mun­kásai között egyre erősebb a felismerése annak, hogy hely­zetük megjavítására minden más csoportosulásnál a legal­kalmasabb az IWW 440-es Gép­ipari Szervezete. Az American Brass Co. a harmadik rézmegmunkáló te­lep a városban, amely az IWW- hoz csatlakozott és a munká­sok, bár csak az elmúlt télen cserélték fel AFofL kártyáju­kat a vörös kártyával, mivel a korrupt unióban nem törődtek velük másként mint, hogy a havi járulékot pontosan bekol- lektálják. Az IWW az elmúlt hónapok­ban igyekezett megismertetni ezekkel a munkásokkal a mun­kaerejükben rejlő erőt vala­mint az IWW harci módszereit, amely szerint erejükhöz ké­pest a munkások nemcsak fel­állítják ' a követeléseiket, de azokat ki is harcolják. Ez a tanítás nemcsak gyökeret vert a munkásokban, de annak alap­ján határozták meg mostani követelésüket, amelyet a mun­kaadók a gyárosok szövetsé­gének — ezek nagyon jól is­merik az IWW komoly megmoz­dulásait — az ajánlására tel­jesített is. Általános ötszázalék kivívá­sa, aban az időben, amikor leg­több gyárban munkás elbocsá­tás van, jelentőséggel bir el­sősorban a szervezet erejét igazolja. Az IWW-ba beszerve­zett clevelandi gyárak vala­mennyiében a munkások dol­goznak, nincs letevés, ha egy vagy két hétre kevesebb a munka, úgy azt a munkások arányában osszák el. A mun­kások nevelése a gyári gyűlése­ken és az irodalom utján fo­lyik. A helyi szervező bizottság keresi az összeköttetéseket újabb munkatelepek dolgozói­val. MONONGAHELA, PA. — Annak dacára, hogy állandóan azzal utasítják el a munkások egy nagyobb darab kenyérért való követelését a munkaadók, hogy az üzem ráfizetéssel me­gyen, hogy valószínű le kell zárni a mai termelést is, min­den esetben az elmúlt eszten­dőben a részvényesek osztalé­ka 28-tól 64 százalékig maga­sabb volt az előbbi esztendők nyereségénél. Ezt a jobb üzleteket várást igazolja az a több százezres újabb befektetés, amelyet a Pittsburgh Porous Drain Pipe Company most eszközölt azzal, hogy a monogahelai Cyclops Foundry gyártelepet bérbevet­te és azt csőgyárnak rendezi be. Maga az a tény, hogy a washingtoni törvényhozás tör­vényszakasszal eltiltotta sztrájk­törőknek egyik államból a má­sikba való szállítását, igazolja, hogy ez az aljas cselekmény iparrá és veszedelmes iparrá fejlődött ki Amerikában. Bé­kés munkások és polgárok szá­zai lettek évente áldozatai már eddig is ezeknek a feketelelkü legényeknek. Sietünk azonban kijelenteni, hogy mi és velünk együtt az öntudatos munkások ezrei nem hisznek abban, hogy most már nem lesznek sztrájktörők a bérharcok esetében. Először a törvény csak arról intézkedik, BARCELONA. — A város közegészségi munkásai teljes győzelmet arattak tiz napi mun­kaszünet után a CNT vezetése alatt. A sztrájk tartamán a városi hatóságok meghúzták a vészharangot, hogy a “nép egészsége veszélyben forog.” “Járvány lesz a következmé­nye.” “Törvényt és rendet kell teremteni,” stb. frázisokkal igyekeztek a lakosságot a sztrájkolok ellen uszítani. Amíg a szemét és szenny gyülemlett az utcákon a sztrájk- bizottság a fenti uszításra fe­leletül kijelentette, hogy ha a sztrájkoló munkások oly fonto­sak a közegészség biztositásá­A munkások százai találnak itt újabb elhelyezést, de mivel a szervezkedés idegen fogalom még előttük bizonyos, hogy éh­bérért kell roskadásig terjedő munkát végezniök. Pedig mi sem igazolja jobban, hogy az ipari szervezetnek milyen sze­repe van ezeknek a munkások­nak a megélhetése rendezésé­ben, mint az a körülmény, hogy ugyan ennek a vállalatnak New York, Chicago és Pittsburghban is vannak telepei amelyeknek munkásai vagy szervezetlenek, vagy külön-külön szervezetet alkotnak és harcok esetén egyik város munkássága töri le a másik város, de ugyan azon munkaadó munkásainak a meg­mozdulását. hogy más államokból nem sza­bad szkbeket hozatni. De az illető állam minden zugát fel lehet keresni és a sztrájktörő­ket toborozni, ez nem lesz tör­vénybe ütköző cselekmény. Még az sem, ha New Yorkból Cleve- landba érkezik 500 erre hajla­mos legény és a clevelandi iroda viszi ki őket Kent vagy Akron- ba, mert ez törvényesen Cleve- landból került oda. A munkásoknak nem Wash­ingtonból kell várniok harcuk n eg vívásában a lehetőséget, de a aj át szervezettségükben, amely­re a legtisztábban az IWW ta­nítja őket és teszi lehetővé az ipari szervezetek kiépítésével. ra, miért nem adják meg a követelésüket és minden ve­szély megszűnik. Az ipari munkásság már elő­zőleg is részese volt a tisztát- lanságnak és úgy gondolkoztak, hogy inkább szagolják a fel­gyülemlett szemetet, mint elle­ne forduljanak munkástársaik­nak. Még tovább menve elha­tározták, hogy ha záros határ­időn belül nem teljesitik a sztrájkolok követelését szimpá­tia sztrjákra mennek. Ez az érv használt. A városatyák megijedtek, hogy az amugyis feszült helyzet még bonyodal­masabbá válik és megadták a sztrájkolok követelését. Az elért eredmények: 25-től 30 százalékig a bérek javítása; 39 órás munkahét a földfelet­ti munkásoknak és 36 a kaná­lisokban dolgozóknak; munkaru­hát a város adja; sérülés esetén a hetibérnek 75 százaléka fi­zetendő; a túlórái munka teljes eltörlése és minden szerszámot a város köteles szolgáltatni. A kormány sztrájktilalma dacára a helyzet mind feszül­tebbé válik szerte az ország­ban. Mig egyes iparokban meg­adják a követeléseket, más ipa­rokban százezrével szüntetik be a munkát. Madridban az épü­let és ruhaiparban szünetel a munka, melyhez utólag csatla­koztak a nyomdászok és a vá- góhidakon alkalmazott munká­sok. Más városokban hasonló iparokban már szünetelt a munka hosszabb idő óta. Szá­mítás szerint Madridban több mint 130 ezer munkás áll sztrájkban a jelenben. A folyton terjedő sztrájkok­ért a politikai pártok egymást okolják. Mind a saját ügyé­nek tekinti a sztrájk elnyomá­sát és ajánlatokból nincs hiány a használható eszközöket ille­tőleg. Ezek az eszközök termé­szetesen sem a jelen sztrájko­kat nem szüntetik meg, sem a jövőknek elejét nem vágja. A munkabeszüntetések nem poli­tikai okokból erednek és ily módon meg sem lehet szüntetni azokat. A munkásságot gazda­sági helyzete kényszeríti a sztrájk fegyverének a használa­tára és ennek javulása csök­kentheti csak a munkabeszün­tetéseket. A sztrájkok vegleg csak akkor szűnnek meg, ha megszűnik a kizsákmányolás, amelyen a bérrendszer alap­szik. PROSPERITÁS A RÉSZVÉNYESEKNEK Nem lesznek idegen sztrájktörők Kórházba szállítottak hét unió vezért Akronban AKRON, O. — Itteni levele­zőnk az elmúlt hét eseményei­ről számol be lapunk más he­lyén, ahol regisztrálja, hogy a gumigyári munkások ismét kö­télnek álltak és az union tiszt­viselők leszereltek egy általá­nosnak ígérkező ülősztrájkot. Hogy a tisztviselők sorozatos árulásai nyomot sőt elkesere­dést hagynak a munkások kö­zött, bizonyítja, hogy az el­múlt napokban hét union vezért az utcán több mint háromszáz főnyi tömeg megtámadott és a tetlegességek folytán kórházba kellett őket szállítani.

Next

/
Thumbnails
Contents