Bérmunkás, 1936. január-június (24. évfolyam, 874-899. szám)

1936-01-04 / 874. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS Application for transfer of second-class entry from New York, N. Y. to OF THE WORLD -----—^Cleveland, Ohio pending _____________________________________________. O/mS_____________________________________ VOL. XXIV. ÉVFOLYAM. CLEVELAND. 1936 JAN. 4. NUMBER 874 SZÁM. Felmentette a bíróság Arthur Ross gyilkosát LOS ANGELES, CAL. — 1935 december 11-én zárult le utolsó fejezete azon gyáva és alávaló gyilkosságnak, mely- nekArthur Ross, az IWW 510-es számú ipari szervezetének és az ILA san pedroi lokáljának tag­ja az áldozata. A gyilkos tá­madást Edgar Rueb, a munkál­tatók szövetsége által szerve­zett vigilante bandának tagja követte el minden kihívás nél­kül és anélkül, hogy Ross mun­kástársunknak alkalma lett vol­na védekezni. A nyomorult bé­renc orvul támadta meg áldo­zatát, amint az az ILA helyi­sége előtt sétált 1935 szep­tember 1-én. A bérenc Rueb felmentése nem volt meglepetés azok ré­szére, akik az ügyet közelebről ismerték és akik tisztába van­nak a los angelesi “igazságszol­gáltatással.” Dacára annak* hogy több szemtanú állította,, hogy Rueb minden provokálás vagy szóváltás nélkül, hátulról ütötte le Ross munkástársunkat, az esküdtszék Rueb hazug vallo­másának adott hitelt, melysze- rint attól való félelmében, hogy Ross elveri őtet és önvédelem­ből mérte Rossra a halálos ütést. Még a kettő közötti fizi­kai külömbség is megdönti ezen hazug állítást, amennyiben Ross idős ember és 150 fontnál kis- sebb súlyú, mig ellenfele fiatal és 184 font a súlya. A rendőrség eljárása annak idején, amint az a tárgyaláson is beigazolást nyert, a legbru- tálisabb és legelitélendőbb. Ugyancsak bebizonyult, hogy az ápolónő, aki a rendőrállomá­son az első segélynyújtásnál fvan alkalmazva, egyáltalán nem érdemes arra, hogy oly állást töltsön be, mely emberiességet követel. Mert amikor Rosst be­szállították halálos sebből vé- rezve az első segély tnyuj tó helyre, az ott alkalmazott ápo­lónő anélkül, hogy meggyőző­dött volna a sérülés természe­téről, felületesen bekötözte a sebet és a sérültet kitették az utcára. A sérült vánszorgott amig birt, félig eszméletlenül és amikor a fájdalomtól össze­esett, bevitték a rendőrállo­másra és a részegeket gyűjtő cellába dobták, ahol egész éjje­len át a cementen feküdt hal­dokló állapotban. A rendőrség ezen hanyagsá­gát használta ki a gyáva gyil­kos védője, ennek tulajdoní­totta a halál bekövetkezését és nem az ütésnek, melyet Rueh mért rá. Tagadhatatlan, hogy a rendőrség brutalitása nagy­ban hozzájárult, de ez még min­dig nem menti fel a bérencet a gyilkosság vádja alól. Az esküdtszék nem egészen egy óra hosszat tárgyalt, mire meghozta a végzést, mely Ru- eb-t felmenti a gyilkosság vád­ja alól. Vájjon az International Longshormen’s Association san pedrói lokálja hasonlóan fog-e eljárni? Megtürik-e tagjaik so­rába továbbra is Rueb-t és egyet értenek a vigilante garáz­dálkodással ? Ha nem, és el­akarják hárítani a szervezetről azon vádat, hogy bérenceket és gyilkosokat védelmez, a leg­főbb ideje, hogy kizárják tag­jaik sorából Edgar Rueb-t és elüldözzék a rakpartokból, mint a halálos kórt. A legenyhébb eljárás, amit az ILA tagságától el lehet vár­ni, hogy nem tűr meg tagjai sorában szervezett munkások gyilkossát. és nem vesz ilyene­ket védelmébe, hogy a jövő­ben hasonló orvgyilkosságot kö­vethessen el. — X-13. Az Ohio Insulator Go. elleni sztrájk a héten végett ért BARBERTON, 0. — Híradás­sal voltunk, hogy az itteni In­sulator Co. telep munkásai sztrájkban vannak mivel a tár­saság a szervezkedés jogát nem volt hajlandó elismerni, vala­mint egyébb egészségügyi sza­bályt betartani. A három hónapig tartó harc most a munkások részleges győzelmével befejeződött. A munkások kivívták a szervez­kedés jogát és egyébb kisebb követelésüket. A harc kezdettől békés volt, de mivel a gyáros látta, hogy a munkásokat a kiéheztetéssel nem tudja a munka felvételére bírni a városi rendőrségtől kért segítséget, amely — szokatla­nul — hivatkozva a munkások békés picketelésére, visszauta­sított. Ekkor a sheriff szolgá­latát vette a gyár igénybe, aki egy gengszter csapatott szer­vezett, hogy ha formálisan is a munkát felvegyék. Ezt a sztráj­kolok megakadályozandóan erő­sebb picket alá vették a tele­pet és valóságos háborús álla­pot fejlődött ki, amelyről an­nak idején részletesen beszá­moltunk. Barbertoni levelezőnk Írja, hogy a munkások összetartá­sát nem tudta megbontani, sem az erőszak alkalmazása, sem a munkás vezérek ármánykodása és igy az Insulator Co. kényte­len volt a sztrájkoló munkásai­val megegyezésre jutni, akik a munkát a héten már újból fel is vették megerősödve az ösz- szetartásban rejlő hatalmas erő tudatával. B—f. A halál karjaiba küldik NEW YORK, N. Y. — Hosz- szu hónapok óta folyó vizsgá­lat, kihallgatás, beidézés, stb. GONDTERHES, NEHÉZMUNKÁBAN. Stalin József az orosz nemzet teljhatalmú diktátora, mind- sürübben kerül a fotografáló machina elé. Még röviddel eze­lőtt bravúros munkát végzett az a photoreporter, akinek sike­rült lemezen Stalint megörökíteni. Ma, ugylátszik maga keresi a népszerűsítésnek ezt a módját. Képünkön az orosz diktátor autogramot ad két orosz nőnek, akik aligha a napi gyári munka után keresték fel az aláírás végett Stalint. “hivatalos” eljárások előzték meg a washingtoni munkaügyi hivatal végzését Feraro és Sol- litto olasz származású munká­sok ügyében, mig végre elren­delték deportálásukat. Az or­szág számos ipari központjá­ban tiltakozó népgyülések zaj­lottak le a deportálás ellen, azonban mindennek dacára a munkaügyi hivatal értesítette Sollittot, hogy 20 napon belül letartóztatják és azonali depor­tálásra fogva tartják. Ferraro és Sollitto nem volt részese semmiféle kriminális cselekedetnek és az egyedüli bünük az, hogy hisznek a sza­badszólás és szabadsajtó jogá­ban ebben az országban. Fer­raro 30 év óta lakosa az Egye­sült Államoknak, Sollito pedig 15. Az utóbbi egy három éves leánygyermek apja, aki Ameri­kában született és anyja, aki el­halálozott szintén amerikai szü­letésű volt. Deportálása a gyer­meket teljesen támasz nélkül hagyja, mivel nincsennek közeli rokonai itt. A megbocsájthatatlan bűn, melyet elkövettek Ferraro és Sollitto, California állam Oak­land városában, ahol közösen vezettek egy éttermet, hogy a “MAN” cimü anarchista folyó­irat szerkesztőségének megen­gedték, hogy restaurantjuk le­gyen a szerkesztőség cime. Meg­jegyzendő, hogy a “MAN” ci- (Fojyt. az 5-ik oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents