Bérmunkás, 1935. július-december (23. évfolyam, 850-873. szám)

1935-07-06 / 850. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS Application for transfer of second-class entry from New York, N. Y. to OF THE WORLD ^—Cleveland, Ohio pending------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­VOL. XXIII. ÉVFOLYAM. CLEVELAND, 1935 JULY 6. NUMBER 850 SZÁM.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_ V J ----------------------------------­A lumber bárók sztrájktörőket toboroznak, de nem nagy sikerrel AZ OLOMMERGEZES VESZÉLYESSÉGE PORTLAND, ORE. — A nyolc hét óta tartó erdei és fürészmalmi munkások sztrájk­ja ez időszerint még változat­lan. A sztrájkoló munkások ezen a vidéken még mindig ki­tartanak az eredeti követelés mellett, mely: 75 cent órabér és heti 30 órai munkaidő. A lumber bárók a munkások követelésének visszautasítását azzal okolják meg, hogy az ipar nem jövedelmez eleget, hogy ily magas béreket fizet­hessenek. Ezzel szemben a mun­kások azt állítják, — és a lát­szat igazolja őket, — hogy igen. A munkásság állítása mellett szól az a tény, hogy dacára an­nak, hogy a munkások már nyolc hete sztrájkolnak, a lum­ber bárók közül még egy sem szorult az ingyen leves kony­hára, tehát valószínű, hogy a felhalmozott profitból éldegél­nek. A sztrájk megtörésére irá­nyuló minden terv eddig kudar­cot vallott. A papság imája ép­pen úgy eredménytelen ma­radt, mint az AFofL vezér, Mr. Muir próbálkozása, aki több fűrésztelep tulajdonossal meg­kötötte a szerződést, azonban a munkások azt figyelmen kí­vül hagyták. A kapitalista la­pokban megjelent hirdetésekre, ahol fürésztelepi munkásokat keresnek alig néhányan vállal­koztak a sztrájktörésre, akik hajlandók a munkáltató felté­telei mellett dolgozni. Ennek dacára a polgári napi la­pok feltűnő betűkkel szedett hirben közük, hogy 1.500 mun­kás hajlandó a munkáltatók által felajánlott 50 centes óra­bér mellett dolgozni. A vizs­gálat kiderítette, hogy ez nem egyébb hazugságnál. Tény az, hogy a munkáltatoknak 1.500 munkásra volna szükségük, hogy a sztrájkot megtörjék. Ezek a nyugati munkáltatók nem sokat adnak a törvények­re sem a mikor az érdekeik el­len van. Oregon államnak van agy törvénye, mely kimondja, hogy sztrájk vagy kizárás ese­tén a munkásokat kereső hir­detéseknél meg kell jelölni a Hirdetőknek, hogy aki munkát vállal informálva legyen a vi­szonyokról. Ezt azonban ez .esetben is elmulasztották a munkáltatók. A törvénysértés­nek egy kézzelfogható bizonyí­téka a munkáltatók és a kitar­tott sajtó ellen, amelyek lekö­zölték a hirdetést. Az SLP itt jogosan indíthatna forradalmi akciót a lumber bárók ellen törvénysértésért, amit ez eset­ben minden nehézség nélkül le­het bizonyítani. E sorok Írója is hajlandó tanúvallomásra. A munkások között uralkodó felfogás szerint hosszú harcra van kilátás. A lumber bárók hiába igyekeznek meggyőzni a sztrájkolókat, hogy mennél előbb befejeződik, “annál jobb mindannyiukra.” E. A. DETROIT, MICH. — Egy- gyik közelmúlt számunkban be­számoltunk azon nagyarányú ólom mérgezésről, melyek a detroiti autó body telepeken történtek és történnek még ma is. Amint a fejleményekből látszik a mérgezés sokkal veszé­lyesebb, mint sokan — még az orvosi körökben is — gondol­ták és annak veszélyessége és elterjedtsége Michigan állam munkaügyi osztályának vezető­jét arra késztette, hogy minden engedéllyel ellátott orvost fi­gyelmeztessen a kezelése alatt levő betegek bejelentésére. A Általános sztrájk lesz a lumber iparban TACOMA, WASH. — Az állami katonaság kirendelése a sztrájkoló munkások picket vonalának megsemmisítésére a nyugati munkásság Általános Sztrájkját vonhatja maga után. A fürészmalmok megnyitásakor néhány sztrájktörő vállalkozott a munkafelvételre és az állami rendőrség gyengének bizonyult azok védelmére. A milicia teljes háborús felszereléssel van el­látva. Az ipartelepek környéke katonai uralom alatt van és a munkások nem engedik azok közelébe. A picketelő munkások­ra mérges gázbombákat dobáltak a katonák és sok száz mun­kás betegedett meg. A sztrájkoló munkások — akiknek a szá­ma meghaladja a 35.000-et — az egész vonalon tárgyalják az Általános Sztrájk lehetőségét és minden áldozatra képesek a fürészmalmok megnyitásának megakadályozására. Amig a tacomai Central Labor Council előkészületeket tesz az Általános Sztrájk proklamálására, a rakparti munká­sok már is beszüntették a munkát tiltakozásul a katonaság kirendelése ellen a sztrájktörők védelmére. A munkásság szimpátiája általában a sztrájkolok mellett van és az Általános Sztrájk megvalósulása nagyban a vezérek­től függ. CLEVELAND, O. — a ke­nyérgyárak kocsisai, vagyis a kenyér kihordok az .elmúlt hé­ten a munkabeszüntetés eszkö­zéhez nyúltak, mert a gyárosok szóba sem akartak állani az őket képviselő unionnal, hogy az éhbért jelentő fizetéseket a mai élelmi cikkek áraihoz ará­nyosan felemeljék. Három kenyérgyárban a munka beszüntetése akadályoz­ta a sütést, mig 18 gyár tulaj­donosa kizárta a munkásait, hogy mentesítse magát az uni- ontól. Hogy ez a sztrájk is tipikus AFofL harc, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a sztrájk részleges és alig látszik az meg a városban, vagyis éppen olyan könnyen lehet naponta kenyér­hez jutni, mint a sztrájk előtt. Az union maga is állított fel sütödéket, ami azt jelenti, hogy a sztrájkolok hosszú harcra ké­szülhetnek fel. körlevél tartalma többek között a következőkép hangzik: “Minden orvos aki kezel, vagy hívást kap oly páciens kezelé­sére, akiről az a feltevése, hogy ólom, phoszfor, arsen vagy mercury, vagy azok keveréké­től, úgyszintén anthrax, vagy sűrített levegő nyomástól ere­dő betegségben szenved, amely betegség a pácienst foglalkozá­sa közben, vagy annak követ­keztében érte, köteles az álla­mi egészségügyi departmentnél bejelenteni; a beteg nevét, pos­tai címét, foglalkozási helyét, mily hosszú ideje van ily mun­kán foglalkoztatva és a beteg­ség megjelölését, amelyben az orvos véleménye szerint a be­teg szenved.” Ennek elmulasztása az orvos részéről— mondja a levél — “kötelesség mulasztás bűnét vonhatja maga után” és a tör­vény értelmében 50 dollár bir­sággal sújtható. “Az a feltevésünk, hogy je­lentések azért nem lettek téve ily esetekről, mert az illetéke­seknek nincs tudomásuk ily törvény létezéséről” mondja a levél és felszóllitja az orvoso­kat a ko-operácicra. Ez ideig a foglalkozásból eredő betegség kárpótlására nincsen kötelező törvénye az államnak. Ezalatt a több .ezernyi csiszo­ló, köszörűs, forrasztó és fé­nyesítő, akik az utóbbi szezon folyamán ólom mérgezésbe es­tek, különféle utókövetkezmé­nyek áldozatai. Amint már je­leztük a Dodge telepről egy be­teg már 15 vérátömlesztést ka­pott. Egyedül ezen a telepen 936 munkás betegedett meg ólom mérgezéstől. Hogy mily sors vár az ily ólom mérgezés áldozataira megállapítható Roscoe N. Gray, az Etna Life Insurance Co, megbízottjának nyilatkozatá­ból, aki vizsgálatott folytatott a detroiti autó telepeken és a következőket mondja: “Az ily betegeknél súlyos elmei zavarok következnek be, mint hisztéria, neurashenia, vakság, idült mánia, delirium, vagy magánkivüli búskomor­ság. Ezen állapotok oly súlyos­sá fordulhatnak, hogy elme­gyógyintézeti kezelés válik szükségessé.” ~OLA^SDAZ~ IndustrialWorkert A CLEVELANDI KENYÉRGYÁRI KOCSI SOK SZTRÁJKJA MIATT HUSZONEGY PÉKMÜHELY SZÜNETEL

Next

/
Thumbnails
Contents