Bérmunkás, 1935. január-június (23. évfolyam, 824-849. szám)

1935-01-05 / 824. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS Application for transfer of second-class entry from New York, N. Y. to OF THE WORLD Cleveland, Ohio pending VOL. XXIII. ÉVFOLYOM. CLEVELAND, 1935 JAN. 5.*>>'NUMBER 824. SZÁM. . ....---------- - ■ -.......................................................7■ ■ ~—........................................... --------------------------------------------------------­Győzelmes sztrájk a BANDITÁK ÜTÖTTEK LE A kanadai erdőkben SIOUX LOOKOUT, ONT. — Az itteni Hermanson and Kor- pi vállalkozók elleni sztrájk hat hét után a munkások győ­zelmével végződött be a napok­ban. A sztrájkolok eredeti kö­veteléseik 90 százalékát meg­nyerték, azonkívül három oly pontot, mely az eredeti köve­telésben nem volt befoglalva. A sztrájkolok szolidaritása és a rájuk szabott teendők el­végzésének készsége elejétől végig a legnagyobb elismerést érdemli. Az utolsó napon három kí­sérlet történt a sérelmek orvos­lásának megtárgyalására és az utolsó gyűlésen beadta a dere­kát Hermanson, aki a vállala­tot képviselte. Az utolsó gyű­lésen az összes sztrájkolok je­len voltak, bár a tárgyalások­ba, csak a sztrájkbizottság szólt bele. E gyűlésen a köve­telés több pontját szavazás alá bocsájtották az összes sztráj­kolok elé a munkáltató jelen­létében, melyekre azok száz­százalékosan szavaztak, mint­egy bizonyítására a munkálta­tónak, hogy valamennyi, mint egy ember áll a követelések bizonyos pontjai mellett. A munkások között uralkodó szo­lidaritás elérte a kellő hatást, melyet látva a munkáltató alá­írta a követelések főbb pont­jait. Az uj egyezmény értelmében a jövőben a munkások a kö­vetkező bérek és viszonyok mellett fognak dolgozni: 1. Az általános napszámos munkát végzők havi bére 35 dollár. 2. Kocsisok havibére 40 dol­lár. 3. Négy lábas gerenda 4 és fél cent. 4. Nyolc lábas gerenda 9 és fél cent. 5. Ellátásért a legmagasabb számítható ár 75 cent. (Folyt, az 5-ik oldalon.) A milwaukee-i department store alkalmazottak tovább harcolnak MILWAUKEE, WIS. — A Boston Store 700 munkása a sztrájkot tovább folytatja. Bár az üzlet igazgatósága ajánla­tott tett a megegyezésre, a sztrájkolok ezt visszautasitot- ták. Az igazgatóság ajánlata volt, hogy visszaveszik a mun­kásokat, kivéve azokat akik le­voltak tartóztatva picketelés miatt. Az ajánlat szerint az elárusítók ugyan azt a bért kapják, amit a sztrájk előtt a semmit jelentő százalékkal, melyet az elárusitás után kel­lene kapniok. A truck vezetők és service meneknek heti 50 cent javítást ígértek. A szövet­ségi békéltető bizottság mind az öt tagja, valamint az AFofL szervezők és a szervezet ügy­védje az ajánlat elfogadása mellett voltak. A sztrájkolok azonban nagy többségben elle­ne foglaltak állást, vagyis a sztrájk folytatására szavaztak. Az NRA megbizottainak a szeme a sztrájkon van, mert attól tartanak, hogy a mun­kások ellentállása hatással lesz a többi department storok al­kalmazottaira és esetleg más városok hasonló üzleti alkal­mazottaira is. Ha a munkások kitartanak és megnyerik a kö­veteléseiket az kétségtelenül hatással lesz más üzletek alkal­mazottaira. Ez nem ajánlatos, igy az üzlet vezetősége egyesül­ve a szövetségi kormány meg- bizottaival és az union vezé­rekkel minden lehetőt elkövet­nek, hogy rávegyék a munká­sokat az ajánlat elfogadására és térjenek vissza dolgozni oly elenyésző eredményei, amilyen kevés csak lehet az, vagy ve­reséggel. A sztrájkolok közül többe­ket letartóztattak a picket vo­nalon és bíróság elé állították őket. A tárgyalást vezető biró Page, ugyan az, aki az IWW szervezőjét J. DeWitt-et is megkísérelte börtönbe juttat­ni hamis vád alapján. __ A sztrájkolok között a kedély jó és győzelmükre van eshe­tőség, ha vezéreik békén hagy­ják őket. Az AFofL mozgósítot­ta Paul Smith nevű hirhedt kolompost, hogy legyen segít­ségére az árulásnál. J. M. D. KÉT IWW SZERVEZŐT FRANK ÉS TOR CEDERVALL MUNKÁSTÁRSAKAT BLACK JACK-EL ÜTÖTTÉK LE A FELBÉRELT BANDITÁK — KÓR­HÁZI ÁGYON VIRRADT AZ ESZTENDŐ TOR CEDERVALL MUNKÁSTÁRSRA AZ I. W. W. CLEVELANDI TAGJAI A SZTRÁJKOLÓ TAKARÍTÓNŐKÉRT CLEVELAND, O. — Az év utolsó estélyén a takarító mun­kásnők picketlinejára menő Cedervall testvéreket a város szi­vében, a west 6-ik utcán, négy felbérelt bandita orozva megtá­madta. A nehézsúlyú, hatalmas erejű banditák black jackel dol­goztak és a támadás készületlenül érte mindkét munkástársat, akik vértől borítva maradtak a tett helyén. Csak a picket linera igyekező néhány sztrájkoló munkástársnő volt jelen, akik a támadást alig tudták megfigyelni, annyira gyakorlott kezek intézték azt. Mindkét Cedervall munkástársat a Fairview kórházba szál­lította az előhívott ambulance, ahol a fiatalabb, Tor Cedervall sérüléseit súlyosabbnak találták és kezelésre ott tartották. Frank Cedervall összetört ajakkal és még vérző fejjel ment vissza a picket linera és az éopen az épület előtt levő vállalko­zónak tudomására adta, hogy ha ők a munkásnők harcát az erő­szak utján akarják folytatni, az IWW állja ezt a harci módot is, de a következményeket aztán viseljék is. A picket lineről Cedervall munkástárs néhány sztrájkoló munkástársnő társa­ságában jelent meg a magyar munkások szilveszteri vacso­ráján, ahol a részvét a két munkástárs iránt és a gyűlölet a tőkésosztálylyal szemben csak megszilárdult ezzel az orvtáma­dással is. Még az éjszaka telefonon jelentette a szervező bizottság az esetet az Egyetemes központ elnökének, a detroitban levő W. Thompson munkástársnak, aki több detroiti munkástárstól kisérve már kedden reggel Clevelandon volt, hogy ha kell a szükséges segítséget nyújthassák. CLEVELAND, O. — Úgy a Cleveland Wire Spring Co., mint az iroda épületeket takarító munkásnők sztrájkja annak dacára, hogy átnyúlik az uj esz­tendőbe, a munkások részéről szilárd, mert dacára az egyes családok nagyobb nélkülözésé­nek bíznak harcuk sikerességé­ben. A kísérlet, hogy a munkás­nők helyét betöltsék nem akar sikerülni. A munkásnőknek nagy tanulságul szolgál, hogy amig azelőtt a legkisebb ottfe­lejtett porért panasz volt téve ellenük, addig ma úgy az iro­dák, mint a folyósók térdig vannak a szeméttel és igy is jó úgy a vezetőségnek, mint az irodák bérlőinek, bizonyságául annak, hogy a munkások sem­milyen körülmények között se várjanak segítséget vagy szimpátiát az uraktól. Egyedül a munkások azok. akik foglalkoznak a takarító munkásnők ügyével. Mint la­punk múlt számában jelentet­tük a már megszervezett IWW gyárak bizalmi testületéi elé került az elmúlt pénteken a harcoló munkásnők ügye és a bizalmi testület egy picket laine megszervezését határoz­ta el január negyedikére pén­tek este 8 és 10 óra között a Public Squaren levő Terminal Tower előtt, amelyben a meg­szervezett gyárak munkásai is résztvesznek. Február elsején, pénteken este a Cleveland Gépipari Mun­kások Szervezete, amely az el­múlt esztendőben több gyár munkásainak harcát vitte győ­zelemre, mint más szervezetek a városban együtt véve, első évi ünnepélyét tartja tánccal egy­bekötve a St. Clair Avenuen levő hatalmas Gradina Hallban. A ^ szervezet kiküldte ez ér­tesítését a megszervezett gyá­rakhoz és remélhetőleg az ün­nepély méltó lesz ahoz a szer­vezési munkához, amelyet az IWW-nak az elmúlt esztendő­ben Clevelandon sikerült el­érni.

Next

/
Thumbnails
Contents