Bérmunkás, 1934. január-június (22. évfolyam, 773-798. szám)

1934-01-06 / 773. szám

A védelem több mint kétszáz* tanúval állt készen a törvény- előtti harcra, melyet méretei­ben csak az egész világon is­mert chicagói tárgyalás múlt felül 1918-ban, ahol az IWW- nak 99 tagja volt a vádlottak padján. A vádló ügyész elkese­redett harcra készült. Az adó­fizetők túl nagynak találták az összeget, a 30.000 dollárt, melybe a tárgyalás került vol­na és tiltakoztak annak foly­tatása ellen. A vádló ügyész előtt a tár­gyalás kimenetele kétségesnek látszott és ismételten megkísé­relte, hogy kompromisszumot kössön a védelemmel, azonban innen oly szilárd ellentállásra talált, hogy végre kénytelen volt a vádat teljesen elejteni. A négy hónapi fogság, me­lyet munkástársaink a barakok- ban töltöttek, melyek a tiszta­ságnak a legelemibb szükség­leteit is nélkülözték, nem törte meg bennük a szolidaritás ér­zését. Az első napokban, mind a harmincketten (a harminc- harmadik vádlott egy nő volt, akit szabadon bocsájtottak) megegyeztek abban, hogy egyi­kük sem fogadja el a szabad­ságot anélkül, hogy az össze­sét szabadon ne engednék. Az IWW azon jelszava, hogy “egy­nek a sérelme, valamennyi sé­relmét jelenti,” csatakiáltássá lett munkástársaink között a barakokban. Bár a szabadság után valamennyien vágyódtak, de a szervezet érdeke mindeni- kükben többet jelentett, mint a személyes szabadságuk. Bár több mint négy hónapot töl­töttek, azon hevenyében össze­tákolt barakokban, melyekben minden pillanatban ki voltak téve a tűz veszélyének, meg­felelő takaró hiányán a tél hi­dege ellen, megfelelő táplálék nélkül, a lehető légrosszabb vi­szonyok között is megmaradt bennük a szolidaritás magasz­tos érzése. A börtönben levő munkás­társaink tudták, hogy a harc, melyből kifolyólag ők börtön­be kerültek a yakimai fehér rabszolgák szervezkedési jogá­ért folyik; az élet jogáért és soraikban a szolidaritás hiá­nya, vagy annak a jele is a szervezet visszaszorítását je­lentené. Még a “lincselő” far­merek is megbámulták mun­kástársaink összetartását. Az elfogatásukat megelőző harc­nál a Congdon farmnál, ahol ötven fegyvertelen sztrájkoló picket állt szembe 400 főnyi ásónyéllel és gázcsővel felfegy­verzett csőcselékkel és megál­lásra kényszeritették azokat, már ott elkellett ismerni a farmereknek munkástársaink harcképességét. Lent a szivük mélyén a farmerek érezték, hogy ezek a munkástársaink egész EMBEREK és inkább meghalnak, de meggyőződé­sükből egy jottányit sem en­gednek. Sohasem ismerték vol­na el bűnösségüket, még a harmad fokú vádban sem. A tárgyalásra kitűzött napot megelőzőleg hatalmas tiltakozó tömeggyülést tartottak Yakima munkásai, ahol oly hatalmas tömeg jelent meg, melynél na­gyobbat még nem látott a vá­ros. A szervezet felkészült a harcra és a munkásság a leg­messzebb menő támogatásról biztosította. Munkástársaink, most, hogy a tárgyalás által a szervezet­re nehezedett tehertől megsza­badultak, ismét hozzálátnak a szervezés munkájához. Yaki- mában központot állítottak fel, ahonnan irányítják a gyümölcs és komlószedő munkások szer­vezését. A vádlottak ügyének ily kedvező befejezése, kétség­telenül nagy számmal fogja a szervezetlen munkásokat hozni a szervezetbe. Hary J. Clark. NEW YORK, N. Y. — Ami­kor az American Banker nevű gőzhajó megérkezett a new yorki kikötőbe december 11-én, az American Merchant Line vállalat 25 százalékkal vágta le a rádio-táviró kezelők bérét. Az AML alvállalat az Interna­tional Mercantile Marine, az egész világra kiterjedő hajózási vállalatnak, mely nagy össze­get vesz fel évente az Egyesült Államok kormányától posta szállításért. Az American Radio Tele­graphers Association, mely szervezetnek tagjai a nevezett vállalatnál alkalmazott táviró kezelők és amelybe tartoznak a rádió kezelők 75 százaléka, sztrájkot hirdetett ki a 25% bérlevágás ellen. Ugyanekkor felszóllitották az összes hajó­zásnál alkalmazott munkások szervezeteit a támogatásra. Az IWW-hoz tartozó Marine Transport Workers Industrial Union rögtön reagált a felszól- litásra. A United Licensed Officers Association szintén ígérte a támogatást. Az AFL szervezetek azonban, amely az International Seamens Union of America és az International Longshormen’s Association, megtagadta a sztrájk támoga­tását. Az egyik kitérő választ, a másik pedig kereken megta­gadta a szolidaritást. Eszerint az AFL szervezetek tisztviselői hűek maradtak a munkások széttagolását végző múltjuk­hoz. Az American Banker nevű hajónál, amelyen a sztrájk ki­ütött, a december 11-t követő héten tömeg picketelést végez­tek. Az IWW tagjai hathatós támogatást nyújtottak a picke- telésnél és kísérletet tettek, hogy a hajó teljes személy­zetét szimpátia sztrájkba vi­gyék. Ezen vállalkozás azon­ban nem járt sikerrel, mert a hajó útnak indult sztrájktörő rádió kezelőkkel. December 18-án, az Ameri­can Farmer hajó megérkezése­kor a tömeg picketelés ismét ÜLöN felhívjuk figyelmét lapunk 2-ik oldalán kö­zölt Tom Mooney a munkás­sághoz intézett levelére. megkezdődött. A hét folyamán több felhívást osztottak ki és gyűlést tartottak a hajó mun­kások között. Táblákkal ellá­tott picketeket állítottak a ha­józási iroda elé és az RCA (Radio Corporation of Ameri­ca) irodája elé, valamint az American Merchant Line rak­partjaihoz. December 22-én, amikor a hajónak indulni kel­lett, ismét megkezdték a tömeg picketelést. Vagy hatvan főből álló tömeg kezdte meg a picke­telést, akik a 60, 61 és 62-ik pierek előtt jártak fel és alá, mely vagy száz yard hosszúsá­gú terület. Amint az idő telt, a picket vonal hosszabb és hosz- szabb lett, mert a nézők közül mind nagyobb számmal csatla­koztak a picketelőkhöz, úgy hogy a szolidaritásnak ily meg­nyilvánulása már kezte hatá­sát elérni a hajó munkásai­nál. Itt azonban közbe léptek a (Folytatás a 8-ik oldalon) Most csütörtökön este 8 érakor az IWW clevelandi csoportjai a 48-as TEREMBEN, Buckeye Road és 104-ik utca sarkán angol és magyar előadóval nagy NÉPGYÜLÉST rendeznek, melyre a Bérmunkás minden olvasóját elvárjuk. Angolul F. R. CEDERVALL Detroitból fog beszélni. Magyarul SEBESTYÉN PÁL fog beszélni Beléptidij nincs. HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS Application for transfer of second-class entry from New York, N. Y. to OF THE WORLD -------Gleveland, Ohio pending VOL. XXL ÉVFOLYAM CLEVELAND, 1934 JAN. 6. NUMBER 773 SZÁM. AYAKIMAI VÁDLOTTAK SZABADON A VÉDELEM ALAPOS FELKÉSZÜLTSÉGE, MEGHÁTRÁLÁS­RA KÉNYSZERITETTE A HATÓSÁGOT. YAKIMA, WASH. — December 14-én, szombaton délbe az IWW harminckét tagját minden feltételnélkül szabadlábra he­lyezték. Munkástársaink négy hónapot töltöttek a börtönben és szabadonbocsájtásukat üdvkiáltással fogadták. A szolidaritás érzését egytől-egyig megtartották és egysem volt hajlandó tel­jesíteni a vádló ügyész kívánságát, hogy vállalják a bűnösséget harmadfokú erőszakosságra való összeesküvésben. Bár vala­mennyien elsőfokú összeesküvéssel voltak vádolva, a vádló ügyész hajlandónak mutatkozott a harmadfokú összeesküvést elismerni és valamennyit szabadlábra helyezni. A munkástársa­ink megtagdtak minden néven nevezendő bűnösségnek elisme­rését, melyet a farmerok kihasználhatnak a szervezet ellen az­által, hogy a jövőben rámutassanak, hogy az IWW erőszakot hirdet. SZTRÁJK KÖVETTE A BÉRLEVÁGÁST A RÁDIÓ TÁVÍRÓ KEZELŐK BÉRÉT 25%-KAL VÁGTA LE A HAJÓS TÁRSASÁG. — AZ IWW A SZTRÁJKOLÓKKAL. _ AZ AFofL ELLENÜK.

Next

/
Thumbnails
Contents