Bérmunkás, 1933. január-június (21. évfolyam, 721-745. szám)

1933-01-07 / 721. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS Application for transfer of second-class entry from New York, N. Y. to OF THE WORLD —■-—--^Cleveland, Ohio pending VOL. XXL ÉVFOLYAM CLEVELAND, 1933. JAN. 7. NUMBER 721. SZÁM. ..................... ..... A papság az áhségmarsok mellett A kommunista párttal egységesen az ingyen konyhák felállítá­sát s az éhség marsok megszervezését szorgalmazzák, nehogy a forradalom tüze megerősödjön és elpusztítsa a mai rothadt tár­sadalmi rendszert. Megbüntették mert nem lőtt a sztrájkotokra Pierre Van Den Eeden al­tiszt volt a belga hadseregbe, amikor kivezényelték társaival a charleroi bányákhoz, ahol a bányászok nagyobb darab ke­nyérért sztrájkoltak. A hivatásuk az volt, hogy a bányászokat lelőjék, de Van Den Eeden erre nem volt haj­landó, hanem ehelyett össze­törte a fegyverét és letépte csil­lagjait azzal a kijelentéssel, hogy “megtagadom testvérei­met lelőni.” Ezen tettéért természetesen katonai hadbíróság elé állítot­ták és három havi fogház és 140 frank pénzbírságra ítél­ték. A hatóság ezen intézkedé­sére az egész országból tilta­kozások érkeztek be a mun­kás egyesületektől. Egy nap eseményeiből A polgári napilap első olda­láról vesszük az alábbi híre­ket: Pécsről érkezett sürgöny beszámolása szerint a Pécs közelében levő nagymányoki kőszénbányában fölrobbant a bányalég. A katasztrófa alkal­mával 13 bányász elpusztult, egyet pedig életveszélyes álla­potban hoztak ki a mélyből a mentők. Hazelton, Pa. — Két puha­szén bányász az életét vesztet­te, amikor egy tárna bedőlt a Woodside Mining Co. egyik bányájában, amikor a munká­sok éppen munkához fogtak. A két ember az elmúlt hé­ten állott munkába, két évi munkanélküliség után. A felrabbant Moweaquai bá­nyából még két bányász nem került elő. Az állami bánya­iroda igazgatója csodával ha­tárosnak mondja, ha azok még életben volnának. Egy nap, egy oldalon ennyi munkás balesetről ad hirt az újság és mégis a munkások a lázadók az elégedetlenkedők, amikor biztonságosabb munka­helyeket és munkájuknak meg­felelő díjazását követelik. OlvasdaBérmunkást! DETROIT, Mich. dec. 22. — A helybeli katholikus plébános aki nem régen pápai kitünte­tésben részesült, tehát nem le­het azt el hinni, hogy a forra­dalmi munkásság barátja, az ingyen konyhák újból való fel­állításával kapcsolatban. A Detroiti Újság, dec. 16-iki számában feltűnő helyen kö­zölt nyilatkozatából kívánjuk a következőket közölni: “Röviden befejezésül, csak azt akarjuk mondani, a szere­tet konyhák mellett szükség van a “Hunger Marchok”-ra is, hogy azok, akik hatalomban vannak akár Washingtonban, akár a detroiti városházán, vagy Dearbornban, lássák, mi­szerint a végeken az ember milliók elkeseredésének tüze kezd pusztulni...” Aláírva. Dr. Nagy Dezső, pápai prelátus. A gondolatot, jelző három pontot nem mi tettük oda, az ott van az eredeti nyilatkozat­ban igy kiegészíthetjük, mivel tudjuk, hogy egy pápai prelá­tus nem akarja, hogy az em­ber milliók elkeseredésének tü­ze elpusztítsa a mai társadal­mi rendszert, igy a gondolat jelző alatt nem akarhatott, mást mondani a four mint ezt: Mely elfogja pusztítani a mai rendszert is, ha nem adtunk enni az éhezőknek, s fojtjá­tok vérben az éhség marsokat, mielőtt a munkásság szervez­kedik. A nyilatkozatban Henry Ford ellen is bökött egyet a főur, aki nem akarta a főur ál­tal ajánlót, jó katholikus hívő­ket, sem munkába tenni, igy most a kommunistákkal fogja azt a jó hívők részére kiharcol- tatni, vagy legalább is Fordot ijeszteni vele s éppen azért nem talált magyar szót a “hun­ger marchok-ra sem. Tehát a kommunisták által gyakorolt éhség marsot a katholikus papság is magáévá tette, mert Dr. Nagy mellett a pittsburghi csuhás, Cox és it­ten működő “Radiopap” Cough- len is szorgalmazzák és ahol már feltétlen muszáj, ingyen konyhákat állítanak fel, igy részben üres levessel, s száraz (Folyt, az 5-ik oldalon.) A hatórás mun­kanap kérdése Angliában Az angol parlament dec. 9- én szavazott a hat órás mun­kanap kérdése felett és 137 szavazattal 40 ellenében elve­tette azt. Ez természetes is. Ki várhatná el, hogy az angol parlamentbe oly törvényt hoz­zanak, mely az angol kapita­listák érdekei ellen van? Az IWW már régen megál­lapította, hogy a rövidebb mumkaidőt nem a par­lamentbe kell meghozni, ha­nem a gyakorlatba az ipartele­peken. Ha ebbe kételkednek a munkások, szervezkedjenek és próbálják meg! Javulnak a viszonyok DETROIT. — Az automo­bil termelés 11 év óta ez év októberében érte el a legala­csonyabb fokát, mely 48.934 volt. Az elmúlt év ugyanezen szakában 80.142 automobilt termeltek. NEW YORK. — Az acél termelés vissza esett a teljes kapacitás 16 százalékára. A föld árak minden idők árainál alacsonyabbak; a börzén az árak állandóan esnek és a dep­resszióba mindig mélyebben zuhanunk. CHICAGO. — Az Ulinoisi Department of Labor jelenté­se szerint az épület iparban november hónapban 47.5 szá­zalék esés állt be az előző hó­nappal szemben. 1921 óta ez a legalacsonyabb összeg melyet építkezésre költöttek, mely az egész államban csak 581.789 dollár volt. NEW YORK. — New York gyáriparában az elbocsájtott munkások száma sokkal na­gyobb, mint a szezon munka megszűnésével szokásos. Ez idén a foglalkoztatott munká­sok 1 százalékát bocsájtották el, mig az utóbbi 14 évben a legmagasabb szám 0.4 száza­lék volt. NEW YORK. — A National Child Labor Committee elha­tározta, hogy kampányt indít a gyermek munka megszünte­tésére. Ezáltal két millió gyer­meket szándékoznék kivenni az iparokból és a helyeiket fel- nőtekkel betölteni. Ez azonban még mindig nem oldja meg a munkanélküliség kérdését, mert még vagy 12 millió mun­kás marad munkanélkül. New Yorkban január hó 11-én, szerdán este 8 órakor a Bérmunkás Otthon­ban 200 E. 85 Street. NÉPGYŰLÉST rendez az IWW new yorki csoportja. A gyűlés tárgya: AZ IPARI VÁLSÁG MEGOLDÁSA Előadó: WIENER ANDOR mtárs. BELÉPŐ DÍJ NINCS. Minden munkást és munkásnőt meghívunk ezen gyűlésekre. Wiener Andor mtárs e héten megkezdte országos szervezői útját, a két clevelandi gyűlés után. BUFFALóBAN, jan. 6 és 7-én. NEW YORK KÖRNYÉKÉN, jan. 9—12. BRIDGEPORTON, jan. 13-án. PHILADELPHIA és KÖRNYÉKÉN, jan. 14—16. PITTSBURGH és KÖRNYÉKÉN, jan. 17—24. TOLEDOBAN, jan. 25-én. DETROITBAN, jan. 26-án. SOUTH BEND, jan. 27-én. CHICAGO és KÖRNYÉKÉN, jan. 28, febr. 5-ig. fog gyűléseket vagy előadásokat tartani. A Bérmunkás minden olvasóját ezúton is felhívjuk, hogy a lakóhelyükön tartandó gyűléseken jelenjenek meg és vigyék el összes ismerőseiket. A gyűlések helyét a helyi csoportok kü­lön felhívásokon közük.

Next

/
Thumbnails
Contents