Bérmunkás, 1932. július-december (20. évfolyam, 694-720. szám)

1932-07-02 / 694. szám

HUNGARIAN OFFICIAL ORGAN OF THE INDUSTRIAL WORKERS ^1^Application for transfer of second-class entry from New York, N. Y. to OF THE V/ORLD Cleveland. Ohio nendint? CLEVELAND. 1932 JULY 2. VOL. XX. ÉVFOLYAM NUMBER 694. SZÁM. Újabb áldozatot követelnek a Kentucky bányabárók Cuba dohány gyári munkásai az IWW Egyetemes Központ­jához fordultak , hogy elszánt harcaikban szolidaritásra szólít­sák a Világ Ipari Munkásainak tagjait és rokonszenvezőit. A Cubai dohány feldolgozó tele­pek munkásai már ez évben a harmadik fizetés levágást kap­ták, az amúgy is nyomorúságos bért elviselhetetlenné tették, megunva a kizsákmányolás ret­tenetességeit és sztrájkkal vála­szoltak. Ennek a sztrájknak a támogatására hívják fel Ameri­Nem arról van szó, hogy eb­ben a civilizáltnak csúfolt világ­ban százmilliónyi bérrabszolga hozzátartozóival egyetemben a legnagyobb bőség közepette ret­tenetes szenvedésen keresztül jutnak az éhhalál irgalmatlan karmai közé, hanem az ezzel kapcsolatban felmerült szerve­zetlen és szervezett tömegek megmozdulását elnyomó gépe­zetről. A mai “civilizáció” min­den zugában a szabadságra tö­rekvő bérrabszolgákat, mint hajdanában az eretnekeket, tüz- zel-vassal irtják. Az Egyesült Államok törvény fabrikáló szer­vezete a közelmúltban oly tör­vényjavaslatot szült, mely által a bevándorolt bérrabszolgákat kivánja a deportálás ijjesztege- tésével elnémitani. Még ma sem tudja a kizsákmányoló osztály, hogy a szabadság szeret^ bér­rabszolgák törekvését, harcait nem lehet törvény javaslatokkal elnémitani. Hiszen amióta ki­zsákmányolás van a “civilizá­ció” barbár eszközeit kipróbál­ták már rajtuk. Az osztályharc rendíthetetlen harcosait számtalan esetben kötöttek már ki, korbácsolták véresre, szurkozták és tollaz- ták meztelen testét. Korbácsol­tak bennünket arcunkon, hátun­kon, lábszárainkon, talpainkon, amig eszméletlenül terültünk el. Karjainkat hátrakötve föl és le­rángattak bennünket amig min­den testrészünk kificamodott. Automobil után kötöttek, tes­tünket széjjel tépve ujult erővel támadt fel a munkásosztály gyűlölete a kizsákmányoló osz­tály erőszakosságai ellen. Oh mily barbárok lehettek azok a törzsek, akik kiirtották maguk közül az élősdi heréket. Civili­záció ! ka és a világ osztálytudatos bér- rabszolgáit, hogy Cuba dohány gyárainak áruit bojkottálják. Cuba dohány telepeinek és feldolgozó gyárainak munkásai fordulnak hozzánk, hogy eme harcaikban támogassuk őket a kizsákmányoló osztály ellen. Minden osztály-tudatos munkás­nak erkölcsi kötelessége a cubai bérrabszolgák kérelmét teljesí­teni és mindenütt propagálni a cubai dohány termékek bojkottá lását. A szolidaritás a munkás osztály egyetlen hatalmas esz­köze. Mikor ébreszted osztálytudat­ra a kizsákmányolt bérrabszol­gák millióit. A bátrak az elszán­tak rettenetes kinoztatásának közepette hunyászkodnak meg a gyávák. Az árulók! Akiknek közömbössége juttatja a “civili­zált” eszközökkel való kinozta- tásra, életfogytiglani börtönre, vagy halálra a munkásosztály elszánt harcosait, rendíthetetlen forradalmárait. Hozhatnak törvényeket. Gyárt hatják a “civilizált” kínzó esz­közöket, a munkásosztály igaz ügyét nem fogják elnémitani. Csak a gyávák, a tehetetelnek hunyászkodnak meg, a kizsák­mányoló osztály akarata előtt. Az Egy Nagy Szervezet az IWW , minden elnyomatásnak, kinzóeszköznek az egyetlen el­lenszere. A bátrak, az elszántak, az igaz forradalmárok ebben a szervezetben építik az uj tár­sadalmat. A General Recruiting Union ez év junius 15-től október 15-ig felfüggesztette a beriatási dijat. Két havi dij — amely egy dol­lár — ellenében tagjává válhat minden bérrabszolga a világ munkásságának legforradalmibb szervezetének az IWW-nak. Ebben a szervezetben kizáróla­gosan bérmunkások tömörülnek, azok irányítják. Tagja lehet ön ennek a szervezetnek, amely nem időről, időre változtatja programját egyszer igy, más­szor amúgy, hanem egyszer és mindenkorra céljául tűzte ki a termelés és szétosztás eszközei­nek az átvételét a bérrendszer eltörlését. Ennek a szervezetnek kitűzött célja az Ipari Demok­rácia. Ha ön hive ennek legyen tagjává még ma. Úgy látszik, hogy Kentucky bánya bárói vérszemet kaptak és egymááután ítélik életfogy­tiglani börtönre a bányászok leg bátrabbjait. A néger bányász munkástársunk elitélése után (E M. Bratcher bányász mun­kástársunk került a vádlottak padjára, ugyancsak gyilkosságra való felbujtás és összeesküvés vádja alapján. Tárgyalása ju­nius 15-én kezdődött az Egyete­mes Védelmi Bizottság ügyvéd­jei kérték hogy mivel az ügye­ket intéző főügyvéd B. B. Gol­den súlyos betegségben szenved a tárgyalást halasszák el, vala­mint a védelem ezideig nem talált még fontos tanukat, aki­ket F. M. Bratcher munkástár­sunk ügyében kíván felhasznál­ni. A tárgyalást vezető biró Amerika kizsákmányoló osz­tályának bérencei a háború alatt “négy perces beszédekben” tü­zelték, lázitották (közöttük Foster is) az elnyomott és ki­zsákmányoltak osztályát a sza­badság kötvények vásárlására a hadseregbeni szolgálatra.*A ha­za, a zászló, a demokrácia szent nevében négy perces szónokla­tokban uszítottak. Dőlt a pénz, özönlött az ifjúság, menteni a hazát, a demokráciát. Ma órák, napok, Ihetek hosz- szat magyarázzák ugyanazok­nak a háborús veteránoknak, A társadalmi demokrácia, amely biztosítja a termelő had­sereg társadalmi életének sza­badságát. Ennek elérését nem politikai kormány sajtók lefogla lásával érheti el a világ kizsák­mányolt bérrabszolga osztálya, hanem szervezkedve az Egy Nagy Szervezet alapján, amely­ben millió és milliónyi bérrab­szolgát tömörítve, nem Ameri­ka, Angolország, Oroszország, vagy bármely más ország terü­letén élő munkások, hanem el­tekintve ország és állam hatá­ezen kérésüket elutasította s el rendelte a tárgyalás további folytatását. Bratcher munkástársunk ellen az ügyészség részéről felvonul­tatott tanuk Ugyanazok, akiket mint hivatásos (anukat az ügyészség Jones, Hightower és Phillips munkástársaink ellen használtak fel. Bratcher munkás társunk sorsa éppen úgy meg van pecsételve mint az eddigi három elitéit bányász munkás­társaink sorsa. Az egyetlen esz­köz amit elnyomott és kizsák mányolt bérrabszolgák tehetnek a mai nehéz viszonyok köze­pette, hogy tömörítik erejüket az IWW Égy Nagy Szervezeté­ben, melynek hatalmával meg fog szűnni a munkásosztály ki­zsákmányolása, üldözése. Sora­kozzatok annak zászlaja alá. hogy a haza és demokrácia ve­szélyeztetésének elkerülése vé­gett hagyják el Washingtont. Mondjanak le követeléseikről. Az akkor lelkesedő gondtalan ifjakból, buskomor és veszélyes emberek lettek. Nem halgatnak. Követelnek. A kizsákmányoló osztály közegei készülődnek. A munkásosztály eme gyönyörű direkt akciójának a megnyilvá­nulása ki kell, hogy nyissa a szunyadozók szemeit. Gondolko­dásra kell, hogy késztesse agyát. A szolidaritás hatalma, félelme­tes ereje gondolkodóba ejtette e kizsákmányoló osztályt. roktól a világ bérrabszolgáit egyesítve szin, faj, nemzetiségre való tekintet nélkül. Egy . ellen­ség Egy Nagy Szervezet lelhet a harci eszköze a világ bérrab­szolgáinak. Amig a világ bár­mely sarkában elnyomatás és kizsákmányolás van, addig a munkásosztály felszabadítása csak képzelődés, álom. Az Egy Nagy Szervezetben tömörülő világ bérrabszolgáinak egyesült ereje, szolidaritása teremti meg a bérrabszolgák számára a sza­badságot, jólétet az Ipari De­mokráciát. “Civilizáció’7 4 minute speakers Társadalmi és ipari élet Cubai munkások felhívása

Next

/
Thumbnails
Contents